Προεδρικό διάταγμα 256/98

ΠΔ 256/1998: Συμπλήρωση των διατάξεων του προεδρικού διατάγματος 541/1978 (ΦΕΚ 116/Α/1978) περί κατηγοριών μελετών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό διάταγμα 256/1998: Συμπλήρωση των διατάξεων του προεδρικού διατάγματος 541/1978 (ΦΕΚ 116/Α/1978) περί κατηγοριών μελετών, (ΦΕΚ 190/Α/1998), 12-08-1998.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 7 παράγραφος 1, 8 παράγραφος 7 και 24 παράγραφος 1 του νόμου 716/1977 Περί Μητρώου Μελετητών και ανάθεσης και εκπονήσεως μελετών (ΦΕΚ 295/Α/1977).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 456/1985 (ΦΕΚ 163/Α/1985).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985),το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1982) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 2)α του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997).

 

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 

5. Το με αριθμό 823/18-02-1998 πρακτικό της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Μελετών (ΓΕΜ).

 

6. Τη με αριθμό 320/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος Χωροταξίας Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 15-07-1998.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.