Προεδρικό διάταγμα 28/15 - Άρθρο 88

Άρθρο 88: Διάδοση των στατιστικών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

άρθρο 7 παράγραφοι 1 - 3 του νόμου 3832/2010, όπως αναριθμήθηκε με το άρθρο 323 παράγραφος 2 του νόμου [Ν] 4072/2012

 

1. Η διάδοση των στατιστικών διενεργείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή και τους λοιπούς φορείς του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος, με την τήρηση των στατιστικών αρχών του άρθρου 85 παράγραφος 4 και ιδίως με την τήρηση της αρχής του στατιστικού απορρήτου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 89.

 

2. Οι φορείς του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος υποχρεούνται να παρέχουν ισότιμη πρόσβαση όλων των χρηστών στις στατιστικές, σύμφωνα με την αρχή της αμεροληψίας και όπως ορίζεται ειδικότερα στον Κανονισμό Στατιστικών Υποχρεώσεων.

 

3. Οι φορείς του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος μπορούν να καταρτίζουν και να τηρούν δημόσια αρχεία για τη διάδοση πληροφοριών, που συλλέγονται στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων τους και αφορούν μεμονωμένα στατιστικά στοιχεία από εγγραφές που έχουν καταστεί ανώνυμες, αποκλειστικά και μόνον εφόσον η μονάδα των στατιστικών στοιχείων δεν μπορεί να προσδιοριστεί, είτε άμεσα είτε έμμεσα, αν ληφθούν υπόψη όλα τα σχετικά μέσα τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοσδήποτε τρίτος.

 

4. Οι φορείς του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος επιτρέπεται να διαδώσουν στατιστικά αποτελέσματα, που ενδέχεται να καθιστούν δυνατή την ταύτιση της μονάδας των στατιστικών στοιχείων, αποκλειστικά και μόνον εφόσον:

 

α) τα αποτελέσματα αυτά έχουν τροποποιηθεί, όπως ορίζεται ειδικότερα στον Κανονισμό Στατιστικών Υποχρεώσεων, με τέτοιο τρόπο, ώστε η διάδοσή τους να μη θίγει το στατιστικό απόρρητο, ή

 

β) η μονάδα των στατιστικών στοιχείων συμφώνησε ανεπιφύλακτα για την αποκάλυψη των δεδομένων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.