Προεδρικό διάταγμα 28/15 - Άρθρο 60

Άρθρο 60: Εκτελεστικές διατάξεις Οδηγίας INSPIRE


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

άρθρο 6 του νόμου 3882/2010 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του νόμου 4164/2013

 

1. Για τη διαλειτουργικότητα και την εναρμόνιση των συνόλων και υπηρεσιών γεωχωρικών δεδομένων, εφαρμόζονται οι εκτελεστικές διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 7 της Οδηγίας 2007/2/ΕΚ.

 

2. Όλα τα σύνολα γεωχωρικών δεδομένων που είναι αποτέλεσμα νέας συλλογής / προμήθειας ή / και εκτενούς αναδιοργάνωσης και εντάσσονται στα Παραρτήματα Ι, II και III του άρθρου 33 του νόμου 3882/2010, καθώς και οι αντίστοιχες υπηρεσίες γεωχωρικών δεδομένων, διατίθενται σύμφωνα με τις εκτελεστικές διατάξεις της Οδηγίας 2007/2/ΕΚ, μέσα σε δύο έτη από τη θέσπιση τους. Τα λοιπά σύνολα και υπηρεσίες γεωχωρικών δεδομένων, τα οποία είναι ακόμη εν χρήσει, διατίθενται σύμφωνα με τις εκτελεστικές διατάξεις μέσα σε επτά έτη από τη θέσπισή τους. Τα σύνολα γεωχωρικών δεδομένων καθίστανται διαθέσιμα σύμφωνα με τις εκτελεστικές διατάξεις, είτε μέσω της προσαρμογής των υπαρχόντων συνόλων γεωχωρικών δεδομένων είτε μέσω των υπηρεσιών μετασχηματισμού του άρθρου 62 παράγραφος 1 περίπτωση δ'.

 

3. Εκπρόσωποι δημόσιων αρχών, καθώς και άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται για τα γεωχωρικά δεδομένα λόγω του ρόλου τους στην υποδομή γεωχωρικών πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των χρηστών, των παραγωγών, των παρόχων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας ή οποιουδήποτε συντονιστικού φορέα, έχουν τη δυνατότητα, σε συνεννόηση και συνεργασία με την εταιρεία με την επωνυμία Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση ανώνυμη εταιρεία (ΕΚΧΑ ΑΕ), να συμμετέχουν σε προπαρασκευαστικές συζητήσεις της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για το περιεχόμενο των εκτελεστικών διατάξεων της παραγράφου 1.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.