Προεδρικό διάταγμα 38/10 - Άρθρο 4d

Άρθρο 4Δ: Ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα για εγκατάσταση και για προσωρινή και περιστασιακή παροχή υπηρεσιών δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 1 παράγραφος 5 της οδηγίας 2013/55/ΕΕ)

 

1. Οι αρχές της παραγράφου 6 του άρθρου 4Α του παρόντος ελέγχουν, εντός ενός μηνός, την αυθεντικότητα και την εγκυρότητα των δικαιολογητικών εγγράφων που περιλαμβάνονται στο αρχείο IMI για τους σκοπούς της έκδοσης ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας για εγκατάσταση ή για προσωρινή και περιστασιακή παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος

 

5. Η εν λόγω προθεσμία αρχίζει από την ημερομηνία παραλαβής των ελλειπόντων εγγράφων τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 4Β παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο, ή, εφόσον δεν ζητούνται άλλα έγγραφα, μετά τη λήξη της περιόδου μιας εβδομάδας που αναφέρεται στο εν λόγω εδάφιο. Στη συνέχεια, διαβιβάζουν αμέσως την αίτηση στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής. Οι αρχές της παραγράφου 6 του άρθρου 4Α του παρόντος ενημερώνουν τον αιτούντα για την τύχη της αίτησης ενώ παράλληλα διαβιβάζουν την αίτηση στο κράτος μέλος υποδοχής.

 

2. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 16, 21, 49Α και 49Β του παρόντος, η αρχή της παραγράφου 6 του άρθρου 4Α του παρόντος αποφασίζει εάν θα εκδώσει ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα, σύμφωνα με την παράγραφο 1, εντός μηνός από την παραλαβή της αίτησης που διαβιβάστηκε από το κράτος μέλος καταγωγής. Σε περίπτωση δεόντως αιτιολογημένων αμφιβολιών, η αρχή της παραγράφου 6 του άρθρου 4Α του παρόντος μπορεί να ζητά πρόσθετες πληροφορίες, ή τη συμπερίληψη επικυρωμένου αντιγράφου εγγράφου, από το κράτος μέλος καταγωγής, ενώ υποχρεούται να παρέχει τις αντίστοιχες πληροφορίες όταν ζητηθούν από το κράτος μέλος υποδοχής το αργότερο δύο εβδομάδες μετά την υποβολή της αίτησης. Με την επιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 5, εφαρμόζεται η προθεσμία του ενός μηνός, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε τέτοια αίτηση.

 

3. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 5 και στο άρθρο 14 του παρόντος, η αρχή της παραγράφου 6 του άρθρου 4Α του παρόντος αποφασίζει εάν θα εκδώσει ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα ή εάν θα επιβάλει στον κάτοχο επαγγελματικού τίτλου αντισταθμιστικά m εντός δύο μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης που διαβίβασε το κράτος μέλος καταγωγής. Σε περίπτωση δεόντως αιτιολογημένων αμφιβολιών, η αρχή της παραγράφου 6 του άρθρου 4Α του παρόντος μπορεί να ζητά πρόσθετες πληροφορίες, ή τη συμπερίληψη επικυρωμένου αντιγράφου εγγράφου, από το κράτος μέλος καταγωγής, ενώ υποχρεούται να παρέχει τις αντίστοιχες πληροφορίες όταν ζητηθούν από το κράτος μέλος υποδοχής το αργότερο δύο εβδομάδες μετά την υποβολή της αίτησης. Με την επιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 5, εφαρμόζεται η προθεσμία των δύο μηνών, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε τέτοια αίτηση.

 

4. Σε περίπτωση που η αρχή της παραγράφου 6 του άρθρου 4Α του παρόντος δεν λάβει τις απαραίτητες πληροφορίες που έχει ζητήσει σύμφωνα με το παρόν προεδρικό διάταγμα προκειμένου να λάβει απόφαση σχετικά με την έκδοση της ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας είτε από το κράτος μέλος καταγωγής είτε από τον αιτούντα, μπορεί να αρνηθεί την έκδοση της ταυτότητας. Η άρνηση αιτιολογείται δεόντως.

 

5. Εάν η αρχή της παραγράφου 6 του άρθρου 4Α του παρόντος δεν λάβει απόφαση εντός των προθεσμιών που προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου ή δεν διοργανώσει δοκιμασία επάρκειας σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 5, η ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα θεωρείται ότι έχει εκδοθεί και αποστέλλεται αυτόματα, μέσω του ΙΜΙ, στον κάτοχο επαγγελματικού τίτλου.

 

Η αρχή της παραγράφου 6 του άρθρου 4Α του παρόντος έχει τη δυνατότητα να παρατείνει κατά δύο εβδομάδες τις προθεσμίες που προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3 για την αυτόματη έκδοση της ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας. Εξηγεί τον λόγο της παράτασης και ενημερώνει σχετικά τον αιτούντα. Η παράταση αυτή μπορεί να επαναληφθεί άπαξ και μόνο αν είναι απολύτως αναγκαία, ιδίως για λόγους που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία ή την ασφάλεια των αποδεκτών των υπηρεσιών.

 

6. Οι ενέργειες στις οποίες προβαίνει η αρχή της παραγράφου 6 του άρθρου 4Α του παρόντος σύμφωνα με την παράγραφο 1 αντικαθιστούν τυχόν αιτήσεις για αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας του κράτους μέλους υποδοχής.

 

7. Οι αποφάσεις της αρχής της παραγράφου 6 του άρθρου 4)α του παρόντος που εγκρίνονται δυνάμει των παραγράφων 1 έως 5 του παρόντος άρθρου ή η μη έκδοση απόφασης από την ως άνω αρχή σε αιτήματα Ελλήνων υπηκόων υπόκεινται στο οικείο κατά τις κείμενες διατάξεις ένδικο βοήθημα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 51/2017 (ΦΕΚ 82/Α/2017).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.