Προεδρικό διάταγμα 313/01 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Σύσταση θέσεων στις Περιφέρειες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συστήνονται συνολικά 344 θέσεις μονίμου προσωπικού οι οποίες κατανέμονται στις 13 Περιφέρειες, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί και προστίθενται στις θέσεις προσωπικού που προβλέπονται στον οργανισμό κάθε Περιφέρειας:

 

α. 14 θέσεις Διευθυντών εκτός βαθμολογικής κλίμακας για τους κλάδους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών και Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής.

 

β. 289 θέσεις στις κατηγορίες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με βαθμούς από Δ - Α.

 

γ. 41 θέσεις στην κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης με βαθμούς από Ε - Β.

 

2. Η κατανομή των θέσεων της παραγράφου 1 ανά Περιφέρεια έχει ως εξής:

 

Κλάδος

Θέσεις Διευθυντών

ΠΕ

ΠΕ

ΠΕ

ΤΕ

ΤΕ

ΤΕ

ΤΕ

ΔΕ

ΔΕ

ΥΕ

ΥΕ

Σύνολο

Περιφέρειες

Διοικητικού - Οικονομικού

Μηχανικών

Πληροφορικής

Μηχανικών

Διοικητικού - Λογιστικού

Τουριστικών

Πληροφορικής

Διοικητικού - Γραμματεία

Προσωπικού Η/Υ

Επιμελητών / Καθαρισμού

Προσωπικού

Αττικής

1

6

7

2

2

11

5

5

7

6

3

2

56

Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

1

2

2

1

1

3

1

1

2

1

1

1

17

Κεντρικής Μακεδονίας

1

4

5

1

2

8

3

2

4

3

1

2

36

Δυτικής Μακεδονίας

1

1

2

1

1

3

1

1

2

1

1

1

16

Ηπείρου

1

1

3

1

1

3

1

1

2

1

1

1

17

Θεσσαλίας

1

2

2

1

1

4

1

1

2

1

1

1

18

Ιονίων Νήσων

1

4

3

1

1

3

1

1

4

2

2

1

24

Δυτικής Ελλάδας

1

2

3

1

1

3

2

1

3

1

1

2

21

Στερεάς Ελλάδας

1

3

2

1

1

3

2

1

3

2

1

1

21

Πελοποννήσου

1

2

2

1

1

3

1

1

3

1

1

2

19

Βορείου Αιγαίου

1

3

2

1

1

 

2

 

3

1

1

1

16

Νοτίου Αιγαίου

2

8

6

1

1

4

2

2

10

4

3

3

46

Κρήτης

1

5

5

1

1

8

2

2

3

3

3

3

37

Σύνολο θέσεων

14

43

44

14

15

56

24

19

48

26

20

21

344

 

 

3. Η κατανομή των ανωτέρω θέσεων στις οργανικές μονάδες κάθε Περιφέρειας έτσι όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 15 γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας.

 

Τα προσόντα διορισμού των ανωτέρω υπαλλήλων είναι τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 του νόμου 2503/1997 σε συνδυασμό με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 50/2001, όπως ισχύει κάθε φορά.

 

4. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος οι περιφερειακές υπηρεσίες του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Διευθύνσεις Τουρισμού, Γραφεία Τουρισμού και Γραφεία Πληροφοριών) καταργούνται.

 

5. Οι υπηρετούντες υπάλληλοι στις καταργούμενες υπηρεσίες με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εξακολουθούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στις οικείες Περιφέρειες,θεωρούμενοι αποσπασμένοι. Για την απόσπαση εκδίδεται διαπιστωτική πράξη από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας, η οποία κοινοποιείται στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού και στον υπάλληλο (άρθρο 29 παράγραφος 3 του νόμου 2636/1998).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.