Προεδρικό διάταγμα 313/01 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού συγκροτείται από τα Τμήματα:

 

α) Τμήμα Οργάνωσης και Προσωπικού

β) Τμήμα Οικονομικό

γ) Τμήμα Γραμματείας και Διεκπεραίωσης

δ) Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας

 

2. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού είναι αυτές που περιγράφονται στα παρακάτω Τμήματα:

 

α) Το Τμήμα Οργάνωσης και Προσωπικού έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 

Τη μελέτη και ανάλυση των προβλημάτων Οργανωτικής διάρθρωσης της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού και την εισήγηση για τροποποίηση των σχετικών προεδρικών διαταγμάτων.
Την μέριμνα για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
Την επεξεργασία στοιχείων για την εκτίμηση των αναγκών της Γενικής Γραμματείας σε θέσεις προσωπικού, την κατανομή τους σε κατηγορίες, κλάδους, ειδικότητες, την περιγραφή και ανάλυση καθηκόντων και τον καθορισμό των προσόντων κάθε θέσης.
Το διορισμό, τοποθέτηση, μονιμοποίηση, μετάθεση, μετακίνηση, μετάταξη, απόσπαση, προαγωγή, αναγνώριση προϋπηρεσίας, λύση υπαλληλικής σχέσης και συνταξιοδότηση όλου του προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού.
Την τήρηση των προσωπικών μητρώων βιβλίων, καθώς και την έκδοση πιστοποιητικών υπηρεσιακών μεταβολών όλου του προσωπικού της Γενικής Γραμματείας.
Τη μέριμνα για την έγκαιρη σύνταξη και υποβολή εκθέσεων αξιολόγησης όλων των υπαλλήλων.
Τον πειθαρχικό έλεγχο όλου του προσωπικού της Γενικής Γραμματείας, καθώς και τη σύνταξη κάθε είδους υπομνημάτων και εκθέσεων σε ένδικα μέσα αυτού ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των Διοικητικών Δικαστηρίων.
Τη φροντίδα για τη συγκρότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού και των εποπτευόμενων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.
Τη χορήγηση οποιασδήποτε άδειας σε όλο το προσωπικό.
Την έγκριση υπερωριακής απασχόλησης, την έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας και την έκδοση αποφάσεων για την χορήγηση των προβλεπόμενων επιδομάτων και γενικότερα των αποφάσεων μισθολογικής εξέλιξης για όλο το προσωπικό της Γενικής Γραμματείας.
Την παροχή υποστήριξης σε θέματα προσωπικού στις λοιπές οργανικές μονάδες της Γενικής Γραμματείας και στα εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα.

 

β) Το οικονομικό Τμήμα έχει τις εξής αρμοδιότητες

 

Την κατάρτιση και υλοποίηση του τακτικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού.
Την φροντίδα για τον καθορισμό των ορίων διάθεσης πιστώσεων των μηνιαίων πληρωμών ως και την έγκριση των δαπανών του προϋπολογισμού.
Τη φροντίδα για την ενταλματοποίηση και πληρωμή κάθε δαπάνης που αφορά τη Γενική Γραμματεία.
Την έκδοση των απαιτούμενων αποφάσεων για την επιχορήγηση των εποπτευόμενων νομικών προσώπων.
Την εκκαθάριση των αποδοχών και των λοιπών απολαβών του πάσης φύσεως προσωπικού που απασχολείται στη Γενική Γραμματεία Τουρισμού.
Τον έλεγχο του προϋπολογισμού και απολογισμού των εποπτευόμενων νομικών προσώπων που υποβάλλονται για έγκριση από τον υπουργό Ανάπτυξης.
Την παροχή υποστήριξης σε θέματα προϋπολογισμού, πιστώσεων και δημόσιου λογιστικού στις λοιπές οργανικές μονάδες της Γενικής Γραμματείας και στα εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα.

 

γ) Το Τμήμα Γραμματείας και Διεκπεραίωσης έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 

Την τήρηση του Γενικού πρωτοκόλλου εισερχομένων - εξερχομένων εγγράφων και την τήρηση του εμπιστευτικού πρωτοκόλλου.
Τη διακίνηση της αδιαβάθμητης και εμπιστευτικής αλληλογραφίας, τη δακτυλογράφηση, παραγωγή και αναπαραγωγή ή εκτύπωση εγγράφων, εγκυκλίων και εντύπων γενικά.
Την επικύρωση αντιγράφων ή φωτοαντιγράφων οποιωνδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών τηρούνται στο αρχείο ή επιδεικνύονται από τους ενδιαφερόμενους.
Τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των υπαλλήλων και την τήρηση του δείγματος υπογραφής τους, καθώς και τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των πολιτών.
Την γραμματειακή στήριξη συμβουλίων, επιτροπών και ομάδων εργασίας, η συλλογικών οργάνων γενικά που λειτουργούν στη Γενική Γραμματεία.
Την οργάνωση, ταξινόμηση και τήρηση του Γενικού Αρχείου της Γενικής Γραμματείας και την πρόταση για εκκαθάριση των κρινόμενων ως άχρηστων.
Τη μετάφραση ξενόγλωσσων κειμένων στην ελληνική και αντίστροφα για τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας.

 

δ) Το Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 

Τη φροντίδα για την καταγραφή, αξιοποίηση, καλή λειτουργία και συντήρηση όλων των συσκευών και μηχανών γραφείου, τη διακρίβωση των σχετικών αναγκών, καθώς και τη μέριμνα για την εκποίηση αυτών που κατά τη νόμιμη διαδικασία χαρακτηρίζονται άχρηστα ή ακατάλληλα.
Τη φροντίδα για τη σύσταση στις Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας πάγιας προκαταβολής χαρτοσήμου και λοιπών ενσήμων καθώς τη διάθεση εντύπων υπεύθυνων δηλώσεων για την εξυπηρέτηση των πολιτών.
Την κατάρτιση και παρακολούθηση εκτέλεσης του προγράμματος προμηθειών, την προμήθεια και διαχείριση υλικών, μηχανημάτων, επίπλων, αυτοκινήτων, εφοδίων ή άλλου περιουσιακού στοιχείου της Γενικής Γραμματείας και την κίνηση των αυτοκινήτων των υπηρεσιών της.
Τη φροντίδα για τη στέγαση των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας, τον εξοπλισμό τους, την τηλεπικοινωνιακή εξυπηρέτηση αυτών, τη συντήρηση, καθαριότητα και επισκευή των κτιρίων και εγκαταστάσεων καθώς και την ασφάλεια αυτών.
Την πλήρη κάλυψη των μηχανογραφικών αναγκών της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού από πλευράς ανάλυσης, σχεδίασης, προγραμματισμού, τεκμηρίωσης, εγκατάστασης και συντήρησης των εφαρμογών της.
Το χειρισμό των συστημάτων εισαγωγής στοιχείων, τη μέριμνα για την παράδοση στις αρμόδιες οργανικές μονάδες των αποτελεσμάτων της μηχανογραφικής επεξεργασίας και την παροχή υποστήριξης σε όλες τις οργανικές μονάδες της Γεν. Γραμματείας για την κάλυψη των αναγκών τους σε εξειδικευμένους τομείς της πληροφορικής (όπως: βάσεις πληροφοριών, επικοινωνία, δίκτυα).
Τη μέριμνα για την καλή λειτουργία, εκμετάλλευση και συντήρηση και ανανέωση του εξοπλισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και την ευθύνη για την σωστή λειτουργία των εγκατεστημένων, σε κάθε οργανική μονάδα, εφαρμογών.
Τη μέριμνα για την εκπαίδευση του προσωπικού της Γενικής Γραμματείας σε θέματα νέας τεχνολογίας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.