Προεδρικό διάταγμα 25/8/93b - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για κάθε χρήση έχουν εφαρμογή εκτός από τις διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος οι ειδικές γι' αυτές διατάξεις:

 

2. Χρήσεις που υπάρχουν στην περιοχή Μετς κατά την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος προεδρικού διατάγματος επιτρέπονται κατά παρέκκλιση από τις χρήσεις που καθορίζονται με το παρόν προεδρικό διάταγμα, εφόσον λειτουργούν βάσει νομίμου αδείας σε χώρο κατάλληλο γι' αυτές, όπως προβλέπεται από τις σχετικές πολεοδομικής και ειδικές διατάξεις, δεν αποτελούν παράγοντα επικινδυνότητας και πηγή όχλησης για το περιβάλλον, την κυκλοφορία και ιδιαίτερα την κατοικία.

 

Επιτρέπεται εφ' άπαξ η μεταβίβαση χρήσεων που υφίστανται με νόμιμη άδεια και δεν επιτρέπονται από τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος σε πρόσωπα α' βαθμού συγγένειας και σύζυγο, σε περιπτώσεις συνταξιοδότησης, θανάτου.

 

Απαγορεύεται η επέκταση των εγκαταστάσεων των κατά παρέκκλιση αυτών επιτρεπομένων χρήσεων.

 

3. Κέντρα νυχτερινής διασκέδασης (μπαρ, ντίσκο) απομακρύνονται εντός πέντε ετών από τη δημοσίευση του παρόντος προεδρικού διατάγματος με την επιφύλαξη των υπολοίπων διατάξεων του άρθρου αυτού.

 

4. Στις περιπτώσεις καταστρατήγησης ή παραβίασης των επιτρεπομένων χρήσεων, επιβάλλεται η σφράγιση του ακινήτου σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 44242/2361/1989 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 380/Β/1989) και την Υπουργική Απόφαση που θα εκδοθεί για την παραπάνω περιοχή σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 22 του νόμου 1650/1986 και την προηγούμενη απόφαση.

 

5. Ειδικότερα δεν επιτρέπεται η λειτουργία οποιασδήποτε χρήσης, που αποτελεί πηγή όχλησης για το περιβάλλον της, για οποιοδήποτε λόγο και ιδιαίτερα κατά τις ώρες κοινής ησυχίας. Η απαγόρευση επιβάλλεται σε περίπτωση οποιασδήποτε όχλησης της κατοικίας, με την διαδικασία των παραγράφων 4 και 6 του άρθρου αυτού.

 

6. α) Σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψη της αρμόδιας Υπηρεσίας όχληση προκαλούμενη με οποιοδήποτε τρόπο από υφιστάμενες χρήσεις ζητούνται κατά περίπτωση ή κατά περιοχή στοιχεία, προκειμένου να ελεγχθεί η νομιμότητα της λειτουργίας της επιχείρησης, το μέγεθος και το είδος της όχλησης και επιβληθούν όροι για την βελτίωση της λειτουργίας και την άρση της όχλησης.

 

β) Στην περίπτωση που η όχληση αυτή αφορά ηχητική ή περιβαλλοντική ρύπανση, επιβάλλεται άμεση προς τις διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος. Στην περίπτωση που απαιτείται η λήψη πρόσθετων μέτρων ορίζεται η προθεσμία για τη συμμόρφωση μετά τη διαπίστωση της οποίας επιτρέπεται η επαναλειτουργία.

 

Σε περίπτωση υποτροπής η αρμόδια Υπηρεσία αποφασίζει για το άμεσο κλείσιμο της οχλούσας επιχείρησης.

 

7. Κάθε δόμηση ή δομική εργασία στην περιοχή είναι επιτρεπτή μόνο εφόσον προβλέπεται ή είναι σύμφωνη προς τις ειδικές χρήσεις που επιτρέπονται σ' αυτή την περιοχή.

 

8. Σε χώρο που απαγορεύεται από το παρόν διάταγμα η σχετική χρήση, επιτρέπεται η χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης εφόσον πληρούνται οι ειδικές για την εγκατάσταση της χρήσης διατάξεις και κατά την ημερομηνία γνωμοδότησης του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος είχε εκδοθεί άδεια έναρξης άσκησης επιτηδεύματος και είχε διαμορφωθεί ο χώρος για τη συγκεκριμένη χρήση με άδεια της Πολεοδομικής Υπηρεσίας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.