Προεδρικό διάταγμα 313/01 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Τουριστικών Λιμένων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Διεύθυνση Τουριστικών Λιμένων συγκροτείται από τα Τμήματα:

 

Α) Το Τμήμα Χωροθέτησης Τουριστικών Λιμένων

Β) Το Τμήμα Συμβάσεων και Ελέγχου

 

2. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τουριστικών Λιμένων είναι αυτές που περιγράφονται στα παρακάτω Τμήματα:

 

Α) Το Τμήμα Χωροθέτησης Τουριστικών Λιμένων έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 

Το σχεδιασμό δικτύου λιμενικών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης σκαφών αναψυχής (τουριστικών λιμένων, ζωνών αγκυροβολίων, καταφυγίων) στο πλαίσιο ενός εθνικού χωροταξικού προγράμματος.
Τις εισηγήσεις ρυθμίσεων συμπληρωματικών του νόμου 2160/1993 (σύνταξη προδιαγραφών και κριτηρίων χωροθέτησης των τουριστικών λιμένων κάθε είδους και των διαχειμαντηρίων σκαφών αναψυχής).
Την ανάληψη πρωτοβουλίας για τη χωροθέτηση τουριστικών λιμένων, ζωνών αγκυροβολίων και καταφυγίων τουριστικών σκαφών.
Την παραλαβή δικαιολογητικών και μελετών του νόμου 2160/1993 (άρθρο 31 παράγραφος 5), έλεγχο των δικαιολογητικών, διαβίβαση των μελετών στις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες και παρακολούθηση των εγκρίσεων και των εκδιδομένων αδειών.
Την εξέταση των αιτημάτων και τον έλεγχο πληρότητας των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών για την δημιουργία τουριστικών λιμένων κάθε είδους.
Τη διαβίβαση των αιτημάτων στους οικείους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης για διατύπωση άποψης.
Τις εισηγήσεις στην Διυπουργική επιτροπή του άρθρου 30 του νόμου 2160/1993.
Την κατάρτιση και έκδοση αποφάσεων έγκριση χωροθέτησης, προσχώσεων, χρήσεων γης, όρων και περιορισμών δόμησης.
Τις εισηγήσεις για άρση ή τροποποίηση των αποφάσεων χωροθέτησης.
Την έκδοση των αποφάσεων άδειας λειτουργίας τουριστικών λιμένων.
Τη διενέργεια αυτοψιών στους υπό χωροθέτηση τουριστικούς λιμένες.
Τη συνεργασία με κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς για την κατάρτιση προγραμμάτων που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τις ζώνες ναυσιπλοΐας αναψυχής.
Τη μέριμνα για την καταγραφή του δημόσιου κτήματος που δημιουργείται με την ολοκλήρωση των έργων του τουριστικού λιμένα.
Την εκπόνηση μελετών λιμενικών έργων
Την εκπόνηση υποστηρικτικών μελετών (όπως: εδαφοτεχνικές, ηλεκτρομηχανολογικές, υδραυλικές).
Την εκπόνηση μελετών για διευθέτηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Την εκπόνηση ακτομηχανικών μελετών.
Την παροχή γνωμοδοτήσεων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, για έργα ή επεμβάσεις στον αιγιαλό, την παραλία ή το θαλάσσιο χώρο.
Την εισήγηση μέτρων και ρυθμίσεων για το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το θαλάσσιο τουρισμό ή που απαιτείται για την κωδικοποίηση, τον εκσυγχρονισμό, τη συμπλήρωση και την τροποποίησή του.
Την επεξεργασία και ρύθμιση συστήματος κατάταξης των τουριστικών λιμένων σύμφωνα με σταθερά ποιοτικά κριτήρια και τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα και με τα όσα ισχύουν διεθνώς.
Τις ρυθμίσεις επί της τιμολογιακής πολιτικής των τουριστικών λιμένων με τον καθορισμό των κατώτατων τελών ελλιμενισμού σύμφωνα με τη νομοθεσία περί αθέμιτου ανταγωνισμού.
Την εισήγηση των αναγκαίων μέτρων και ενεργειών και την παρέμβαση για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων και δυσλειτουργιών που προκύπτουν από την εφαρμογή, από άλλους φορείς, της τουριστικής πολιτικής στο θαλάσσιο τουρισμό.

 

Β) Το Τμήμα Συμβάσεων και Ελέγχου έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 

Την κατάρτιση των συμβάσεων παραχώρησης της χρήσης - εκμετάλλευσης των τουριστικών λιμένων, εισηγήσεις για τροποποιήσεις και συμπληρώσεις αυτών.
Τις εισηγήσεις για λύση των συμβάσεων και ανάκληση των Υπουργικών αποφάσεων παραχώρησης τουριστικών λιμένων.
Την προκήρυξη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, διεθνών και εθνικών πλειοδοτικών διαγωνισμών για την εκτέλεση συμπληρωματικών έργων και την παραχώρηση της χρήσης και εκμετάλλευσης τουριστικών λιμένων.
Την έκδοση των κατακυρωτικών Υπουργικών Αποφάσεων.
Την έκδοση των υπουργικών αποφάσεων παραχώρησης της χρήσης και διαχείρισης των ξενοδοχειακών τουριστικών λιμένων, των ζωνών αγκυροβολίων και των καταφυγίων τουριστικών σκαφών και εισηγήσεις για την ανάκληση αυτών.
Τον έλεγχο υλοποίησης των συμβάσεων που έχουν συναφθεί.
Τις εισηγήσεις για τη λήψη προληπτικών μέτρων ή επιβολή κατασταλτικών κυρώσεων στους φορείς διαχείρισης τουριστικών λιμένων ενεργούντων κατά παράβαση των συμβάσεων που έχουν συναφθεί.
Τη μέριμνα για τυχόν καταπτώσεις - αντικαταστάσεις εγγυητικών επιστολών.
Τις εισηγήσεις προς τη Διυπουργική Επιτροπή του άρθρου 30 του νόμου 2160/1993 για θέματα συμβάσεων.
Την έκδοση Κανονισμών λειτουργίας των τουριστικών λιμένων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.