Προεδρικό διάταγμα 28/15 - Άρθρο 85

Άρθρο 85: Αρχές και περιεχόμενο του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

άρθρο 1 παράγραφοι 1 - 4 του νόμου 3832/2010

 

1. Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα (ΕΛΣΣ) είναι το σύνολο των κανόνων, των εργασιών και των φορέων που είναι αρμόδιοι για την εκτέλεση στατιστικών εργασιών, με σκοπό την ανάπτυξη, την παραγωγή και τη διάδοση των επίσημων στατιστικών της χώρας, οι οποίες χρησιμοποιούνται για τη λήψη αποφάσεων και τη διαμόρφωση πολιτικών σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

 

2. Φορείς του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος είναι η Ελληνική Στατιστική Αρχή, ανεξάρτητη αρχή, η οποία συνιστάται με το άρθρο 9 του νόμου 3832/2010 (ΦΕΚ 38/Α/2010) και αποτελεί την εθνική στατιστική υπηρεσία κατά την έννοια του άρθρου 5 του Κανονισμού (ΕΚ) 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11-03-2009 (ΕΕL 87/2009), καθώς και οι υπηρεσίες και φορείς του ευρύτερου δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, που έχουν την αρμοδιότητα ή την υποχρέωση συλλογής στοιχείων και περιλαμβάνονται στον κατάλογο των φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 10 του νόμου 3832/2010.

 

3. Για την εφαρμογή του παρόντος Κεφαλαίου, οι όροι στατιστικές, ανάπτυξη, παραγωγή, διάδοση, συλλογή στοιχείων, στατιστική μονάδα, απόρρητα στοιχεία, χρήση για στατιστικούς σκοπούς, άμεση ταύτιση και έμμεση ταύτιση έχουν την έννοια που ορίζεται στο άρθρο 3 του Κανονισμού (ΕΚ) 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11-03-2009.

 

4. Οι εργασίες των φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος για την ανάπτυξη, παραγωγή και διάδοση των στατιστικών διέπονται από τις στατιστικές αρχές της επαγγελματικής ανεξαρτησίας, της αμεροληψίας, της αντικειμενικότητας, της αξιοπιστίας, του στατιστικού απορρήτου και της σχέσης κόστους - αποτελεσματικότητας, όπως οι αρχές αυτές καθορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΚ) 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11-03-2009 και αναπτύσσονται στον κώδικα ορθής πρακτικής για τις ευρωπαϊκές στατιστικές, που προβλέπεται στο άρθρο 11 του ίδιου Κανονισμού, όπως κάθε φορά ισχύουν.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.