Προεδρικό διάταγμα 292/91 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μεταβιβάζεται στο δήμο Αιγάλεω και για την περιφέρειά του, η άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων της Πολεοδομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων που αναφέρεται στο άρθρο 27 παράγραφος 1 του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/1985) και στο άρθρο 2 του από 03-09-1983 προεδρικού διατάγματος όπως ισχύει (ΦΕΚ 394/Δ/1983) και ειδικότερα:

 

α) Έκδοση οικοδομικών αδειών (άρθρο 22 του νόμου 1577/1985).

 

β) Εφαρμογή της διαδικασίας χαρακτηρισμού και κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών, επιβολής προστίμου, ειδικής εισφοράς και κάθε άλλης σχετικής ενέργειας, σύμφωνα με τα 17 και 18 του νόμου 1337/1983 και τις διατάξεις των από 05-07-1983 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 291/Δ/1983) και από 03-09-1983 Τρόπος και διαδικασία εκτίμησης της αξίας των αυθαιρέτων κατασκευών και καθορισμός του ύψους των προστίμων αυτών και 03-09-1983 Προσδιορισμός της ειδικής Εισφοράς Αυθαιρέτου και σχετικές διαδικασίες (ΦΕΚ 393/Δ/1983) προεδρικών διαταγμάτων όπως ισχύουν.

 

γ) Επιβολής των διοικητικών ποινών προστίμου που προβλέπονται από το άρθρο 60 του νόμου 947/1979 και ειδικότερα από την περίπτωση β της παραγράφου 1.

 

δ) Εφαρμογή της διαδικασίας διατήρησης ή κατεδάφισης κτισμάτων ή κατασκευών σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 5, 7 και 8 του άρθρου 8 της παραγράφου 8 του άρθρου 9 του νόμου 1512/1985 Τροποποίηση και συμπλήρωση πολεοδομικών διατάξεων, ρύθμιση συναφών θεμάτων και θεμάτων του Ταμείου Νομικών (ΦΕΚ 4/Α/1985).

 

2. Οι κατά τις ανωτέρω περιπτώσεις β, γ και δ αρμοδιότητες είναι δυνατόν ν' ασκηθούν παράλληλα και από την κατά τις οικείες διατάξεις αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία, εάν η κατά τα ανωτέρω δημοτική Υπηρεσία παραλείψει την άσκηση αυτών.

 

Σε περίπτωση κατά την οποία και οι δύο υπηρεσίες επιληφθούν της υποθέσεως κατά την ενάσκηση της ως άνω αρμοδιότητας, την ίδια ημέρα κατισχύει η πράξη της Πολεοδομικής Υπηρεσίας τεκμαιρόμενης παραλείψεως της δημοτικής υπηρεσίας να αποφανθεί.

 

Η σχετική πράξη της Πολεοδομικής Υπηρεσίας, κοινοποιείται πάντοτε στην κατά τα ανωτέρω αρμόδια δημοτική υπηρεσία η οποία υποχρεούται ν' απέχει από κάθε περαιτέρω ενέργεια για την συγκεκριμένη υπόθεση.

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.