Προεδρικό διάταγμα 38/10 - Άρθρο 56

Άρθρο 56: Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του προεδρικού διατάγματος 38/2010


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (ΑΤΕΕΝ) αποφαίνεται επί αιτήσεων αναγνωρίσεως επαγγελματικών προσόντων, σύμφωνα με τους όρους των Κεφαλαίων Ι και II του Τίτλου III, καθώς και του Τμήματος 5 του Κεφαλαίου III του Τίτλου III του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 98 του νόμου [Ν] 4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α/2019).

 

2. Το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων αποτελούν:

 

Α. Ένας Σύμβουλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ), ως Πρόεδρος. Σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου, αυτόν αναπληρώνει μέλος του Συμβουλίου, το οποίο ορίζεται κατά περίπτωση με εντολή του Προέδρου.

 

Β. Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης της Γενικής Γραμματείας Παιδείας και Θρησκευμάτων, με αναπληρωτή του τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης.

 

Γ. Ο Προϊστάμενος Τμήματος Κολεγίων της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, με αναπληρωτή του, υπάλληλο του Τμήματος που τον αναπληρώνει νομίμως στην άσκηση των κύριων υπηρεσιακών καθηκόντων του.

 

Δ. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος που είναι αρμόδιο για τη γραμματειακή υποστήριξη του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων, με αναπληρωτή του υπάλληλο του ιδίου Τμήματος, που ορίζεται από αυτόν. Ο ανωτέρω Προϊστάμενος μπορεί να εκτελεί χρέη εισηγητή, πέραν των εισηγητών που προβλέπονται στην παράγραφο 8 του άρθρου 56, και έχει δικαίωμα ψήφου.

 

Ε. Ο Εθνικός Συντονιστής, που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 56 της παραγράφου 4 της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ ή αναπληρωτής αυτού.

 

ΣΤ. Ένας εκπρόσωπος του Διοικητικού Συμβουλίου του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης, με τον αναπληρωτή του, οριζόμενοι με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του οργανισμού αυτού.

 

Ζ. Ένας εκπρόσωπος της κατά περίπτωση οικείας ή συγγενούς αντιπροσωπευτικής επαγγελματικής οργάνωσης, οριζόμενος με τον αναπληρωτή του από την επαγγελματική οργάνωση, για θέματα νομοθετικά ρυθμιζόμενων στην Ελλάδα επαγγελμάτων. Τα υπό ΣΤ' και Ζ' μέλη δεν λαμβάνουν για την ως άνω συμμετοχή τους κανενός είδους αμοιβή.

 

Η. Ως Γραμματέας, μαζί με τον αναπληρωτή του, ορίζεται υπάλληλος του Τμήματος που είναι αρμόδιο για τη γραμματειακή υποστήριξη του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 17 του νόμου 4452/2017 (ΦΕΚ 17/Α/2017) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 80 του νόμου [Ν] 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/2017).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 98 του νόμου [Ν] 4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α/2019).

 

3. Το Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο γραμματέας του Συμβουλίου με τον αναπληρωτή του, από τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας του άρθρου 59 του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 98 του νόμου [Ν] 4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α/2019).

 

4. Το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων, μετά από απόφασή του, δύναται να ζητήσει τη γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας επαγγελμάτων του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργείου ή επαγγελματικής οργάνωσης, που συνιστά νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, για νομοθετικά ρυθμιζόμενα επαγγέλματα αναφορικά με αιτήσεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων. Το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων, μετά από απόφασή του, δύναται να ζητήσει τη γνωμοδότηση ειδικού επιστήμονα, μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού ελληνικού ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος αναφορικά με το πρόγραμμα σπουδών που παρακολούθησε ο αιτούμενος την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων ή αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 17 του νόμου 4452/2017 (ΦΕΚ 17/Α/2017).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 καταργήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 98 του νόμου [Ν] 4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α/2019).

 

5. Η θητεία των μελών του Συμβουλίου είναι τριετής. Σε περίπτωση αντικατάστασης μέλους του Συμβουλίου το νέο μέλος διανύει τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του μέλους που αντικαταστάθηκε. Ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων δύναται να αντικαθιστά οποιοδήποτε μέλος του Συμβουλίου με αιτιολογημένη απόφαση του.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 17 του νόμου 4452/2017 (ΦΕΚ 17/Α/2017).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 καταργήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 98 του νόμου [Ν] 4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α/2019).

 

6. Το Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρούσα η πλειοψηφία των μελών του μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 καταργήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 98 του νόμου [Ν] 4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α/2019).

 

7. Το Συμβούλιο συνεδριάζει μετά από έγγραφη πρόσκληση των μελών του από τον Πρόεδρο, ο οποίος συντάσσει την ημερήσια διάταξη και τη γνωστοποιεί πριν από τη συνεδρίαση στα μέλη του Συμβουλίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 καταργήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 98 του νόμου [Ν] 4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α/2019).

 

8. Εισηγητές ορίζονται, ενώπιον του Συμβουλίου, εκ των υπαλλήλων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με έγκριση του Γενικού Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, μετά από σχετική εισήγηση του Προϊσταμένου του τμήματος στο οποίο υπάγεται το ΣΑΕΠ. Οι εισηγητές αναπτύσσουν την εισήγησή τους και αποχωρούν πριν από την ψηφοφορία.

 

Σε περίπτωση που έχει γνωμοδοτήσει η Επιτροπή ή ο κατά περίπτωση ειδικός επιστήμονας της παραγράφου 16 του παρόντος άρθρου, ο εισηγητής αναπτύσσει και τις γνώμες που διατυπώθηκαν στη σχετική γνωμοδότηση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 71 του νόμου [Ν] 4310/2014 (ΦΕΚ 258/Α/2014), με την παράγραφο 2 του άρθρου 54 του νόμου [Ν] 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/2016).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 καταργήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 98 του νόμου [Ν] 4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α/2019).

 

9. Το Συμβούλιο και ο εισηγητής δύνανται να ζητούν πληροφορίες από τον αιτούντα ή τις αρμόδιες αρχές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 καταργήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 98 του νόμου [Ν] 4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α/2019).

 

10. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου, κατά την κρίση του Προέδρου ή κατόπιν αποφάσεως του Συμβουλίου, δύνανται να καλούνται εμπειρογνώμονες ή άλλοι ειδικοί προκειμένου να παράσχουν σχετικές πληροφορίες. Οι ανωτέρω αποχωρούν πριν από την ψηφοφορία. Στις ανωτέρω συνεδριάσεις μπορεί να καλείται επίσης ο ενδιαφερόμενος να υποβάλει γραπτώς ή προφορικώς τις απόψεις του.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 καταργήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 98 του νόμου [Ν] 4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α/2019).

 

11. Ο Γραμματέας του Συμβουλίου τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων που υπογράφονται από τον ίδιο και τον Πρόεδρο και μεριμνά για τη σύνταξη της αποφάσεως του Συμβουλίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 11 καταργήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 98 του νόμου [Ν] 4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α/2019).

 

12. Προς υποβοήθηση του έργου του το Συμβούλιο δύναται: i) να συνιστά, όταν το κρίνει αναγκαίο, τριμελείς επιτροπές, αποτελούμενες από:

 

α) έναν εκπρόσωπο του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης με τον αναπληρωτή του,

 

β) έναν εκπρόσωπο της κατά περίπτωση οικείας επαγγελματικής οργάνωσης με τον αναπληρωτή του, προτεινόμενους από την επαγγελματική οργάνωση,

 

γ) έναν υπάλληλο της υπηρεσίας του οικείου Υπουργείου η οποία είναι αρμόδια για θέματα άδειας άσκησης του επαγγέλματος που προτείνεται από τον οικείο Υπουργό, με τον αναπληρωτή του ή

 

ii) να ζητά, όταν το κρίνει αναγκαίο, τον ορισμό, κατόπιν απόφασης του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατά περίπτωση ειδικού επιστήμονα από καθηγητές όλων των βαθμίδων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή από οικεία επαγγελματική οργάνωση για την υποβολή σε αυτό έγγραφης γνωμοδότησης.

 

Τα μέλη των τριμελών επιτροπών και ο ειδικός επιστήμονας δεν δύνανται να μετέχουν στο Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων.

 

Εάν ο Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης, οι οικείες επαγγελματικές οργανώσεις και το οικείο Υπουργείο δεν υποδείξουν τον εκπρόσωπο τους εντός 10 ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος, ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων δύναται να υποδείξει εκπρόσωπο δικής του επιλογής.

 

Στις εργασίες των τριμελών επιτροπών παρίσταται άνευ ψήφου ο εισηγητής της υποθέσεως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 12 καταργήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 98 του νόμου [Ν] 4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α/2019).

 

13. Έργο των τριμελών επιτροπών και του κατά περίπτωση ειδικού επιστήμονα της παραγράφου 16 του παρόντος άρθρου είναι η διατύπωση γνώμης επί της αιτήσεως ως προς την ανάγκη υποβολής του αιτούντος κατά περίπτωση σε διαδικασία αντιστάθμισης ή σε γραπτή δοκιμασία επαγγελματικής ισοδυναμίας, καθώς και ως προς το περιεχόμενο αυτής. Η διατύπωση γνώμης ολοκληρώνεται εντός ενός μηνός από της έκδοσης της αποφάσεως του Συμβουλίου για τη συγκρότηση της τριμελούς επιτροπής ή της αποφάσεως του Γενικού Γραμματέα για τον ορισμό του κατά περίπτωση ειδικού επιστήμονα. Η εν λόγω γνωμοδότηση εισάγεται από τον εισηγητή στο Συμβούλιο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 13 καταργήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 98 του νόμου [Ν] 4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α/2019).

 

14. Η αποζημίωση του Προέδρου, των μελών και του γραμματέα του Συμβουλίου, καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 14 καταργήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 98 του νόμου [Ν] 4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α/2019).

 

15. Ο εσωτερικός κανονισμός του Συμβουλίου εγκρίνεται από αυτό, κατόπιν εισήγησης της υπηρεσίας του άρθρου 59 του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 15 καταργήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 98 του νόμου [Ν] 4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α/2019).

 

16. Λοιπά θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Συμβουλίου διέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (άρθρα 13 έως 15 του νόμου 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/1999)) και του Εσωτερικού Κανονισμού του Συμβουλίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 16 καταργήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 98 του νόμου [Ν] 4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α/2019).

 

17. Η παρούσα συγκρότηση του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων του άρθρου 56 του προεδρικού διατάγματος 38/2010 καταργείται και το Συμβούλιο επανασυγκροτείται, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 17 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 71 του νόμου [Ν] 4310/2014 (ΦΕΚ 258/Α/2014).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 17 καταργήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 98 του νόμου [Ν] 4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α/2019).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο ΙΙ.2.3 του άρθρου 5 του νόμου 4205/2013 (ΦΕΚ 242/Α/2013) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 98 του νόμου [Ν] 4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.