Νόμος 716/77 - Άρθρο 24

Άρθρο 24: Έκδοση Προεδρικών Διαταγμάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Πέρα των θεμάτων που ρυθμίζονται με την έκδοση των προηγούμενων άρθρων του παρόντος νόμου και των Προεδρικών Διαταγμάτων που προβλέπονται, με Προεδρικά Διατάγματα ρυθμίζονται και τα ακόλουθα θέματα, αναγόμενα στην εφαρμογή του παρόντος Νόμου, ως ακολούθως:

 

1. Με πρόταση του Υπουργού Συντονισμού, μετά από γνώμη της ΓΕΜ, τα της εκπροσωπήσεως στη ΓΕΜ των διαφορών Υπουργείων και του τρόπου λειτουργίας αυτής, τα της διαδικασίας καταρτίσεως, τηρήσεως και έγκρισης των μητρώων και τα της εγγραφής σε ταύτα, τα της χορηγήσεως, προαγωγής, επέκτασης, ανανεώσεως, αφαιρέσεως και ελέγχου των πτυχίων, τα της εκ μελετητών συγκρότησης των Γραφείων Μελετών και τα των υποχρεώσεων των Γραφείων τούτων και των μελετητών που τα συγκροτούν, ανάλογα με τη νομική μορφή του Γραφείου, τα στάσεων και αιτήσεων θεραπείας των αναφερομένων σε θέματα ρυθμιζόμενα υπό των άρθρων 3 έως 10 του παρόντος Νόμου, τα περί καθορισμού του αριθμού και των ορίων των διαμερισμάτων της Χώρας.

 

2. Με πρόταση των Υπουργών Συντονισμού και Δημοσίων Έργων μετά τη γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων τα του ύψους των παρεχόμενων εγγυήσεων, τα της αποδόσεως ή καταπτώσεως αυτών και τα της αντικαταστάσεως παρακρατήσεων πληρωμών με εγγυητικές επιστολές, τα περί κανονισμού νέων τιμών μονάδος και σύνταξης συγκριτικών πινάκων, τα της διαδικασίας εκπτώσεως του ανάδοχου και τα της διαπιστώσεως των ελαττωμάτων και παραλείψεων της μελέτης, τα του καθορισμού των ορίων των ποινικών ρητρών και της καταπτώσεως τούτων, τα των ενστάσεων και αιτήσεων θεραπείας των αναφερομένων σε θέματα ρυθμιζόμενα από τα άρθρα 11 και από εκείνα του παρόντος Νόμου, τα του διακανονισμού της σύμβασης σε περίπτωση θανάτου ή πτωχεύσεως του ανάδοχου τα των λεπτομερειών επί της αμοιβής της ανάθεσης στον μελετητή καθηκόντων συμβούλου της επίβλεψης των έργων (συνεπίβλεψης) όπως και κάθε γενικά λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο καταργήθηκε με την περίπτωση στ) της παραγράφου 2 του άρθρου 46 του νόμου 3316/2005 (ΦΕΚ 42/Α/2005).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα προεδρικά διατάγματα που έχουν εκδοθεί είναι τα ακόλουθα:

 

Προεδρικό διάταγμα 412/1978 Περί του τρόπου λειτουργίας της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Μελετών (ΓΕΜ)

Προεδρικό διάταγμα 541/1978 Περί Κατηγοριών Μελετών

Προεδρικό διάταγμα 798/1978 Καθορισμός ορίων προεκτιμώμενης αμοιβής

Προεδρικό διάταγμα 799/1978 Περί της διαδικασίας καταρτίσεως, τηρήσεως και έγκρισης των Μητρώων Μελετητών και Γραφείων Μελετών και της εγγραφής εις ταύτα

Προεδρικό διάταγμα 840/1978 Περί χορηγήσεως, παραγωγής, επέκτασης, ανανεώσεως, αφαιρέσεως και ελέγχου των πτυχίων Μελετητών και Γραφείων Μελετών

Προεδρικό διάταγμα 862/1978 Περί καθορισμού του αριθμού και των ορίων των διαμερισμάτων της Χώρας, για εφαρμογή του νόμου 716/1977 περί μητρώου μελετητών και ανάθεσης και εκπόνησης μελετών

Προεδρικό διάταγμα 923/1978 περί της συγκρότησης των Γραφείων Μελετών, των υποχρεώσεων τους και της σύμπραξης αυτών

Προεδρικό διάταγμα 194/1979 Περί εκτέλεσης των άρθρων 11 και επόμενα του νόμου 716/1977 περί μητρώου μελετητών και ανάθεσης και εκπόνησης μελετών

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.