Προεδρικό διάταγμα 23/14 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος 8/2012 (ΦΕΚ 11/Α/2012)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο τίτλος του προεδρικού διατάγματος 8/2012, τροποποιείται ως ακολούθως:

 

{Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας των σφαγείων οπληφόρων ζώων, πουλερικών και λαγόμορφων και θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) υπ' αριθμούς 853/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με την ίδρυση σφαγείων.}

 

2. Το άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος 8/2012, τροποποιείται ως κατωτέρω:

 

α) Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 1, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι ο καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας των σφαγείων οπληφόρων ζώων, πουλερικών και λαγόμορφων.}

 

β) Στο τέλος του άρθρου 1 προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής:

 

{Η άδεια ίδρυσης του παρόντος νοείται ως η άδεια σκοπιμότητας των άρθρων 2 και 3 του νόμου [Ν] 111/1975 (ΦΕΚ 174/Α/1975).}

 

3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος 8/2012, τροποποιείται ως εξής:

 

α) Στην περίπτωση α της παραγράφου 2, μετά τις λέξεις στο οποίο ο ενδιαφερόμενος προτίθεται να εγκαταστήσει, διαγράφονται οι λέξεις ή να εκσυγχρονίσει.

 

β) Στην περίπτωση β της παραγράφου 2, μετά τις λέξεις της άδειας ίδρυσης, διαγράφονται οι λέξεις και εκσυγχρονισμού.

 

γ) Στην περίπτωση γ της παραγράφου 2, μετά τις λέξεις των εργασιών του υπό ίδρυση, διαγράφονται οι λέξεις ή εκσυγχρονισμού.

 

δ) Στην περίπτωση δ της παραγράφου 2, οι λέξεις και την ανάκληση της σχετικής άδειας, αντικαθίσταται από τις λέξεις και την ανάκληση της άδειας ίδρυσης,.

 

4. Το άρθρο 3 του προεδρικού διατάγματος 8/2012, τροποποιείται ως κατωτέρω:

 

α) Ο τίτλος του άρθρου 3, τροποποιείται ως εξής:

 

{Άρθρο 3: Διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης σφαγείων οπληφόρων ζώων, πουλερικών και λαγόμορφων.}

 

β) Στην παράγραφο 1 του άρθρου 3, μετά τις λέξεις για την ίδρυση, διαγράφονται οι λέξεις και εκσυγχρονισμό.

 

γ) Στην παράγραφο 2 του άρθρου 3, μετά τις λέξεις προς ίδρυση, διαγράφονται οι λέξεις ή εκσυγχρονισμό.

 

δ) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 3, μετά τις λέξεις για τη χορήγηση ή μη της άδειας ίδρυσης, διαγράφονται οι λέξεις και εκσυγχρονισμού.

 

ε) Στην παράγραφο 4 του άρθρου 3, μετά τις λέξεις Η άδεια ίδρυσης, διαγράφονται οι λέξεις και εκσυγχρονισμού.

 

στ) Η περίπτωση β της παραγράφου 4 του άρθρου 3, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β) Τα είδη των σφαζομένων ζώων, τη δυναμικότητα κατά είδος σφαζομένων ζώων, τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό του σφαγείου.}

 

5. Το άρθρο 4 του προεδρικού διατάγματος 8/2012, τροποποιείται ως κατωτέρω:

 

α) Ο τίτλος του άρθρου 4, τροποποιείται ως εξής:

 

{Άρθρο 4: Απαιτούμενοι όροι ίδρυσης σφαγείων}

 

β) Στην πρώτο εδάφιο του άρθρου 4, μετά τις λέξεις Οι όροι που πρέπει να τηρούνται από τα υπό ίδρυση, διαγράφονται οι λέξεις και εκσυγχρονισμό.

 

6. Το άρθρο 5 του προεδρικού διατάγματος 8/2012, τροποποιείται ως εξής:

 

α) Στην παράγραφο 1 του άρθρου 5, μετά τις λέξεις στην έναρξη εργασιών ίδρυσης της μονάδας, διαγράφονται οι λέξεις ή τον εκσυγχρονισμό αυτής.

 

β) Στην παράγραφο 2 του άρθρου 5, μετά τις λέξεις των εργασιών του υπό ίδρυση, διαγράφονται οι λέξεις ή εκσυγχρονισμό.

 

γ) Στην παράγραφο 3 του άρθρου 5, μετά τις λέξεις χωρίς να έχουν αρχίσει εργασίες κατασκευής, διαγράφονται οι λέξεις ή εκσυγχρονισμού.

 

7. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 του προεδρικού διατάγματος 8/2012, μετά τις λέξεις περί χορήγησης άδειας ίδρυσης, διαγράφονται οι λέξεις ή εκσυγχρονισμού.

 

8. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 10 του προεδρικού διατάγματος 8/2012, μετά τις λέξεις Οι αιτήσεις για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης, διαγράφονται οι λέξεις και εκσυγχρονισμού.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.