Προεδρικό διάταγμα 313/01 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής και Συντονισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Διεύθυνση Τουριστικής Πολιτικής και Συντονισμού συγκροτείται από τα παρακάτω Τμήματα:

 

α) Τμήμα Τουριστικής Πολιτικής

β) Τμήμα Νομοθετικών Ρυθμίσεων και Μέτρων

γ) Τμήμα Εποπτείας Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Ανωνύμων Εταιριών

δ) Τμήμα Διεθνών Σχέσεων.

 

2. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής και Συντονισμού αναφέρονται στα παρακάτω κατά Τμήμα αναφερόμενα θέματα:

 

α) Το Τμήμα Τουριστικής Πολιτικής έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 

Υποβολή, προς τον Αρμόδιο Υπουργό, προτάσεων για την χάραξη της τουριστικής πολιτικής και τον σχεδιασμό της τουριστικής ανάπτυξης στα πλαίσια της γενικότερης κυβερνητικής πολιτικής.
Γενικός σχεδιασμός της τουριστικής εκπαίδευσης και υποβολή, προς τον αρμόδιο Υπουργό, προτάσεων για χάραξη πολιτικής στην τουριστική εκπαίδευση και στην επαγγελματική κατάρτιση σε ειδικότητες του τουριστικού τομέα.
Τη συνεργασία και το συντονισμό με τα Υπουργεία που έχουν αρμοδιότητα σε θέματα χερσαίων, θαλάσσιων και εναέριων μεταφορών σε θέματα περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Πολιτισμού, σε θέματα Υγείας, Δημόσιας Τάξης και εξωτερικών σχέσεων και με όλους τους κρατικούς και άλλους φορείς που δραστηριοποιούνται στους τομείς αυτούς, με στόχο την εναρμόνιση των πολιτικών και των αποφάσεων που επηρεάζουν τον τουρισμό.
Την ειδική γνωμάτευση της περίπτωσης β ΙΙ της παραγράφου 18 του άρθρου 6 του νόμου 2601/1998 για επενδύσεις ή και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού για ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων, εφ' όσον το ύψος του προϋπολογισμού τους υπερβαίνει το ποσό των 700.000.000 και ειδικά για τη Θράκη το ποσό του 1.000.000.000 δραχμών.
Την έγκριση περί πλήρωσης των προδιαγραφών που καθορίζονται με την Κοινή Υπουργική Απόφαση της παραγράφου 21 του άρθρου 6 του νόμου 2601/1998, του εξοπλισμού των μονάδων συνεδριακών κέντρων, χιονοδρομικών κέντρων, κέντρων θαλασσοθεραπείας, κέντρων τουρισμού υγείας, κέντρων προπονητικού αθλητικού τουρισμού και εγκαταστάσεων αξιοποίησης ιαματικών πηγών της παραγράφου 21 του ίδιου άρθρου, εφόσον το ύψος του προϋπολογισμού των επενδύσεων υπερβαίνει το ποσό των 700.000.000 και ειδικά για τη Θράκη το ποσό του 1.000.000.000 δραχμών.

 

β) Το Τμήμα Νομοθετικών Ρυθμίσεων και Μέτρων έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 

Επεξεργασία σχεδίων νόμων και προεδρικών διαταγμάτων για θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού.
Την εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας σε θέμα τα τουρισμού με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο χαρακτηρισμός πόλεων, λουτροπόλεων, αρχαιολογικών τόπων, τόπων θερινών και χειμερινών διαμονών ως κεκορεσμένων ξενοδοχειακά και η απαγόρευση ανέγερσης ή λειτουργίας άλλων ξενοδοχείων και οικοτροφείων ανηκόντων σε κατηγορίες που παρουσιάζεται κορεσμός (άρθρο 7 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 431/1937).
Η πρόταση εκδόσεως προεδρικού διατάγματος κατ' άρθρο 11 παράγραφος 4 του νόμου [Ν] 6450/1935 για την κήρυξη χώρων ως τουριστικών.
Η τροποποίηση του κανονισμού σχέσεων ξενοδόχων και πελατών αυτών.
Η πρόταση εκδόσεως προεδρικού διατάγματος με το οποίο κηρύσσονται πηγές υδάτων ως ιαματικές πηγές, καθώς και η άρση του χαρακτηρισμού αυτών.
Η έκδοση και η έγκριση κανονισμού σχετικά με τα προσόντα λουτρονομικού προσωπικού, την πρόσληψή τους, τις αρμοδιότητες και τις ποινές και τον τρόπο ελέγχου της εκμεταλλεύσεως και των εγκαταστάσεων, την καταβολή της αμοιβής, τον τρόπο λειτουργίας, τον τρόπο εκπαιδεύσεως, την ισχύ των αδειών ασκήσεως επαγγέλματος λουτρονόμου και κάθε άλλη σχετική αρμοδιότητα (άρθρο 7 του νόμου [Ν] 2188/1920, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 5 του νόμου [Ν] 4086/1960).

 

γ) Το Τμήμα Εποπτείας Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Ανωνύμων Εταιριών έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 

Την εποπτεία, υποστήριξη και συντονισμό των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Ανωνύμων Εταιριών και την εναρμόνιση των ενεργειών τους προς ενιαία κατεύθυνση για την αποτελεσματική λειτουργία του τουριστικού τομέα.
Την έκδοση των εγκριτικών αποφάσεων Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού που προβλέπονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του νόμου 2160/1993 και αφορούν προγράμματα πάσης φύσεως έργων και ενεργειών για την υλοποίηση της τουριστικής πολιτικής, δαπάνες προγραμμάτων τουριστικής προβολής, διαφήμισης, δημοσίων σχέσεων κ.λ.π. προμήθειες αξίας άνω των 5.000.000 δραχμών, ανάληψη υποχρεώσεων του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού για οποιαδήποτε αιτία αξίας μεγαλύτερης των 120.000.000 δραχμών, ειδικές χορηγίες του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού υπέρ του προσωπικού. ενίσχυση δραστηριοτήτων δημοσίων υπηρεσιών, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, φυσικών ή νομικών προσώπων, συνομολόγηση συμφωνητικών διαιτησίας κ.λ.π.
Την έκδοση αποφάσεων για το διορισμό του Προέδρου Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.
Την μέριμνα για την έκδοση των αναγκαίων αποφάσεων για έγκριση προσλήψεων στις Ανώνυμες Εταιρείες.
Την έκδοση των προβλεπόμενων αποφάσεων για απόσπαση προσωπικού στις Ανώνυμες Εταιρείες.
Την έκδοση αποφάσεων για έγκριση αμοιβών στο προσωπικό που υπηρετεί με απόσπαση στις Ανώνυμες Εταιρείες.
Την έκδοση των προβλεπόμενων Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων για την κατάρτιση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας των Ανωνύμων Εταιριών.
Γενικότερα την έκδοση όλων των Υπουργικών Αποφάσεων και των Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων που προβλέπονται με το νόμο 2636/1998, το νόμο 2837/2000 και το νόμο 2919/2001 και αφορούν τις ανώνυμες εταιρίες που συστάθηκαν με τους νόμους αυτούς.
Την έκδοση των αποφάσεων διορισμού του Προέδρου και των μελών Διοικητικού Συμβουλίου των Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης καθώς και της απόφασης διορισμού του Γενικού Διευθυντή των Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης.
Την έκδοση προεδρικών διαταγμάτων για την ίδρυση Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων.
Την έγκριση αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης για την αγορά, ενοικίαση, εκμετάλλευση και οικοδόμηση, ξενοδοχείων, ζαχαροπλαστείων και εστιατορίων για τις ανάγκες της Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης.
Την έγκριση αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης για σύναψη δανείων.
Την έκδοση Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων για τον καθορισμό αμοιβών βαθμολογητών, εξεταστών κ.λ.π. Προσωπικού που απασχολείται στις εισαγωγικές εξετάσεις των Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών.
Την έκδοση αποφάσεων για την έγκριση Κανονισμών λειτουργίας Διοικητικού Συμβουλίου Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, την οικονομική διαχείριση και γενικά τη λειτουργία των Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης.
Την έκδοση αποφάσεων για την καθορισμό του τρόπου λειτουργίας των διδακτηρίων και των οικοτροφείων των Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης.
Την έκδοση αποφάσεων για το διορισμό εκπροσώπου του Υπουργείου Ανάπτυξης στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος.
Την έκδοση αποφάσεων για την μεταβολή ομαδοποιήσεων των ξενοδοχείων για την εκλογή εκπροσώπων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος.
Την έκδοση απόφασης για την παράταση της θητείας του Διοικητικό Συμβούλιο του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος.
Τη Σύσταση Ομάδων Εργασίας για την επεξεργασία θεμάτων που αφορούν το έργο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, των Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης και το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος.
Τη συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και του Οργανισμού Επαγγελματικής Κατάρτισης σε θέματα που αφορούν την εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση του τομέα του τουρισμού.

 

δ) Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 

Η παρακολούθηση του έργου των οργάνων, των επιτροπών και των ομάδων εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα του τομέα Τουρισμού.
Η προώθηση των ελληνικών θέσεων προς τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Την ευθύνη επεξεργασίας και προώθησης διμερών και διεθνών συμβάσεων και συμφωνιών Τουριστικής συνεργασίας.
Η προώθηση των ελληνικών θέσεων προς τα αρμόδια όργανα των Διεθνών Οργανισμών.
Η εφαρμογή των συμβάσεων, αποφάσεων και συστάσεων των διεθνών οργανισμών και διασκέψεων για θέματα τουρισμού.
Η εξασφάλιση της συνεργασίας και των επαφών με εκπροσώπους άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού και των εποπτευόμενων από αυτή Νομικών προσώπων.
Την εκπροσώπηση της χώρας στις διακρατικές σχέσεις που αφορούν τον τουρισμό.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.