Προεδρικό διάταγμα 313/01 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Ρυθμίσεις εφαρμογής των μεταβιβαζομένων αρμοδιοτήτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την εφαρμογή του άρθρου 14 του παρόντος, κριτήριο για την κατά τόπο αρμοδιότητα των Περιφερειών αποτελεί ο τόπος εγκατάστασης και άσκησης της δραστηριότητας, ανεξάρτητα από τον τόπο στον οποίο έχει την έδρα του το νομικό πρόσωπο ή την κατοικία του το φυσικό πρόσωπο. Ειδικά για τη χορήγηση ειδικού σήματος λειτουργίας υποκαταστήματος Τουριστικού Γραφείου Γενικού Τουρισμού κατά την παράγραφο 2 περίπτωση ζ) του άρθρο 14 του παρόντος, απαιτείται η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της Περιφέρειας, η οποία έχει χορηγήσει το ειδικό σήμα λειτουργίας του Τουριστικού Γραφείου.

 

2. Αρμόδια Περιφέρεια για την κατά την παράγραφο 1 περίπτωση ι)ζ) του άρθρο 14 του παρόντος αρμοδιότητα, είναι η Περιφέρεια στην οποία μεταφέρεται η ξενοδοχειακή επιχείρηση.

 

3. Όπου κατά τις κείμενες διατάξεις προβλέπεται η επιβολή διοικητικού προστίμου από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, αυτό επιβάλλεται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, με εξαίρεση τα πρόστιμα και τις λοιπές διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 12 του νόμου [Ν] 710/1977 (ΦΕΚ 283/Α/1977) στους ξεναγούς, για την επιβολή των οποίων, η αρμοδιότητα ανήκει στις Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης.

 

4. Προ της επιβολής οποιασδήποτε διοικητικής κύρωσης καλείται επί αποδείξει ο υπόχρεος της παράβασης να δώσει εξηγήσεις και σχετικές διευκρινίσεις κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 13 του άρθρου 4 του νόμου 2160/1993.

 

5. Η υπηρεσία της Περιφέρειας η οποία τηρεί οποιοδήποτε μητρώο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του παρόντος υποχρεούται να ενημερώνει άμεσα για κάθε εγγραφή και μεταβολή την υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, η οποία τηρεί το αντίστοιχο συγκεντρωτικό μητρώο για όλη τη χώρα.

 

6. Οι αρμοδιότητες της τεχνικής υπηρεσίας του άρθρο 13 νόμου [Ν] 4844/1930, ασκούνται από την Διεύθυνση Τουρισμού της Περιφέρειας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.