Προεδρικό διάταγμα 313/01

ΠΔ 313/2001: Μεταφορά αρμοδιοτήτων από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, στο Υπουργείο Ανάπτυξης και στις Περιφέρειες, σύσταση υπηρεσιών και θέσεων προσωπικού στη Γενική Γραμματεία Τουρισμού και στις Περιφέρειες, μεταφορά πόρων και ρύθμιση των αναγκαίων λεπτομερειών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 313/2001: Μεταφορά αρμοδιοτήτων από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, στο Υπουργείο Ανάπτυξης και στις Περιφέρειες, σύσταση υπηρεσιών και θέσεων προσωπικού στη Γενική Γραμματεία Τουρισμού και στις Περιφέρειες, μεταφορά πόρων και ρύθμιση των αναγκαίων λεπτομερειών, (ΦΕΚ 211/Α/2001), 25-09-2001.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

α. Τις διατάξεις:

 

1. Του άρθρου 29 του νόμου 2636/1998 (ΦΕΚ 198/Α/1998) Σύσταση εταιριών για την οργάνωση καλλιτεχνικών εκ δηλώσεων και για τη διαχείριση της περιουσίας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Τουρισμού και τροποποίηση της νομοθεσίας για τον Τουρισμό.

 

2. Του άρθρου 20 του νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997) Διοίκηση, Οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.

 

3. Των άρθρων 1 και 2 του νόμου [Ν] 1835/1989 (ΦΕΚ 76/Α/1989) Σύσταση Υπουργείου Τουρισμού και Καθορισμός των αρμοδιοτήτων του.

 

4. Των προεδρικών διαταγμάτων [ΠΔ] 417/1991 (ΦΕΚ 153/Α/1991) και 459/1993 (ΦΕΚ 193/Α/1993).

 

5. Του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 207/1989 (ΦΕΚ98/Α/1989) Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υπουργείου Τουρισμού.

 

6. Του προεδρικού διατάγματος 27/1996 (ΦΕΚ 19/Α/1996) Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας, Έρευνας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης.

 

7. Του προεδρικού διατάγματος 142/2001 Σύσταση Γενικής Γραμματείας Τουρισμού στο Υπουργείο Ανάπτυξης (ΦΕΚ 123/Α/2001).

 

8. Του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992, και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2)α του άρθρου 1 του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997).

 

9. Την υπ' αριθμόν 1039386/441/Α0006/2000 (ΦΕΚ 571/Β/2000) απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

 

β. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή του παρόντος και ειδικότερα:

 

i) από την σύσταση 344 θέσεων μονίμου προσωπικού στις Περιφέρειες, προκαλείται δαπάνη για τα έτη 2001 έως 2005 ετησίως ύψους 1.120.000.000 δραχμών που θα βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό. Η ανωτέρω δαπάνη αντιροπείται από την μετάταξη στις θέσεις αυτές 267 υπαλλήλων του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και από την μεταφορά των πόρων που προβλέπονται στο άρθρο 17 του παρόντος και

 

ii) από τη σύσταση 44 θέσεων μονίμου προσωπικού στη Γενική Γραμματεία Τουρισμού, προκαλείται για τα έτη 2001 έως 2005 ετήσια δαπάνη ύψους 250.000.000 δραχμών που θα βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό και η οποία αντιροπείται από την μετάταξη στις θέσεις αυτές ισάριθμων υπαλλήλων του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

 

γ. Την υπ' αριθμόν 377/2001 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Ανάπτυξης, Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υφυπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:

 

Κεφάλαιο Α: Μεταφορά αρμοδιοτήτων από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Σύσταση υπηρεσιών και θέσεων στη Γενική Γραμματεία Τουρισμού

 

Άρθρο 1: Μεταφορά αρμοδιοτήτων από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού στο Υπουργείο Ανάπτυξης

Άρθρο 2: Σύσταση υπηρεσιών στη Γενική Γραμματεία Τουρισμού

Άρθρο 3: Σύσταση και διάρθρωση υπηρεσιών Γενικής Γραμματείας Τουρισμού

Άρθρο 4: Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής και Συντονισμού

Άρθρο 5: Διάρθρωση Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής

Άρθρο 6: Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Τουριστικών Λιμένων

Άρθρο 7: Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού

Άρθρο 8: Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Καζίνο

Άρθρο 9: Γραφείο Επιχειρησιακών προγραμμάτων

Άρθρο 10: Προϊστάμενοι Οργανικών Μονάδων

Άρθρο 11: Αρμοδιότητες και Καθήκοντα Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων

Άρθρο 12: Προσωπικό Γενικής Γραμματείας Τουρισμού

Άρθρο 13: Προσόντα Διορισμού

 

Κεφάλαιο Β: Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού στις περιφέρειες - Σύσταση υπηρεσιών και θέσεων στις περιφέρειες

 

Άρθρο 14: Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού στις Περιφέρειες

Άρθρο 15: Σύσταση Υπηρεσιών στις Περιφέρειες

Άρθρο 16: Σύσταση θέσεων στις Περιφέρειες

 

Κεφάλαιο Γ: Μεταφορά πόρων από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού - Σύσταση οργάνων και ρυθμίσεις εφαρμογής μεταβιβαζομένων αρμοδιοτήτων

 

Άρθρο 17: Μεταφορά πόρων από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού στο Δημόσιο

Άρθρο 18: Ρυθμίσεις εφαρμογής των μεταβιβαζομένων αρμοδιοτήτων

Άρθρο 19: Μεταβατικές Διατάξεις

Άρθρο 20: Έναρξη ισχύος

 

Στους Υπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.

 

Αθήνα, 19-09-2001

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.