Προεδρικό διάταγμα 313/01 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Μεταφορά πόρων από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού στο Δημόσιο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Μεταφέρονται από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού στο Δημόσιο οι ακόλουθοι πόροι, οι οποίοι εγγράφονται ως έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού:

 

α) Το παράβολο της περίπτωσης α) της παραγράφου 5 του άρθρο 3 του νόμου 2160/1993 υπέρ του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, εκδίδεται από την έναρξη ισχύος του παρόντος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

 

β) Τα διοικητικά πρόστιμα που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, υπέρ του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, επιβάλλονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, με εξαίρεση τα πρόστιμα που προβλέπονται στο άρθρο 12 του νόμου [Ν] 710/1977, τα οποία συνεχίζουν να επιβάλλονται υπέρ του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

 

γ) Τα πρόστιμα της παραγράφου 1.1 του άρθρο 15 του νόμου 711/1977, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 του νόμου 2446/1996, επιβάλλονται υπέρ του Δημοσίου.

 

δ) Το παράβολο της περίπτωσης γ', της παραγράφου 1, του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 393/1976 υπέρ του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού κατατίθεται υπέρ του Δημοσίου.

 

ε) 1) Οι προβλεπόμενες με την περίπτωση δ' της παραγράφου 1, του άρθρο 5 του νόμου [Ν] 393/1976 εγγυήσεις υπέρ του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, για την άδεια (ειδικό σήμα) Τουριστικού Γραφείου Γενικού Τουρισμού, και για την άδεια (ειδικό σήμα) Τουριστικού Γραφείου Εσωτερικού Τουρισμού, παρέχονται από την έναρξη ισχύος του παρόντος, υπέρ του Δημοσίου.

 

2) Οι ανωτέρω εγγυήσεις δίδονται είτε με ομολογίες κατατιθέμενες υπέρ του Δημοσίου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων είτε με εγγυητική επιστολή πενταετούς ισχύος, αναγνωρισμένης Τράπεζας στην Ελλάδα (παράγραφος 2, άρθρο 5 του νόμου [Ν] 393/1976).

 

3) Οι ανωτέρω εγγυήσεις καταπίπτουν με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, υπέρ του Δημοσίου μεν προς κάλυψη των επιβαλλόμενων από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας χρηματικών ποινών και τυχόν απαιτήσεων τρίτων (περίπτωση β' και γ' της παραγράφου 7 του άρθρο 5 του νόμου [Ν] 393/1976), υπέρ των Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων δε, ύστερα από προηγούμενη σχετική πρόταση ΔΣ/ΣΤΕ, προς κάλυψη τυχόν απαιτήσεων των Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων από ασφαλιστικές εισφορές οι οποίες βαρύνουν τα Τουριστικά Γραφεία για την κοινωνική ασφάλιση των ξεναγών (περίπτωση α' της παραγράφου 7 του άρθρο 5, νόμου [Ν] 393/1976).

 

4) Οι παρασχεθείσες μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος εγγυήσεις υπέρ του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, του άρθρο 5 του νόμου [Ν] 393/1976, λογίζονται από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος, ως εγγυήσεις υπέρ του Δημοσίου και καταπίπτουν με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας κατά τις διακρίσεις και σύμφωνα με όσα ορίζονται στο προηγούμενο εδάφιο 3).

 

στ) Το επιβαλλόμενο σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρο 11 του νόμου [Ν] 393/1976, πρόστιμο, αποτελεί έσοδο του Δημοσίου.

 

ζ) 1) Οι προβλεπόμενες από την παράγραφο 7)β, άρθρο 1, Κοινής Υπουργικής Απόφασης 514170/1995 και την παράγραφο 6)α του άρθρο μόνου της απόφασης Γενικού Γραμματέα Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού 523060/1995, εγγυήσεις υπέρ του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, για ειδικό σήμα λειτουργίας, σε επιχειρήσεις εκμίσθωσης αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης άνευ οδηγού, και σε Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών παρέχονται από την έναρξη ισχύος του παρόντος υπέρ του Δημοσίου.

 

2) Οι ανωτέρω εγγυήσεις καταπίπτουν με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, υπέρ του Δημοσίου προς κάλυψη των επιβαλλόμενων από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας χρηματικών ποινών και τυχόν απαιτήσεων τρίτων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11 και στην περίπτωση 6)β) άρθρο μόνου αντίστοιχα της ως άνω απόφασης.

 

3) Οι παρασχεθείσες μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, ανωτέρω εγγυήσεις υπέρ του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, λογίζονται από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος, ως εγγυήσεις υπέρ του Δημοσίου και καταπίπτουν με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο.

 

η) Τα προβλεπόμενα υπέρ του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, παράβολα, με την απόφαση 530992/1987 (ΦΕΚ 557/Β/1987) του Γενικού Γραμματέα Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, κατατίθενται υπέρ του Δημοσίου.

 

θ) Το προβλεπόμενο στην περίπτωση γ' του άρθρου μόνου της απόφασης Γενικής Γραμματείας Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού 512377/1993 (ΦΕΚ 745/Β/1993), παράβολο, για την έγκριση των αρχιτεκτονικών μελετών Τουριστικών καταλυμάτων, καταβάλλεται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

 

ι) Τα προβλεπόμενα από τις παραγράφους 8, 9 και 10 του άρθρου μόνου της απόφασης Γενικής Γραμματείας Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού 530269/1994 (ΦΕΚ 268/Β/1994), παράβολα υπέρ του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού για τη χορήγηση του ειδικού σήματος λειτουργίας και την χορήγηση τιμοκαταλόγων σε ενοικιαζόμενα δωμάτια και ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα, καταβάλλονται υπέρ του Δημοσίου.

 

ι)α) Οι οικονομικές επιβαρύνσεις που καθορίζονται στην με αριθμόν 530268/1994 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, καταβάλλονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

 

ι)β) Τα προβλεπόμενα από το άρθρο μόνο της με αριθμόν 530267/1994 (ΦΕΚ 268/Β/1994) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού παράβολα υπέρ του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού για τη χορήγηση ειδικού σήματος σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και για την θεώρηση τιμών καταβάλλονται υπέρ του Δημοσίου.

 

ι)γ) Οι προβλεπόμενες από το άρθρο μόνο των αποφάσεων 547/1994 (ΦΕΚ 268/Β/1994) και 53489/1995 (ΦΕΚ 403/Β/1995), του Υπουργού Τουρισμού, οικονομικές επιβαρύνσεις για τη χορήγηση ειδικού σήματος στα τουριστικά καταλύματα που λειτουργούν με προσωρινές άδειες, καταβάλλονται υπέρ του Δημοσίου.

 

ι)δ) Οι προβλεπόμενες από τις αποφάσεις 53472/1994 και 532415/1994 του Γενικού Γραμματέα Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και την απόφαση 532417/1994 του Υπουργού Τουρισμού (ΦΕΚ 922/Β/1994) και (ΦΕΚ 615/Β/1994) αντίστοιχα) οικονομικές επιβαρύνσεις καταβάλλονται υπέρ του ελληνικού Δημοσίου.

 

ι)ε) Τα προβλεπόμενα από το άρθρο μόνο της υπ' αριθμόν 533190/1996 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ 900/Β/1996) παράβολα υπέρ του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού για την χορήγηση σήματος λειτουργίας σε επιχειρήσεις γηπέδων γκολφ, και για την έγκριση των επιθυμητών τιμών της επιχειρήσεως, καταβάλλονται υπέρ του Δημοσίου.

 

ι)στ) Τα προβλεπόμενα από το άρθρο μόνο της υπ' αριθμόν 537332/1995 απόφασης Γενικού Γραμματέα Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΦΕΚ 957/Β/1995) παράβολα για τον έλεγχο ιδιωτικών μελετών τουριστικών καταλυμάτων και για τον έλεγχο σχεδίων εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής υπέρ του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, καταβάλλονται υπέρ του Δημοσίου.

 

ι)ζ) Η υποβαλλομένη σύμφωνα με το άρθρο 14 του νόμου [Ν] 4377/1929 εγγύηση του αιτούντος απαλλοτρίωση, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.