Προεδρικό διάταγμα 23/14 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Όροι και προϋποθέσεις έγκρισης και λειτουργίας σφαγείων μικρής δυναμικότητας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Προκειμένου να εγκριθούν σφαγεία μικρής δυναμικότητας, τα οποία ευρίσκονται σε μικρά νησιά, πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 853/2004:

 

α) Να διαθέτουν στεγασμένο χώρο σταυλισμού, διευθετημένο έτσι ώστε, να διασφαλίζονται τα επιδημιολογικά κριτήρια και τα κριτήρια της προστασίας των ζώων.

 

Η απαίτηση ύπαρξης στεγασμένου χώρου σταυλισμού δεν είναι υποχρεωτική, εφόσον οι αποστάσεις μεταξύ των σταύλων προέλευσης των ζώων και του σφαγείου μικρής δυναμικότητας δεν υπερβαίνουν τα 50 km και τα ζώα σφάζονται αμέσως με την άφιξή τους στο σφαγείο.

 

β) Να διαθέτουν, τουλάχιστον, είτε δύο ξεχωριστές αίθουσες, είτε μια μεγάλη αίθουσα, σαφώς διαχωρισμένη σε δύο ζώνες, την καθαρή και την ακάθαρτη ζώνη, όπου πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενες για κάθε ζώνη εργασίες. Εφόσον υπάρχει μία μόνο αίθουσα, επιτρέπεται σε αυτή να πραγματοποιούνται όλες οι εργασίες, με την προϋπόθεση ότι αυτές εκτελούνται διαδοχικά και με χρονικό διαχωρισμό ικανό για τη διενέργεια της απαιτούμενης καθαριότητας και απολύμανσης του χώρου.

 

γ) Να διαθέτουν, τουλάχιστον, μία εγκατάσταση για το πλύσιμο των χεριών, έναν αποστειρωτήρα εργαλείων κοπής που επιτυγχάνει ελάχιστη θερμοκρασία 82 oC ή εναλλακτικό σύστημα με ισοδύναμο αποτέλεσμα, τόσο στην καθαρή όσο και στην ακάθαρτη ζώνη και ικανό αριθμό μαχαιριών κοπής.

 

δ) Να διαθέτουν ψυκτικό θάλαμο. Εφόσον αυτό δεν είναι δυνατό, τα τελικά προϊόντα πρέπει να απομακρύνονται αμέσως μετά την υγειονομική επισήμανσή τους, με φορτηγά ψυγεία, με την προϋπόθεση ότι η διάρκεια μεταφοράς τους δεν υπερβαίνει τις δύο ώρες. Τα φορτηγά ψυγεία πρέπει να εξασφαλίζουν θερμοκρασία όχι μεγαλύτερη των 3 οC για τα εντόσθια και των 7 οC για το κρέας. Η διαδικασία της ιχνηλασιμότητας πρέπει να επιβεβαιώνεται για όλα τα προϊόντα.

 

ε) Να διαθέτουν, τουλάχιστον, ένα ψυκτικό θάλαμο που κλειδώνει, για τη δέσμευση των σφάγιων, μέχρι την έκδοση ευνοϊκών εργαστηριακών αποτελεσμάτων για τις μεταδοτικές σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες και την τριχινίαση.

 

στ) Να διαθέτουν αίθουσα ή γραφείο που κλειδώνει, το οποίο να χρησιμοποιείται από τον επίσημο κτηνίατρο, που είναι υπεύθυνος για την επίβλεψη και τον έλεγχο του κρέατος. Εφόσον αυτό δεν είναι δυνατόν, τότε τα κτηνιατρικά αρχεία και οι σφραγίδες επισήμανσης φυλάσσονται αποκλειστικά στην έδρα της αρμόδιας κτηνιατρικής υπηρεσίας.

 

ζ) Να διαθέτουν ειδικά δοχεία για τη συλλογή των ζωικών υποπροϊόντων, κατηγορίας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, συμπεριλαμβανομένων και των υλικών ειδικού κινδύνου και να τα διαχειρίζονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 1069/2009 (EEL 300/2009) και του προεδρικού διατάγματος 211/2006 (ΦΕΚ 211/Α/2006). Εφόσον διαθέτουν μόνο ένα δοχείο, η χρήση του επιτρέπεται μόνο υπό την προϋπόθεση ότι τα υποπροϊόντα που συλλέγονται κατατάσσονται στην κατηγορία υψηλότερου κινδύνου.

 

η) Να διαθέτουν σε ξεχωριστή αίθουσα, ατομικά ερμάρια, διαχωρισμένα με διαφορετικά χρώματα, για τη φύλαξη του ρουχισμού εργασίας και του ρουχισμού εξόδου του προσωπικού του σφαγείου.

 

θ) Να διαθέτουν εγκατάσταση κατάλληλη για τον καθαρισμό και την απολύμανση των οχημάτων μεταφοράς εκτός του σφαγείου.

 

ι) Να υπάρχει δυνατότητα διεξαγωγής ελέγχου των ζώων πριν από τη σφαγή τους, είτε στο στάβλο προέλευσης, είτε στην εγκατάσταση του σφαγείου αμέσως μετά την άφιξή τους. Έλεγχοι ταυτοποίησης των ζώων και έλεγχοι αναφορικά με την προστασία των ζώων πραγματοποιούνται στο σφαγείο αμέσως μετά την εκφόρτωσή τους.

 

ι)α) Η διαχείριση προϊόντων, όπως κεφάλια, έντερα, στόμαχοι και πόδια, πρέπει να πραγματοποιείται είτε σε ξεχωριστή αίθουσα είτε, εφόσον δεν υπάρχει ξεχωριστή αίθουσα, στην ίδια αίθουσα στην οποία διενεργούνται οι λοιπές εργασίες, με την προϋπόθεση ότι υφίσταται χρονικός διαχωρισμός μεταξύ τους, κατά τη διάρκεια του οποίου διενεργείται η απαιτούμενη καθαριότητα και απολύμανση του χώρου. Σε αντίθετη περίπτωση, τα προϊόντα αυτά χαρακτηρίζονται ως ζωικά υποπροϊόντα.

 

2. Κατά τη λειτουργία τους, τα σφαγεία μικρής δυναμικότητας, τα οποία ευρίσκονται σε μικρά νησιά, πρέπει να τηρούν τις απαιτήσεις της παραγράφου 1.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.