Προεδρικό διάταγμα 23/14

ΠΔ 23/2014: Ελάχιστες απαιτήσεις για την έγκριση σφαγείων μικρής δυναμικότητος σε ελληνικά νησιά με έκταση μικρότερη από εξακόσια τετραγωνικά χιλιόμετρα, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 περίπτωση α' υποπερίπτωση ii του άρθρου 10 του Κανονισμού (ΕΚ) 853/2004, και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 23/2014: Ελάχιστες απαιτήσεις για την έγκριση σφαγείων μικρής δυναμικότητος σε ελληνικά νησιά με έκταση μικρότερη από εξακόσια τετραγωνικά χιλιόμετρα, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 περίπτωση α' υποπερίπτωση ii του άρθρου 10 του Κανονισμού (ΕΚ) 853/2004, και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 40/Α/2014), 17-02-2014.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α) Του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 111/1975 Περί ιδρύσεως Σφαγείων και Πτηνοσφαγείων (ΦΕΚ 174/Α/1975).

 

β) Των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 1 και των άρθρων 3, 4 και 5 του νόμου 1338/1983 Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου (ΦΕΚ 34/Α/1983), όπως η παράγραφος 1 του άρθρου 1 τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του νόμου 1440/1984 (ΦΕΚ 70/Α/1984), το άρθρο 3 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990), το άρθρο 4 αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 6 του νόμου 1440/1984 (ΦΕΚ 70/Α/1984) και τροποποιήθηκε τελικώς με το άρθρο 91 του νόμου 3862/2010 (ΦΕΚ 113/Α/2010) και το άρθρο 5 τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 6 του νόμου 1440/1984 (ΦΕΚ 70/Α/1984).

 

γ) Των άρθρων 186 παράγραφος ΙΙ περίπτωση Β υποπερίπτωση γ' στοιχείο 35 και 283 παράγραφος 3 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010).

 

δ) Του προεδρικού διατάγματος 85/2012 Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών (ΦΕΚ 141/Α/2012), όπως ισχύει.

 

ε) Του προεδρικού διατάγματος 118/2013 Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α/2012) - Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως (ΦΕΚ 152/Α/2013).

 

στ) Του προεδρικού διατάγματος 65/2011 Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς (ΦΕΚ 147/Α/2011).

 

ζ) Του προεδρικού διατάγματος 185/2009 Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας - Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας - Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (ΦΕΚ 213/Α/2009).

 

η) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

2. Τους Κανονισμούς (ΕΚ), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:

 

α) υπ' αριθμόν 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29-04-2004 για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης (ΕΕL 139/2004) και ειδικότερα τις διατάξεις της παραγράφου 3 και της υποπερίπτωσης ii) της περίπτωσης α της παραγράφου 4 του άρθρου 10 αυτού,

 

β) υπ' αριθμόν 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29-04-2004 για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων (EEL 165/2004),

 

γ) υπ' αριθμόν 854/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29-04-2004 για τον καθορισμό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο (EEL 139/2004) και ειδικότερα τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 17 αυτού.

 

3. Την υπ' αριθμόν Υ44/2012 απόφαση του Πρωθυπουργού Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χαρακόπουλο Μάξιμο (ΦΕΚ 2094/Β/2012).

 

4. Την υπ' αριθμόν Υ305/2013 (ΦΕΚ 1628/Β/2013) Απόφαση του Πρωθυπουργού Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, Λεωνίδα Γρηγοράκου, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν Υ385/2013 (ΦΕΚ 2164/Β/2013) Απόφαση του Πρωθυπουργού.

 

5. Το υπ' αριθμόν (2012)922329 - 30-07-2012 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας και Καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με το οποίο εγκρίθηκε η λήψη των εθνικών μέτρων για τα σφαγεία μικρής δυναμικότητας σε ελληνικά νησιά με έκταση μικρότερη από εξακόσια τετραγωνικά χιλιόμετρα, κατ' εφαρμογή των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 10 του Κανονισμού (ΕΚ) 853/2004.

 

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 

7. Την με υπ' αριθμόν 307/2013 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και των Αναπληρωτών Υπουργών Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Σκοπός

Άρθρο 2: Ορισμοί

Άρθρο 3: Διαδικασία έγκρισης σφαγείων μικρής δυναμικότητας

Άρθρο 4: Όροι και προϋποθέσεις έγκρισης και λειτουργίας σφαγείων μικρής δυναμικότητας

Άρθρο 5: Σήμανση σφαγίων

Άρθρο 6: Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος 8/2012 (ΦΕΚ 11/Α/2012)

Άρθρο 7: Κυρώσεις

Άρθρο 8: Έναρξη ισχύος

 

Στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.

 

Αθήνα, 11-02-2014

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.