Προεδρικό διάταγμα 38/10 - Άρθρο 4b

Άρθρο 4Β: Αίτηση έκδοσης ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας και δημιουργία ενός αρχείου ΙΜΙ


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 1 παράγραφος 5 της οδηγίας 2013/55/ΕΕ)

 

1. Επιτρέπεται στον κάτοχο επαγγελματικών προσόντων να υποβάλει αίτηση έκδοσης ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας μέσω ενός διαδικτυακού εργαλείου, που παρέχει η Επιτροπή, το οποίο δημιουργεί αυτομάτως ένα αρχείο ΙΜΙ για τον συγκεκριμένο αιτούντα. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και των καθ' ύλη αρμόδιων Υπουργών καθορίζονται τα επιμέρους ζητήματα τεχνικού και λεπτομερειακού χαρακτήρα για τη διεκπεραίωση των γραπτών αιτήσεων για την έκδοση της ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας.

 

2. Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από τα έγγραφα που απαιτούνται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/983 της Επιτροπής της 24-06-2015.

 

3. Εντός μιας εβδομάδας από την παραλαβή της αίτησης, η αρχή της παραγράφου 6 του άρθρου 4Α του παρόντος επιβεβαιώνει τη λήψη της αίτησης και ενημερώνει τον αιτούντα για τυχόν ελλείψεις στα έγγραφα.

 

Ανάλογα με την περίπτωση, η εν λόγω αρχή εκδίδει κάθε αποδεικτικό πιστοποιητικό που απαιτείται δυνάμει του παρόντος και επαληθεύει κατά πόσον ο υποψήφιος είναι νόμιμα εγκατεστημένος στην Ελλάδα και αν όλα τα αναγκαία έγγραφα που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές είναι έγκυρα και αυθεντικά. Σε περίπτωση δεόντως αιτιολογημένων αμφιβολιών, η αρχή της παραγράφου 6 του άρθρου 4Α συμβουλεύεται τον αρμόδιο φορέα έκδοσης των εγγράφων και μπορεί να ζητήσει από τον αιτούντα επικυρωμένα αντίγραφα. Σε περίπτωση νέων αιτήσεων από τον ίδιο τον αιτούντα, η αρμόδια αρχή της παραγράφου 6 του άρθρου 4Α του παρόντος δεν δύναται να ζητήσει την εκ νέου υποβολή των εγγράφων που υπάρχουν ήδη στο αρχείο ΙΜΙ και είναι ακόμα έγκυρα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 51/2017 (ΦΕΚ 82/Α/2017).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.