Προεδρικό διάταγμα 31/8/78 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η ως άνω ζώνη Α καθορίζεται ως περιοχή αναψυχής περιπάτου και υγείας, εντός της οποίας επιτρέπεται η δόμησις μόνον κτιρίων αναψυχής και πολιτιστικών εκδηλώσεων.

 

2. Το μέγιστον εμβαδόν των ως άνω κτιρίων ορίζεται σε 150 m2.

 

3. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων ορίζεται σε 1 με μέγιστον ύψος 3,50 m μέτρα συν στέγη = 2,00 m.

 

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων εντός της ζώνης Α' επιτρέπεται η προσθήκη ή η επέκτασις, ως και η ανέγερσις αυτοτελών τμημάτων εις υπάρχουσας Μονές υπό τους εξής περιορισμούς δομήσεως:

 

α) Εις ουδεμίαν περίπτωσιν θα θίγεται το φυσικό περιβάλλον.

 

β) Να μην αλλοιώνεται ο παραδοσιακός χαρακτήρ της Μονής.

 

γ) Το ανώτατον ποσοστόν καλύψεως των προστιθεμένων εγκαταστάσεων ορίζεται σε 15% της επιφανείας του γηπέδου.

 

δ) Ο μέγιστος συντελεστής δομήσεως των προστιθεμένων εγκαταστάσεων ορίζεται σε 0,15 μη δυναμένου του συνολικού εμβαδού αυτών να υπερβεί τα 400 m2.

 

ε) Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων των κτιρίων ορίζεται σε 2 και το μέγιστον ύψος αυτών σε 9 m, δυνάμενο εν πάση περιπτώσει να φθάσει μέχρι το ύψος των υπαρχουσών εγκαταστάσεων της Μονής.

 

στ) Προς διατήρηση του τύπου της Μοναστηριακής Αρχιτεκτονικής δύναται οι προστιθέμενες εγκαταστάσεις να ανεγείρονται εν επαφή των ορίων του γηπέδου εφαρμοζομένων των διατάξεων του συνεχούς οικοδομικού συστήματος του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 προστέθηκε με το άρθρο μόνο του από 17-03-1981 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 167/Δ/1981).

 

5. (πρώην 4) Επιτρέπεται η κατασκευή του απαραιτήτου δικτύου οδών και πεζοδρόμων, βάσει των κειμένων σχετικών διατάξεων.

 

6. (πρώην 5) Απαγορεύεται εντός της ζώνης Α η ανόρυξις και εκμετάλλευσις μεταλλείων και λατομείων πλην των ήδη νομίμως λειτουργούντων και μέχρι λήξεως της αδείας των, ως και πάσα ετέρα επέμβασις η οποία θα κατέστρεφε το γεωφυσικό ανάγλυφο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 8 του από 14-06-2011 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 187/Δ/2011).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.