Προεδρικό διάταγμα 38/10 - Άρθρο 4a

Άρθρο 4Α: Ευρωπαϊκή Επαγγελματική Ταυτότητα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 1 παράγραφος 5 της οδηγίας 2013/55/ΕΕ)

 

1. Εκδίδεται ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα για τους κατόχους επαγγελματικών προσόντων, κατόπιν αιτήματός τους, σύμφωνα με τον κανονισμό 2015/983 της Επιτροπής της 24-06-2015 (ΕΕL 159, σελίδα 27).

 

2. Εφόσον έχει καθιερωθεί ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα για ένα συγκεκριμένο επάγγελμα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο ενδιαφερόμενος κάτοχος επαγγελματικών προσόντων μπορεί να επιλέξει να υποβάλει αίτηση για μια τέτοια ταυτότητα ή να κάνει χρήση των διαδικασιών που προβλέπονται στους τίτλους ΙΙ και ΙΙΙ του παρόντος διατάγματος.

 

3. Οι αρχές της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου που είναι αρμόδιες για την έκδοση ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας τηρούν τις διαδικασίες που προβλέπονται στα άρθρα έως , καθώς και τις προβλεπόμενες στα εν λόγω άρθρα προθεσμίες οι οποίες είναι αποκλειστικές.

 

4. Εάν ο κάτοχος επαγγελματικού τίτλου σκοπεύει να παράσχει υπηρεσίες, σύμφωνα με τον τίτλο ΙΙ, πλην αυτών που καλύπτονται από την παράγραφο 5 του άρθρου 7, η αρχή της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου εκδίδει ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα σύμφωνα με τα άρθρα και . Η ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα μπορεί να συνιστά, ανάλογα με την περίπτωση, τη δήλωση που προβλέπεται στο άρθρο 7.

 

5. Εάν ο κάτοχος ενός επαγγελματικού τίτλου σκοπεύει να εγκατασταθεί σε άλλο κράτος μέλος σύμφωνα με τα κεφάλαια Ι έως ΙΙΙΑ του τίτλου ΙΙΙ ή να παράσχει υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 5, η αρχή της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου ολοκληρώνει όλες τις προκαταρκτικές ενέργειες όσον αφορά στον ατομικό φάκελο του αιτούντος που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του συστήματος πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (ΙΜΙ) (αρχείο ΙΜΙ), όπως προβλέπεται στα άρθρα και . Η αρχή της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου εκδίδει την ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα, σύμφωνα με τα άρθρα και . Για τους σκοπούς της εγκατάστασης, η έκδοση ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας δεν παρέχει αυτόματο δικαίωμα άσκησης συγκεκριμένου επαγγέλματος εάν υπάρχουν απαιτήσεις εγγραφής ή άλλες διαδικασίες ελέγχου που έχουν τεθεί σε ισχύ σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ήδη πριν από την καθιέρωση ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας για το εν λόγω επάγγελμα.

 

6. Αρμόδιες αρχές για τη διεκπεραίωση των αρχείων ΙΜΙ και την έκδοση ευρωπαϊκών επαγγελματικών ταυτοτήτων για τα επαγγέλματα που αναφέρονται στο παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/983 της Επιτροπής της 24-06-2015 ορίζονται ως ακολούθως: α) οι διευθύνσεις δημόσιας υγείας των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας για τα επαγγέλματα των νοσηλευτών - των υπεύθυνων για γενική περίθαλψη, των φαρμακοποιών (βασικής εκπαίδευσης) και των φυσικοθεραπευτών, β) η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για τους οδηγούς ορειβασίας και γ) τα επαγγελματικά επιμελητήρια για τους μεσίτες αστικών συμβάσεων. Οι αρμόδιες αρχές για την έκδοση ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας διασφαλίζουν την αμερόληπτη, αντικειμενική και έγκαιρη επεξεργασία των αιτήσεων για τις ευρωπαϊκές επαγγελματικές ταυτότητες. Οι αρμόδιες αρχές και το κέντρο υποστήριξης του άρθρου 59Δ ενημερώνουν τους πολίτες, συμπεριλαμβανομένων και των υποψηφίων αιτούντων, σχετικά με τη λειτουργία και την προστιθέμενη αξία μιας ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας για τα επαγγέλματα για τα οποία αυτή είναι διαθέσιμη.

 

7. Οι αρχές της παραγράφου 6 κοινοποιούνται στο Τμήμα Ενιαίας Αγοράς και Οριζοντίων Πολιτικών Ευρωπαϊκής Ένωσης της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο είναι εθνικός συντονιστής του συστήματος πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (ΝΙΜΙC), καθώς και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

8. Ως αρμόδια αρχή για τον εθνικό συντονισμό της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος διατάγματος ορίζεται το Αυτοτελές Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς (ΓΓΔΒΜΝΓ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 51/2017 (ΦΕΚ 82/Α/2017).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.