Προεδρικό διάταγμα 2/7/94 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για κάθε χρήση έχουν εφαρμογή εκτός από τις διατάξεις αυτού του προεδρικού διατάγματος, οι ειδικές γι' αυτές διατάξεις.

 

2. Χρήσεις που υπάρχουν στην περιοχή του Εμπορικού Τριγώνου κατά την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος προεδρικού διατάγματος επιτρέπονται κατά παρέκκλιση των διατάξεων αυτού, εφόσον λειτουργούν βάσει νόμιμης άδειας, σε κατάλληλο γι' αυτές χώρο όπως προβλέπεται από τις σχετικές πολεοδομικές και ειδικές διατάξεις και δεν αποτελούν παράγοντα επικινδυνότητας ή πηγή όχλησης για το περιβάλλον, την κυκλοφορία και ιδιαίτερα την κατοικία.

 

3. Επιτρέπεται η εφάπαξ μεταβίβαση χρήσεων που υφίστανται και λειτουργούν με νόμιμη άδεια, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, σε πρόσωπο α βαθμού συγγένειας ή τον (την) σύζυγο, σε περιπτώσεις πραγματικής αδυναμίας συνεχίσεως της χρήσεως στο πρόσωπο του δικαιούχου (λόγω γήρατος, συνταξιοδοτήσεως, θανάτου κ.λ.π.).

 

4. Για τις χρήσεις των οποίων προβλέπεται, από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, η απομάκρυνση εντός 36 μηνών δεν εφαρμόζονται οι προηγούμενες παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου αυτού. Γι' αυτές τις χρήσεις απαγορεύεται και η επέκταση των εγκαταστάσεών τους.

 

5. Στις περιπτώσεις καταστρατήγησης ή παραβίασης των επιτρεπομένων χρήσεων, επιβάλλεται η σφράγιση του ακινήτου σύμφωνα με την 44242/2361/1989 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 380/Β/1989) και την Υπουργική Απόφαση που εκδίδεται για την παραπάνω περιοχή σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 22 του νόμου 1650/1986 και την προηγούμενη απόφαση.

 

6. Η εγκατάσταση οποιασδήποτε νέας (χρήσης) λειτουργίας πλην της κατοικίας γίνεται μετά από έγκριση της αρμόδιας για τον έλεγχο του Εμπορικού Τριγώνου υπηρεσίας. Οι εγκρίσεις για τις ειδικές αυτές χρήσεις δίδονται μόνο για χώρους που χαρακτηρίζονται σαν χώροι κύριας χρήσης, σύμφωνα με τον νόμο 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός. Μέχρι της συστάσεως της παραπάνω υπηρεσίας, την οικεία αρμοδιότητα ασκούν οι υφιστάμενες υπηρεσίες.

 

7. Ειδικότερα, δεν επιτρέπεται η λειτουργία οποιασδήποτε χρήσης, που ανεξάρτητα από το είδος της, το μέγεθός της τον αριθμό των καθισμάτων της ή την ονομασία της αποτελεί πηγή όχλησης για το περιβάλλον της, για οποιοδήποτε λόγο και ιδιαίτερα κατά τις ώρες κοινής ησυχίας. Η απαγόρευση επιβάλλεται από την αρμόδια για τον έλεγχο της περιοχής Υπηρεσία σε περίπτωση οποιασδήποτε όχλησης της κατοικίας, ανεξάρτητα αν αυτή προκαλείται από τις εγκαταστάσεις των χώρων ή το προσωπικό ή την πελατεία, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στις παραγράφους 5, 6 και 10 του άρθρου αυτού.

 

8. Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση χαρτοπαικτικών λεσχών.

 

9. Δεν επιτρέπεται η χρήση και η κατάληψη (τραπέζια, τέντες, καρέκλες, προθήκες καταστημάτων, πάγκοι πλανόδιων πωλητών) πεζοδρόμων και των δρόμων για την εξυπηρέτηση και υπαίθρια επέκταση των καταστημάτων της περιοχής.

 

Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η τοποθέτηση τραπεζιών, τεντών, πάγκων πλανόδιων πωλητών, σε περιορισμένα τμήματα πλατειών, πλατωμάτων, πεζοδρομίων και πεζοδρόμων, με άδεια σχετική που δίνει ο Δήμος Αθηναίων και ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας για τον έλεγχο του Εμπορικού Τριγώνου Υπηρεσίας, που θα καθορίζει τη θέση τους και την επιφάνεια που θα καταλαμβάνουν.

 

Η άδεια χορηγείται υπό τις εξής προϋποθέσεις:

 

α) η ιδιαίτερη χρήση παρέχεται όλως κατ' εξαίρεση και είναι συμβατή προς την χρήση του κοινοχρήστου χώρου.

β) δεν εμποδίζεται οπωσδήποτε η κοινή χρήση.

γ) δεν συνεπάγεται μονίμους ή μη μονίμους εγκαταστάσεις επί του εδάφους και

δ) περιορίζεται εις το ελάχιστο ποσοστό εν σχέσει προς την συνολική έκταση του κοινοχρήστου χώρου.

 

10. α. Η αρμόδια για τον έλεγχο του Εμπορικού Τριγώνου υπηρεσία, σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψη της όχληση προκαλούμενη με οποιοδήποτε τρόπο από υφιστάμενες χρήσεις, ζητάει κατά περίπτωση ή κατά περιοχή, στοιχεία προκειμένου να ελεγχθεί η νομιμότητα της λειτουργίας της επιχείρησης, το μέγεθος και το είδος της όχλησης και επιβάλλει όρους για τη βελτίωση της λειτουργίας και την άρση της όχλησης.

 

β. Εφόσον η όχληση αυτή αφορά ηχητική ή περιβαλλοντική ρύπανση διατάσσεται άμεση συμμόρφωση προς τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος. Στην περίπτωση που απαιτείται η λήψη προσθέτων μέτρων διακόπτεται η λειτουργία της επιχειρήσεως και ορίζεται προθεσμία για τη συμμόρφωση, μετά από τη διαπίστωση της οποίας επιτρέπεται η επαναλειτουργία. Σε περίπτωση υποτροπής, η αρμόδια για τον έλεγχο της περιοχής υπηρεσία διακόπτει αμέσως και οριστικώς την λειτουργία της οχλούσας επιχειρήσεως.

 

11. Κάθε δόμηση ή δομική εργασία στην περιοχή είναι επιτρεπτή μόνον εφόσον προβλέπεται ή είναι σύμφωνη προς τις ειδικές χρήσεις που επιτρέπονται σ' αυτήν την περιοχή.

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.