Προεδρικό διάταγμα 28/15 - Άρθρο 59

Άρθρο 59: Μεταδεδομένα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

άρθρο 5 του νόμου 3882/2010

 

1. Κάθε δημόσια αρχή η οποία είναι έχει οριστεί ως κύριος για ένα πρωτότυπο σύνολο γεωχωρικών δεδομένων ή μία υπηρεσία γεωχωρικών δεδομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων 2 και 3 του άρθρου 68, που αναφέρονται στα Παραρτήματα Ι, II και III του άρθρου 33 του νόμου 3882/2010, υποχρεούται να δημιουργεί μεταδεδομένα και να εξασφαλίζει τη διαρκή επικαιροποίησή τους, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1205/2008 (EEL 26/2008), που εκδόθηκε σε εφαρμογή εκτελεστικών διατάξεων του άρθρου 60 παράγραφος 1 της Οδηγίας 2007/2/ΕΚ.

 

2. Τα μεταδεδομένα περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις παρακάτω πληροφορίες:

 

α) τη συμμόρφωση των συνόλων γεωχωρικών δεδομένων προς τον Κανονισμό (ΕΚ) 1205/2008,

β) τους όρους, ιδίως των αδειών διανοητικής ιδιοκτησίας, που ισχύουν για την πρόσβαση στα σύνολα και τις υπηρεσίες γεωχωρικών δεδομένων και τη χρήση τους, και, ανάλογα με την περίπτωση, τα αντίστοιχα τέλη,

γ) την ποιότητα και την εγκυρότητα των συνόλων γεωχωρικών δεδομένων,

δ) τις δημόσιες αρχές που είναι αρμόδιες για τη δημιουργία, τη διαχείριση, τη συντήρηση και τη διανομή των συνόλων και υπηρεσιών γεωχωρικών δεδομένων,

ε) τους περιορισμούς πρόσβασης του κοινού και τους λόγους των περιορισμών αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 64.

 

3. Τα μεταδεδομένα πρέπει να είναι πλήρη και επαρκούς ποιότητας για να ανταποκρίνονται στην έννοια και το στόχο της παραγράφου 6 του άρθρου 57.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.