Προεδρικό διάταγμα 28/15 - Άρθρο 89

Άρθρο 89: Στατιστικό Απόρρητο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

άρθρο 8 παράγραφος 1 εδάφια 1-3 και παράγραφοι 2 - 6 του νόμου 3832/2010, όπως αναριθμήθηκε με το άρθρο 323 παράγραφος 2 του νόμου [Ν] 4072/2012 και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του νόμου 3899/2010 και την παράγραφο 5 του άρθρου 33 του νόμου 4258/2014

 

1. Εάν οι φορείς του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος έχουν στη διάθεσή τους στοιχεία ή έχουν πρόσβαση σε στοιχεία, που καθιστούν δυνατή την άμεση ή έμμεση αναγνώριση των μονάδων στατιστικών στοιχείων με την αποκάλυψη εξατομικευμένων πληροφοριών, που λαμβάνονται άμεσα για στατιστικούς σκοπούς, ή έμμεσα, από διοικητικές ή άλλες πηγές, υποχρεούνται να προστατεύουν αυτά τα στοιχεία και να τα χρησιμοποιούν αποκλειστικά για τους στατιστικούς σκοπούς. Απαγορεύεται σε όλους τους φορείς του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος οποιαδήποτε δημοσιοποίηση αυτών των στοιχείων. Οι φορείς του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος οφείλουν να λαμβάνουν τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα ώστε να μην είναι δυνατή η αναγνώριση των μεμονωμένων στατιστικών μονάδων με τα τεχνικά ή άλλα μέσα που εύλογα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τρίτους.

 

2. Οι φορείς του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος που έχουν την αρμοδιότητα ή την υποχρέωση συλλογής στοιχείων υποχρεούνται να διαβιβάζουν απόρρητα στοιχεία στην Ελληνική Στατιστική Αρχή και δεν μπορούν να επικαλεστούν την αρχή του στατιστικού απορρήτου, εφόσον τα στοιχεία αυτά είναι αναγκαία για την ανάπτυξη, την παραγωγή και τη διάδοση των στατιστικών ή για τη βελτίωση της ποιότητας των στατιστικών. Οι φορείς του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος μπορούν να αρνηθούν τη διαβίβαση απόρρητων στοιχείων στην Ελληνικής Στατιστικής Αρχής μόνο στις περιπτώσεις που τα στοιχεία αυτά αφορούν την εθνική άμυνα, την κρατική ασφάλεια και τις διεθνείς σχέσεις της χώρας. Με τον Κανονισμό Στατιστικών Υποχρεώσεων προσδιορίζεται η διαδικασία και ο τρόπος καταγραφής των στοιχείων του προηγούμενου εδαφίου που επιτρέπει την προσήκουσα αποτύπωση και διαβίβασή τους, εφόσον αυτή είναι αναγκαία για την αποτελεσματική ανάπτυξη, παραγωγή και διάδοση των στατιστικών σύμφωνα με το άρθρο 21 του Κανονισμού (ΕΚ) 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11-03-2009, χωρίς να διακυβεύεται το απόρρητο των στοιχείων του προηγούμενου εδαφίου.

 

3. Τα απόρρητα στοιχεία που διαβιβάζονται από τους φορείς του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος στην Ελληνική Στατιστική Αρχή χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για σκοπούς στατιστικής και σε αυτά έχει αποκλειστικό δικαίωμα πρόσβασης μόνο το προσωπικό που απασχολείται για τον σκοπό αυτόν και έχει οριστεί με πράξη του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής μπορεί να επιτρέπει την πρόσβαση σε απόρρητα στοιχεία και σε άλλα πρόσωπα, εκτός από το προσωπικό της, στα οποία ανατίθενται στατιστικές εργασίες για λογαριασμό της, διασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση την τήρηση του απορρήτου των στοιχείων ή / και του στατιστικού απορρήτου και από τα πρόσωπα αυτά.

 

4. Τα στοιχεία που λαμβάνονται από δημόσιες πηγές, στις οποίες κατά τις κείμενες διατάξεις έχουν όλοι πρόσβαση, δεν θεωρούνται απόρρητα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου.

 

5. Οι φορείς του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος επιτρέπεται να χορηγούν, σε ερευνητές που διεξάγουν στατιστικές αναλύσεις για επιστημονικούς σκοπούς, πρόσβαση σε στοιχεία, τα οποία καθιστούν δυνατή την έμμεση ταύτιση των στατιστικών μονάδων, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον Κανονισμό Στατιστικών Υποχρεώσεων. Εφόσον τα στοιχεία αυτά έχουν διαβιβασθεί στην Ελληνική Στατιστική Αρχή από λοιπούς φορείς του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος, απαιτείται άδεια του φορέα του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος που είναι αρμόδιος για την προστασία των απόρρητων στοιχείων και τη διαβίβασή τους.

 

6. Οι δημόσιοι υπάλληλοι και το προσωπικό που υπηρετεί στους φορείς του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που αποκτούν, με οποιονδήποτε τρόπο, πρόσβαση σε απόρρητα στοιχεία σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, δεσμεύονται από το απόρρητο και έχουν υποχρέωση χρήσης αυτών των στοιχείων αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς.

 

Απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση αυτών των στοιχείων από τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου και μετά τη λήξη των καθηκόντων τους.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.