Προεδρικό διάταγμα 30/9/92

ΠΔ 30-09-1992: Έγκριση συντελεστή δόμησης διατηρητέου ακινήτου που βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών (νομού Αττικής)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 30-09-1992: Έγκριση συντελεστή δόμησης διατηρητέου ακινήτου που βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών (νομού Αττικής), (ΦΕΚ 1245/Δ/1992), 01-12-1992.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του νόμου 880/1979 Περί καθορισμού ανωτάτου ορίου συντελεστού δομήσεως κ.λ.π. (ΦΕΚ 58/Α/1979).

 

2. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 470/1979 Περί μετασχηματισμού των συντελεστών δομήσεων εις εμβαδά κατά την εφαρμογή του νόμου 880/1979 (ΦΕΚ 138/Α/1979), όπως τροποποιήθηκε με το από 19-06-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 592/Δ/1987).

 

3. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 510/1979 Περί ρυθμίσεως θεμάτων μεταφοράς συντελεστού δομήσεως κατά τον νόμο 880/1979 (ΦΕΚ 154/Α/1979) όπως τροποποιήθηκε με το προεδρικό διάταγμα 367/1987 (ΦΕΚ 163/Α/1987).

 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 7 του νόμου 1032/1980 περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 57/Α/1980).

 

5. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 (εδάφιο ι)δ) του άρθρου 23 του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985).

 

6. Την Υ/1503/1991 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Χρήστου Κατσιγιάννη (ΦΕΚ 702/Β/1991).

 

7. Την 1113/03-12-1990 πράξη συναίνεσης ενώπιον της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ελευθερίας - Ιεροδιακόνου - Βερυκίου του Χρήστου Μπέλλου ο οποίος ενεργεί ως αντιπρόσωπος της εταιρείας Εργοδομική Τουριστικές - Ξενοδοχειακές και Οικοδομικές Επιχειρήσεις, Αγίας Πελαγίας ανώνυμη εταιρεία αποκλειστικής κυρίας του παρακάτω περιγραφομένου ακινήτου.

 

8. Την από 26-03-1990 αίτηση του Χρήστου Μπέλλου.

 

9. Την 287/04-07-1990 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

10. Την 26866/14-02-1991 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων για προέγκριση της σχετικής τεχνικής μελέτης.

 

11. Την κατόπιν αυτοψίας της υπαλλήλου Σοφίας Λασπά επιβεβαίωση των εμπλεκομένων στον υπολογισμό του μεταφερομένου συντελεστή δόμησης του ακινήτου που βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών επί της οδού Αγγέλου Γέροντα 3 στην Πλάκα με πρόταση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 30-09-1992

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν διάταγμα καταργήθηκε με το άρθρο 1 της υπ' αριθμόν 21165/2017 απόφασης (ΦΕΚ 100/ΑΑΠ/2017).

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.