Προεδρικό διάταγμα 28/15 - Άρθρο 62

Άρθρο 62: Διαδικτυακές Υπηρεσίες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

άρθρο 8 του νόμου 3882/2010 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του νόμου 4164/2013

 

1. Για τα σύνολα και τις υπηρεσίες γεωχωρικών δεδομένων η Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση ανώνυμη εταιρεία δημιουργεί, συντονίζει και διαχειρίζεται σε συνεργασία με τα Κομβικά Σημεία Επαφής (ΚΟΣΕ) του άρθρου 19 του νόμου 3882/2010, μέσω της Εθνικής Πύλης Γεωχωρικών Πληροφοριών που ορίζεται στο άρθρο 68 του παρόντος, δίκτυο των ακόλουθων υπηρεσιών:

 

α) υπηρεσίες εξεύρεσης, που καθιστούν δυνατή την αναζήτηση συνόλων και υπηρεσιών γεωχωρικών δεδομένων με βάση το περιεχόμενο των αντίστοιχων μεταδεδομένων και την οπτική παρουσίαση του περιεχομένου των μεταδεδομένων,

 

β) υπηρεσίες απεικόνισης, που καθιστούν δυνατή, τουλάχιστον, την οπτική παρουσίαση, την πλοήγηση, τη μεγέθυνση / σμίκρυνση, τη μετακίνηση και την υπέρθεση ορατών συνόλων γεωχωρικών δεδομένων και την οπτική απεικόνιση των πληροφοριών υπομνήματος, καθώς και οποιουδήποτε σχετικού περιεχομένου μεταδεδομένων,

 

γ) υπηρεσίες τηλεφόρτωσης, που καθιστούν δυνατή την τηλεφόρτωση συνόλων γεωχωρικών δεδομένων ή μερών τους και, εφόσον είναι εφικτό, την άμεση πρόσβαση σε αυτά,

 

δ) υπηρεσίες μετασχηματισμού, οι οποίες καθιστούν δυνατό τον μετασχηματισμό των συνόλων γεωχωρικών δεδομένων με στόχο την επίτευξη διαλειτουργικότητας,

 

ε) υπηρεσίες επίκλησης, οι οποίες καθιστούν δυνατή την επίκληση υπηρεσιών γεωχωρικών δεδομένων.

 

Οι ανωτέρω υπηρεσίες λαμβάνουν υπόψη τις σχετικές απαιτήσεις των χρηστών και είναι εύχρηστες, διαθέσιμες στο κοινό και προσιτές μέσω του διαδικτύου ή οποιουδήποτε άλλου τηλεπικοινωνιακού μέσου.

 

2. Για τους σκοπούς των υπηρεσιών της παραγράφου 1 περίπτωση α' εφαρμόζεται τουλάχιστον ο ακόλουθος συνδυασμός κριτηρίων αναζήτησης:

 

α) λέξεις - κλειδιά,

β) ταξινόμηση γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών,

γ) ποιότητα και εγκυρότητα των συνόλων γεωχωρικών δεδομένων,

δ) βαθμός συμμόρφωσης προς τις εκτελεστικές διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 60,

ε) γεωγραφική τοποθεσία,

στ) όροι, ιδίως των αδειών διανοητικής ιδιοκτησίας, που ισχύουν για την πρόσβαση στα σύνολα και τις υπηρεσίες γεωχωρικών δεδομένων και τη χρήση τους,

ζ) δημόσιες αρχές που είναι αρμόδιες για τη δημιουργία, τη διαχείριση, τη συντήρηση και τη διάχυση των συνόλων και υπηρεσιών γεωχωρικών δεδομένων.

 

3. Οι υπηρεσίες μετασχηματισμού της παραγράφου 1 περίπτωση δ' συνδυάζονται με τις άλλες υπηρεσίες της εν λόγω παραγράφου κατά τρόπο ώστε να καθίσταται δυνατή η λειτουργία όλων αυτών των υπηρεσιών σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 976/2009 (EEL 274/2009), που έχει εκδοθεί σε εφαρμογή των εκτελεστικών διατάξεων που προβλέπονται στο άρθρο 7 της Οδηγίας 2007/2/ΕΚ.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.