Νόμος 4205/13 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Κεφάλαιο Ι: Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία 2013/16/ΕΕ του Συμβουλίου της 13-05-2013 για την προσαρμογή ορισμένων οδηγιών στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας.

 

Άρθρο 1: Σκοπός

 

(Άρθρο 2 Οδηγίας 2013/16/ΕΕ)

 

Σκοπός του παρόντος κεφαλαίου είναι η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας με τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/16/ΕΕ του Συμβουλίου της 13-05-2013 για την προσαρμογή ορισμένων οδηγιών στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας, με την οποία τροποποιούνται οι Οδηγίες 2004/17/ΕΚ (περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών), όπως ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με το προεδρικό διάταγμα 59/2007, 2004/18/ΕΚ (περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών), όπως ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με το προεδρικό διάταγμα 60/2007, και 2009/81/ΕΚ (σχετικά με τον συντονισμό των διαδικασιών σύναψης ορισμένων συμβάσεων έργων, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών που συνάπτονται από αναθέτουσες αρχές ή αναθέτοντες φορείς στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας καθώς και την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ), όπως ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με τον νόμο 3978/2011.

 

Άρθρο 2

 

(Άρθρο 1 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Οδηγίας 2013/16/ΕΕ)

 

1. Το προεδρικό διάταγμα 59/2007 (ΦΕΚ 63/Α/2007), με το οποίο ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία η οδηγία 2004/17/ΕΚ (L134) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31-03-2004, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών, τροποποιείται ως εξής:

 

α) Στο παράρτημα Ι μετά την καταχώριση για τη Γαλλία, προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

 

{Κροατία

 

Οι αναθέτοντες φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 6 του Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (Νόμος περί δημοσίων συμβάσεων, Επίσημη Εφημερίδα υπ' αριθμόν 90/11) οι οποίοι, σύμφωνα με ειδικές ρυθμίσεις, δραστηριοποιούνται στον τομέα της κατασκευής (διάθεσης) ή εκμετάλλευσης σταθερών δικτύων που προορίζονται για την παροχή υπηρεσιών στο κοινό σχετικών με την παραγωγή, τη μεταφορά και τη διανομή αερίου και θερμικής ενέργειας και την παροχή αερίου ή θερμικής ενέργειας σε σταθερά δίκτυα, όπως οι φορείς που ασκούν τις εν λόγω δραστηριότητες βάσει της άδειας διεξαγωγής ενεργειακών δραστηριοτήτων σύμφωνα με τον νόμο περί ενέργειας (Επίσημη Εφημερίδα 120/12).}

 

β) Στο παράρτημα ΙΙ, μετά την καταχώριση για τη Γαλλία, προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

 

{Κροατία

 

Οι αναθέτοντες φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 6 του Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (Νόμος περί δημοσίων συμβάσεων, Επίσημη Εφημερίδα υπ' αριθμόν 90/11) οι οποίοι, σύμφωνα με ειδικές ρυθμίσεις, δραστηριοποιούνται στον τομέα της κατασκευής (διάθεσης) ή εκμετάλλευσης σταθερών δικτύων που προορίζονται για την παροχή υπηρεσιών στο κοινό σχετικών με την παραγωγή, τη μεταφορά και τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε σταθερά δίκτυα, όπως οι φορείς που ασκούν τις εν λόγω δραστηριότητες βάσει της άδειας διεξαγωγής ενεργειακών δραστηριοτήτων σύμφωνα με τον νόμο περί ενέργειας (Επίσημη Εφημερίδα 120/12).}

 

γ) Στο παράρτημα ΙΙΙ, μετά την καταχώριση για τη Γαλλία, προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

 

{Κροατία

 

Οι αναθέτοντες φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 6 του Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (Νόμος περί δημοσίων συμβάσεων, Επίσημη Εφημερίδα υπ' αριθμόν 90/11) οι οποίοι, σύμφωνα με ειδικές ρυθμίσεις, δραστηριοποιούνται στον τομέα της κατασκευής (διάθεσης) ή εκμετάλλευσης σταθερών δικτύων που προορίζονται για την παροχή υπηρεσιών στο κοινό σχετικών με την παραγωγή, τη μεταφορά και τη διανομή πόσιμου ύδατος και την παροχή πόσιμου ύδατος σε σταθερά δίκτυα, όπως οι φορείς που συγκροτούνται από την τοπική αυτοδιοίκηση η οποία ενεργεί υπό την ιδιότητα του δημόσιου παρόχου υπηρεσιών ύδρευσης ή αποστράγγισης υδάτων σύμφωνα με τον νόμο περί υδάτων (Επίσημη Εφημερίδα 153/09 και 130/11).}

 

δ) Στο παράρτημα IV μετά την καταχώριση για τη Γαλλία, προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

 

{Κροατία

 

Οι αναθέτοντες φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 6 του Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (Νόμος περί δημοσίων συμβάσεων, Επίσημη Εφημερίδα υπ' αριθμόν 90/11) οι οποίοι, σύμφωνα με ειδικές ρυθμίσεις, δραστηριοποιούνται στον τομέα της παροχής ή λειτουργίας των δικτύων παροχής υπηρεσιών στο κοινό στον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών.}

 

ε) Στο παράρτημα V, μετά την καταχώριση για τη Γαλλία, προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

 

{Κροατία

 

Οι αναθέτοντες φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 6 του Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (Νόμος περί δημοσίων συμβάσεων, Επίσημη Εφημερίδα υπ' αριθμόν 90/11) οι οποίοι, σύμφωνα με ειδικές ρυθμίσεις, δραστηριοποιούνται στον τομέα της παροχής ή λειτουργίας των δικτύων παροχής υπηρεσιών στο κοινό στον τομέα των μεταφορών με αστικό σιδηρόδρομο, αυτόματα συστήματα, τραμ, λεωφορείο, τρόλεϊ και εναέριο σιδηρόδρομο, όπως οι φορείς που αναλαμβάνουν τις εν λόγω δραστηριότητες ως δημόσια υπηρεσία σύμφωνα με τον νόμο περί υπηρεσιών κοινής ωφελείας (Επίσημη Εφημερίδα 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11.}

 

στ) Στο παράρτημα VI, μετά την καταχώριση για τη Γαλλία, προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

 

{Κροατία

 

Οι αναθέτοντες φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 6 του Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (Νόμος περί δημοσίων συμβάσεων, Επίσημη Εφημερίδα υπ' αριθμόν 90/11) οι οποίοι, σύμφωνα με ειδικές ρυθμίσεις, δραστηριοποιούνται στον τομέα της παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και άλλων υπηρεσιών που δεν περιλαμβάνουν ταχυδρομικές υπηρεσίες δυνάμει του άρθρου 112, παράγραφος 4 του Νόμου.}

 

ζ) Στο παράρτημα VII, μετά την καταχώριση για τη Γαλλία, προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

 

{Κροατία

 

Οι αναθέτοντες φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 6 του Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (Νόμος περί δημοσίων συμβάσεων, Επίσημη Εφημερίδα υπ' αριθμόν 90/11) οι οποίοι, σύμφωνα με ειδικές ρυθμίσεις, δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκμετάλλευσης μιας γεωγραφικής περιοχής με σκοπό την αναζήτηση και άντληση πετρελαίου ή αερίου, όπως οι φορείς που αναλαμβάνουν τις δραστηριότητες αυτές σύμφωνα με τον νόμο περί εξορυκτικών δραστηριοτήτων (Επίσημη Εφημερίδα 75/09 και 49/11).}

 

η) Στο παράρτημα VIII, μετά την καταχώριση για τη Γαλλία, προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

 

{Κροατία

 

Οι αναθέτοντες φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 6 του Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (Νόμος περί δημοσίων συμβάσεων, Επίσημη Εφημερίδα υπ' αριθμόν 90/11) οι οποίοι, σύμφωνα με ειδικές ρυθμίσεις, δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκμετάλλευσης μιας γεωγραφικής περιοχής με σκοπό την αναζήτηση και εξόρυξη άνθρακα και άλλων στερεών καυσίμων, όπως οι φορείς που αναλαμβάνουν τις δραστηριότητες αυτές σύμφωνα με τον νόμο περί εξορυκτικών δραστηριοτήτων (Επίσημη Εφημερίδα 75/09 και 49/11).}

 

θ) Στο παράρτημα IX, μετά την καταχώριση για τη Γαλλία, προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

 

{Κροατία

 

Οι αναθέτοντες φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 6 του Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (Νόμος περί δημοσίων συμβάσεων, Επίσημη Εφημερίδα υπ' αριθμόν 90/11) οι οποίοι, σύμφωνα με ειδικές ρυθμίσεις, δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκμετάλλευσης μιας γεωγραφικής περιοχής με σκοπό τη διάθεση θαλάσσιων λιμένων, ποτάμιων λιμένων και άλλων τερματικών σταθμών μεταφορών σε φορείς θαλάσσιων ή ποτάμιων μεταφορών, όπως οι φορείς που αναλαμβάνουν τις δραστηριότητες αυτές σύμφωνα με τον νόμο περί θαλάσσιας ναυτιλίας και θαλάσσιων λιμένων (Επίσημη Εφημερίδα 158/03, 100/04, 141/06 και 38/09).}

 

ι) Στο παράρτημα Χ, μετά την καταχώριση για τη Γαλλία, προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

 

{Κροατία

 

Οι αναθέτοντες φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 6 του Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (Νόμος περί δημοσίων συμβάσεων, Επίσημη Εφημερίδα υπ' αριθμόν 90/11) οι οποίοι, σύμφωνα με ειδικές ρυθμίσεις, δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκμετάλλευσης μιας γεωγραφικής περιοχής με σκοπό την διάθεση αερολιμένων και άλλου τερματικού εξοπλισμού σε αερομεταφορείς, όπως οι φορείς που αναλαμβάνουν τις δραστηριότητες αυτές σύμφωνα με τον νόμο περί αερολιμένων (Επίσημη Εφημερίδα 19/98 και 14/11).}

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007), με το οποίο ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία η οδηγία 2004/18/ΕΚ (EEL 134/2004) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31-03-2004, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, τροποποιείται ως εξής:

 

α) Στο παράρτημα ΙΙΙ, μετά την καταχώριση για τη Γαλλία, προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

 

{VI.Ι Κροατία

 

Οι αναθέτουσες αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 5, παράγραφος 1, εδάφιο 3 του Zakon ο javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (Νόμος περί δημοσίων συμβάσεων, Επίσημη Εφημερίδα υπ' αριθμόν 90/11), δηλαδή τα νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί με τον συγκεκριμένο σκοπό να καλύψουν ανάγκες γενικού συμφέροντος, χωρίς βιομηχανικό ή εμπορικό χαρακτήρα, και τα οποία πληρούν μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό ή από τον προϋπολογισμό μονάδας της τοπικής ή της περιφερειακής αυτοδιοίκησης ή από τους προϋπολογισμούς άλλων παρόμοιων νομικών οντοτήτων κατά ποσοστό μεγαλύτερο από 50 % ή
υπόκεινται σε διαχειριστική εποπτεία από κρατικούς φορείς, μονάδες της τοπικής ή της περιφερειακής αυτοδιοίκησης ή άλλων παρόμοιων νομικών οντοτήτων, ή
διαθέτουν εποπτικό συμβούλιο, διοικητικό ή διευθυντικό συμβούλιο, των οποίων περισσότερα από τα μισά μέλη διορίζονται από κρατικούς φορείς μονάδες της τοπικής ή της περιφερειακής αυτοδιοίκησης ή άλλων παρόμοιων νομικών οντοτήτων.

 

Παραδείγματος χάρη:

 

Οργανισμός Alan d.o.o.,
APIS IT d.o.o - Οργανισμός στήριξης συστημάτων πληροφορικής και τεχνολογιών πληροφορικής,
Εθνικό Συγκρότημα Λαϊκών Χορών της Κροατίας Lado,
Autocesta Rijeka - Zagreb d.d. (Αυτοκινητόδρομος Rijeka - Zagreb),
CARnet (Κροατικό Ακαδημαϊκό και Ερευνητικό Δίκτυο),
Κέντρα βοήθειας και μέριμνας,
Κέντρα κοινωνικής πρόνοιας,
Οίκοι κοινωνικής πρόνοιας,
Κέντρα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης,
Κρατικά αρχεία,
Κρατικό Ίδρυμα Προστασίας της Φύσης,
Ταμείο χρηματοδότησης του παροπλισμού του πυρηνικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής Krsko και της διάθεσης των ραδιενεργών αποβλήτων που προέρχονται από το ΝΕΚ και των αναλωμένων πυρηνικών καυσίμων,
Ταμείο αποζημίωσης κατασχεθέντων περιουσιακών στοιχείων,
Ταμείο για την ανασυγκρότηση και την ανάπτυξη του Vukovar,
Ταμείο επαγγελματικής αποκατάστασης και απασχόλησης ατόμων με αναπηρίες,
Ταμείο περιβαλλοντικής προστασίας και ενεργειακής απόδοσης,
Κροατική Ακαδημία Επιστημών και Τεχνών,
Κροατική Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης,
Hrvatska kontrola zracne plovidbe d.o.o. (Croatia Control Ltd.),
Hrvatska lutrija d.o.o. ( Κροατικός Οργανισμός Λαχείων),
Ίδρυμα Κροατικής Κληρονομιάς,
Κροατικό γεωργικό επιμελητήριο,
Κροατική Ραδιοτηλεόραση,
Κροατική Ένωση Τεχνολογικού Πολιτισμού,
Hrvatske autoceste d.o.o. (Κροατικοί Αυτοκινητόδρομοι ΕΠΕ),
Hrvatske ceste d.o.o. (Κροατικές Οδοί ΕΠΕ),
Hrvatske sume d.o.o. (Κροατικά Δάση ΕΠΕ),
Hrvatske vode (Κροατική Εταιρεία Διαχείρισης Υδάτων),
Κροατικό Οπτικοακουστικό Κέντρο,
Κροατικό Κέντρο Εκτροφής Ίππων
Κρατικά ιπποφορβεία Dakovo και Lipik,
Κροατικό Κέντρο Γεωργίας, Τροφίμων και Αγροτικών Υποθέσεων,
Κροατικό Κέντρο Εξορυκτικών Δραστηριοτήτων,
Κροατικό Κέντρο Μνήμης και Τεκμηρίωσης του Εμφυλίου Πολέμου,
Κροατική Ολυμπιακή Επιτροπή,
Κροατικός Φορέας της Αγοράς Ενέργειας,
Κροατική Παραολυμπιακή Επιτροπή,
Κροατικός Νηογνώμων,
Κροατικό Ίδρυμα Συντήρησης,
Κροατική Αθλητική Ομοσπονδία Κωφών,
Κροατικό Ιατρικό Ίδρυμα Αντιμετώπισης Έκτακτων Περιστατικών,
Κροατικό Εθνικό Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας,
Κροατικό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας,
Κροατικό Ινστιτούτο Ασφάλισης Συντάξεων,
Κροατικό Ινστιτούτο Προτύπων,
Κροατικό Ινστιτούτο Τηλεϊατρικής,
Κροατικό Ινστιτούτο Τοξικολογίας και Αντιντόπινγκ,
Κροατικό Εθνικό Ινστιτούτο Ιατρικής των Μεταγγίσεων,
Κροατική Υπηρεσία Απασχόλησης,
Κροατικό Ινστιτούτο Προστασίας της Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία,
Κροατικό Ινστιτούτο Ασφάλισης Ασθενείας,
Κροατικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υγείας,
Jadrolinija (ναυτιλιακή εταιρεία),
Κροατικό Ολυμπιακό Κέντρο (δημόσιο ίδρυμα),
Δημόσια ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,
Εθνικοί Δρυμοί (δημόσια ιδρύματα),
Φυσικά πάρκα (δημόσια ιδρύματα),
Δημόσια Επιστημονικά Ιδρύματα,
Θέατρα, μουσεία, εκθεσιακά κέντρα, βιβλιοθήκες και άλλα ιδρύματα στον τομέα του πολιτισμού που έχουν συσταθεί από μονάδες της τοπικής ή περιφερειακής αυτοδιοίκησης,
Σωφρονιστικά καταστήματα,
Νοσοκομεία,
Νοσοκομειακά κέντρα,
Κλινικές,
Λεξικογραφικό Ινστιτούτο Miroslav Krleza,
Λιμενικές Αρχές,
Σανατόρια,
Φαρμακεία που έχουν ιδρύσει μονάδες περιφερειακής αυτοδιοίκησης,
Maticahrvatska (Matrix Croatia),
Διεθνές Κέντρο Υποβρύχιας Αρχαιολογίας,
Εθνική και Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη,
Εθνικό Ίδρυμα για την υποστήριξη του επιπέδου διαβίωσης μαθητών και σπουδαστών,
Εθνικό Ίδρυμα για την Ανάπτυξη της Κοινωνίας των Πολιτών,
Εθνικό Ίδρυμα Επιστημών, Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Τεχνολογικής Ανάπτυξης τη Δημοκρατίας της Κροατίας,
Εθνικό Κέντρο για την Εξωτερική Αξιολόγηση της Εκπαίδευσης,
Εθνικό Συμβούλιο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
Εθνικό Συμβούλιο Επιστημών,
Επίσημη Εφημερίδα (Narodne novine d.d.),
Σωφρονιστήρια / αναμορφωτήρια,
Εκπαιδευτικά ιδρύματα που έχουν ιδρυθεί από τη Δημοκρατία της Κροατίας ή μονάδες της τοπικής ή περιφερειακής αυτοδιοίκησης,
Γενικά νοσοκομεία,
Plovput d.o.o. (κρατική εταιρεία υπεύθυνη για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας),
Πολυκλινικές,
Ειδικά νοσοκομεία,
Κεντρικό Μητρώο Ασφαλισμένων,
Πανεπιστημιακό Κέντρο Πληροφορικής,
Αθλητικές ενώσεις,
Αθλητικές ομοσπονδίες,
Φορείς ιατρικής περίθαλψης έκτακτων περιστατικών,
Ιδρύματα παρηγορητικής αγωγής,
Ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης,
Ίδρυμα Αστυνομικής Αλληλεγγύης,
Φυλακές,
Ινστιτούτο για την Αποκατάσταση του Ντουμπρόβνικ,
Ινστιτούτο Σπόρων προς Σπορά και Φυτωρίων,
Φορείς δημόσιας υγείας,
Αεροναυτικό Τεχνικό Κέντρο (Zrakoplovno - tehnicki centar d.d.),
Διοικήσεις περιφερειακών οδών.}

 

β) Στο παράρτημα IV, μετά την καταχώριση για τη Γαλλία προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

 

{Κροατία

 

1. Κρατικοί φορείς της Δημοκρατίας της Κροατίας:

 

Κροατικό κοινοβούλιο,
Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Κροατίας,
Γραφείο του Προέδρου της Δημοκρατίας της Κροατίας,
Γραφείο του Προέδρου της Δημοκρατίας της Κροατίας μετά τη λήξη ης θητείας του,
Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Κροατίας,
Γραφεία της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κροατίας,
Υπουργεία,
κρατικές υπηρεσίες,
κρατικοί διοικητικοί οργανισμοί,
επαρχιακές κρατικές διοικητικές υπηρεσίες,
Συνταγματικό Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Κροατίας,
Ανώτατο Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Κροατίας,
Δικαστήρια,
Κρατικό Δικαστικό Συμβούλιο,
Εισαγγελίες,
Συμβούλιο Γενικής Εισαγγελίας,
Υπηρεσίες του Διαμεσολαβητή,
Κρατική επιτροπή εποπτείας διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,
Εθνική Τράπεζα της Κροατίας,
Κρατικό Ελεγκτικό Συνέδριο.

 

2. Κρατικοί οργανισμοί και υπηρεσίες

 

Κροατικός Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας,
Οργανισμός Ηλεκτρονικών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης,
Οργανισμός Διερεύνησης Ατυχημάτων και Περιστατικοί με Αεροσκάφη,
Οργανισμός Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα,
Υπηρεσία για την Ποιότητα και τη Διαπίστευση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη,
Υπηρεσία για τα φαρμακευτικά και τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα,
Υπηρεσία για την κινητικότητα και τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Υπηρεσία Ακτογραμμών και Ναυτιλιακής Κίνησης,
Υπηρεσία ανοικοδόμησης του κάστρου Tvrda στο Osijek,
Οργανισμός Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Διδακτικού Προσωπικού,
Υπηρεσία Εξοπλισμού Πιέσεως,
Υπηρεσία ασφάλισης αξιώσεων εργαζομένων σε περίπτωση πτώχευσης του εργοδότη,
Οργανισμός πληρωμών στη γεωργία, την αλιεία και την αγροτική ανάπτυξη,
Οργανισμός αγροτικών γαιών,
Οργανισμός συναλλαγών και διαμεσολάβησης επί ακινήτων,
Οργανισμός για εκρήξιμες ατμόσφαιρες και ζώνες κινδύνου,
Οργανισμός περιφερειακής ανάπτυξης της Δημοκρατίας της Κροατίας,
Ρυθμιστικός οργανισμός αγοράς σιδηροδρομικών μεταφορών,
Υπηρεσία ελέγχου του συστήματος εφαρμογής προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Οργανισμός για την ασφάλεια των σιδηροδρομικών μεταφορών,
Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων,
Οργανισμός διαχείρισης κρατικής περιουσίας,
Οργανισμός για τις εσωτερικές πλωτές μεταφορές,
Κροατικός Οργανισμός Περιβάλλοντος,
Οργανισμός για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
Κροατική Υπηρεσία Ανταγωνισμού,
Οργανισμός Επιστημών και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
Κρατικός Οργανισμός για την Ασφάλιση των Τραπεζικών Καταθέσεων και την Αποκατάσταση των Τραπεζών,
Χρηματοοικονομικός Οργανισμός,
Κροατικός Οργανισμός Τροφίμων,
Κροατικός Οργανισμός για τις Μικρές Επιχειρήσεις,
Κροατικός Οργανισμός εποπτείας των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών,
Κροατικός Οργανισμός Υποχρεωτικών Αποθεμάτων Πετρελαίου,
Κροατικός Οργανισμός για τις ταχυδρομικές και ηλεκτρονικές επικοινωνίες,
Κροατικός Οργανισμός Διαπίστευσης,
Κροατικός Ρυθμιστικός Οργανισμός Ενέργειας,
Κροατικό Πρακτορείο Ειδήσεων,
Κροατικός Γεωργικός Οργανισμός,
Κεντρική υπηρεσία χρηματοδότησης και ανάθεσης συμβάσεων.}

 

γ) Στο παράρτημα ΙΧΑ, μετά την καταχώριση για τη Γαλλία προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

 

{- στην Κροατία, Sudski registar trgovackih drustava u Republici Hrvatskoj or Obrtni registar Republike Hrvatske.}

 

δ) Στο παράρτημα ΙΧΒ, μετά την καταχώριση για τη Γαλλία προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

 

{- στην Κροατία, Sudski registar trgovackih drustava u Republici Hrvatskoj or Obrtni registar Republike Hrvatske.}

 

ε) Στο παράρτημα IXΓ, μετά την καταχώριση για τη Γαλλία προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

 

{-στην Κροατία, Sudski registar trgovackih drustava u Republici Hrvatskoj or Obrtni registar Republike Hrvatske.}

 

3. To παράρτημα VII του νόμου 3978/2011 (ΦΕΚ 137/Α/2011) τροποποιείται ως εξής:

 

α) Στο μέρος Α, μετά την καταχώριση για τη Γαλλία προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

 

{- στην Κροατία, Sudski registar trgovackih drustava u Republici Hrvatskoj or Obrtni registar Republike Hrvatske.}

 

β) Στο μέρος Β, μετά την καταχώριση για τη Γαλλία προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

 

{- στην Κροατία, Sudski registar trgovackih drustava u Republici Hrvatskoj or Obrtni registar Republike Hrvatske.}

 

γ) Στο μέρος Γ, μετά την καταχώριση για τη Γαλλία προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

 

{- στην Κροατία, Sudski registar trgovackih drustava u Republici Hrvatskoj or Obrtni registar Republike Hrvatske.}

 

Άρθρο 3

 

(Άρθρο 3 Οδηγίας 2013/16/ΕΕ)

 

To παρόν Κεφάλαιο αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της Συνθήκης για την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ήτοι από 01-07-2013.

 

Κεφάλαιο ΙΙ: Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία 2013/25/ΕΕ του Συμβουλίου της 13-05-2013 για την προσαρμογή ορισμένων οδηγιών στον τομέα του δικαιώματος εγκατάσταση και ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας

 

Άρθρο 1: Ενσωμάτωση Οδηγίας 2013/25/ΕΕ κατά το μέρος που τροποποιεί την Οδηγία 2005/36/ΕΚ

 

(Άρθρο 1 Οδηγίας 2013/25/ΕΕ)

 

Το προεδρικό διάταγμα 38/2010 (ΦΕΚ 78/Α/2010), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, τροποποιείται ως εξής:

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Με το παρόν:

 

1. εναρμονίζεται η εθνική νομοθεσία προς:

 

α) την Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 07-09-2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, (ΕΕL 255/2005 σελίδα 22) και θεσπίζονται οι κανόνες, σύμφωνα με τους οποίους αναγνωρίζονται, για την ανάληψη και την άσκηση νομοθετικά ρυθμιζόμενου επαγγέλματος, τα επαγγελματικά προσόντα που έχουν αποκτηθεί σε ένα ή περισσότερα άλλα κράτη μέλη (στο εξής αναφερόμενα ως κράτη μέλη καταγωγής) και δίνουν στον κάτοχο τους το δικαίωμα, να ασκεί αυτό το επάγγελμα

 

β) την Οδηγία 2006/100/ΕΚ του Συμβουλίου της 20-11-2006 για την προσαρμογή ορισμένων οδηγιών στον τομέα της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων, λόγω της προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, (ΕΕL 363/2006 σελίδα 141), κατά το μέρος που αυτή τροποποιεί την Οδηγία 2005/36/ΕΚ

 

γ) την Οδηγία 2013/25/ΕΕ του Συμβουλίου της 13-05-2013 για την προσαρμογή ορισμένων οδηγιών στον τομέα του δικαιώματος εγκατάστασης και ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας, (ΕΕL 158/2013 σελίδα 368), κατά το μέρος που αυτή τροποποιεί την Οδηγία 2005/36/ΕΚ.}

 

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 49 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 αναγνωρίζονται και προσδίδεται σ' αυτές, όσον αφορά την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων υπό τον επαγγελματικό τίτλο του αρχιτέκτονα, η ίδια ισχύς με τους τίτλους εκπαίδευσης που χορηγούνται στην Ελλάδα, οι βεβαιώσεις που χορηγούνται στους υπηκόους των κρατών μελών από τα κράτη μέλη τα οποία εφαρμόζουν κανονιστικές ρυθμίσεις ως προς την ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων αρχιτέκτονα κατά τις ακόλουθες ημερομηνίες:

 

α) 01-01-1995 για την Αυστρία, τη Φινλανδία και τη Σουηδία

 

β) 01-05-2004 για την Τσεχική Δημοκρατία, την Εσθονία, την Κύπρο, τη Λετονία, τη Λιθουανία, την Ουγγαρία, τη Μάλτα, την Πολωνία, τη Σλοβενία και τη Σλοβακία

 

β)α) 01-07-2013 για την Κροατία

 

γ) 05-08-1987 για τα άλλα κράτη μέλη

 

Οι βεβαιώσεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου πιστοποιούν ότι ο κάτοχος τους έλαβε την άδεια να κάνει χρήση του επαγγελματικού τίτλου του αρχιτέκτονα το αργότερο κατά την ημερομηνία αυτή και ότι αφιερώθηκε πράγματι, στο πλαίσιο της εν λόγω κανονιστικής ρύθμισης, στις συγκεκριμένες δραστηριότητες επί τουλάχιστον τρία συναπτά έτη κατά τη διάρκεια πέντε ετών πριν από τη χορήγηση του πιστοποιητικού.}

 

3. Στον πίνακα στο σημείο 5.1.1. Τίτλοι βασικής ιατρικής εκπαίδευσης του τμήματος V.1. ΙΑΤΡΟΙ του παραρτήματος V (Αναγνώριση βάσει του συντονισμού των ελάχιστων όρων εκπαίδευσης), μετά την καταχώριση για τη Γαλλία (France), προστίθεται το εξής.

 

Άρθρο 2: Τροποποίηση διατάξεων του προεδρικού διατάγματος 38/2010

 

Το προεδρικό διάταγμα 38/2010 (ΦΕΚ 78/Α/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τροποποιείται ως ακολούθως:

 

1. Στο στοιχείο γ) σημείο ii) του άρθρου 11 η δεύτερη φράση διαγράφεται.

 

2. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 13 η τρίτη φράση διαγράφεται.

 

3. Το άρθρο 56 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Άρθρο 56: Συγκρότηση και λειτουργία του Συμβουλίου Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων

 

1. Το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων αποφαίνεται: α) επί αιτήσεων αναγνωρίσεως επαγγελματικών προσόντων, σύμφωνα με τους όρους των Κεφαλαίων Ι και II του Τίτλου III, καθώς και του Τμήματος 5 του Κεφαλαίου III του Τίτλου III του παρόντος και β) επί αιτήσεων αναγνωρίσεως επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του παρόντος.

 

2. Το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων αποτελούν:

 

α) Πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή του άλλο Πάρεδρο του ιδίου Υπουργείου οριζόμενο με απόφαση του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

 

β) Ένας εκπρόσωπος του Διοικητικού Συμβουλίου του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ), με τον αναπληρωτή του, οριζόμενοι με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του οργανισμού αυτού.

 

γ) Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με αναπληρωτή του υπάλληλο της ίδιας Διεύθυνσης.

 

δ) Ένας εκπρόσωπος του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργείου, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον οικείο Υπουργό, για θέματα νομοθετικά ρυθμιζόμενων στην Ελλάδα επαγγελμάτων.

 

ε) Ένας εκπρόσωπος της κατά περίπτωση οικείας ή συγγενούς αντιπροσωπευτικής επαγγελματικής οργάνωσης, οριζόμενος με τον αναπληρωτή του από την επαγγελματική οργάνωση, για θέματα νομοθετικά ρυθμιζόμενων στην Ελλάδα επαγγελμάτων.

 

στ) Ο Εθνικός Συντονιστής που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 56 παράγραφος 4 της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ ή ειδικός επιστήμονας με εμπειρία στο χειρισμό θεμάτων αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων και επαγγελματικής ισοδυναμίας οριζόμενος από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, με αναπληρωτή του άλλον ειδικό επιστήμονα με εμπειρία στο χειρισμό των ως άνω θεμάτων.

 

ζ) Ο προϊστάμενος της υπηρεσίας του άρθρου 59 του παρόντος με αναπληρωτή του υπάλληλο της ίδιας υπηρεσίας.

 

Οι υπό στοιχεία δ' και ε' εκπρόσωποι καλούνται κάθε φορά από τον Πρόεδρο και μετέχουν στο Συμβούλιο κατά περίπτωση ανάλογα με την εξεταζόμενη υπόθεση.

 

3. Το Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο γραμματέας του Συμβουλίου με τον αναπληρωτή του, από τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας του άρθρου 59 του παρόντος.

 

4. Εάν οι οικείες αρχές και επαγγελματικές οργανώσεις δεν υποδείξουν τον εκπρόσωπο τους εντός ενός μηνός από τη λήψη του σχετικού αιτήματος ή εάν δεν υπάρχουν αντίστοιχες επαγγελματικές οργανώσεις, το Συμβούλιο μπορεί να συγκροτηθεί και χωρίς τους εκπροσώπους τους.

 

5. Η θητεία των μελών του Συμβουλίου είναι διετής. Σε περίπτωση αντικατάστασης μέλους του Συμβουλίου το νέο μέλος διανύει τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του μέλους που αντικαταστάθηκε. Ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων δύναται να αντικαθιστά οποιοδήποτε μέλος του Συμβουλίου με αιτιολογημένη απόφαση του.

 

6. Το Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρούσα η πλειοψηφία των μελών του μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

 

7. Το Συμβούλιο συνεδριάζει μετά από έγγραφη πρόσκληση των μελών του από τον Πρόεδρο, ο οποίος συντάσσει την ημερήσια διάταξη και τη γνωστοποιεί πριν από τη συνεδρίαση στα μέλη του Συμβουλίου.

 

8. Εισηγητής ενώπιον του Τμήματος ορίζεται από τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας του άρθρου 59 ένας υπάλληλος της υπηρεσίας αυτής, ο οποίος αναπτύσσει την εισήγηση του και αποχωρεί πριν από την ψηφοφορία. Σε περίπτωση που έχει γνωμοδοτήσει η Επιτροπή ή ο κατά περίπτωση ειδικός επιστήμονας της παραγράφου 16 του παρόντος άρθρου, ο εισηγητής αναπτύσσει και τις γνώμες που διατυπώθηκαν στη σχετική γνωμοδότηση.

 

9. Το Συμβούλιο και ο εισηγητής δύνανται να ζητούν πληροφορίες από τον αιτούντα ή τις αρμόδιες αρχές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

 

10. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου, κατά την κρίση του Προέδρου ή κατόπιν αποφάσεως του Συμβουλίου, δύνανται να καλούνται εμπειρογνώμονες ή άλλοι ειδικοί προκειμένου να παράσχουν σχετικές πληροφορίες. Οι ανωτέρω αποχωρούν πριν από την ψηφοφορία. Στις ανωτέρω συνεδριάσεις μπορεί να καλείται επίσης ο ενδιαφερόμενος να υποβάλει γραπτώς ή προφορικώς τις απόψεις του.

 

11. Ο Γραμματέας του Συμβουλίου τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων που υπογράφονται από τον ίδιο και τον Πρόεδρο και μεριμνά για τη σύνταξη της αποφάσεως του Συμβουλίου.

 

12. Προς υποβοήθηση του έργου του το Συμβούλιο δύναται: i) να συνιστά, όταν το κρίνει αναγκαίο, τριμελείς επιτροπές, αποτελούμενες από:

 

α) έναν εκπρόσωπο του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης με τον αναπληρωτή του,

 

β) έναν εκπρόσωπο της κατά περίπτωση οικείας επαγγελματικής οργάνωσης με τον αναπληρωτή του, προτεινόμενους από την επαγγελματική οργάνωση,

 

γ) έναν υπάλληλο της υπηρεσίας του οικείου Υπουργείου η οποία είναι αρμόδια για θέματα άδειας άσκησης του επαγγέλματος που προτείνεται από τον οικείο Υπουργό, με τον αναπληρωτή του ή

 

ii) να ζητά, όταν το κρίνει αναγκαίο, τον ορισμό, κατόπιν απόφασης του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατά περίπτωση ειδικού επιστήμονα από καθηγητές όλων των βαθμίδων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή από οικεία επαγγελματική οργάνωση για την υποβολή σε αυτό έγγραφης γνωμοδότησης.

 

Τα μέλη των τριμελών επιτροπών και ο ειδικός επιστήμονας δεν δύνανται να μετέχουν στο Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων.

 

Εάν ο Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης, οι οικείες επαγγελματικές οργανώσεις και το οικείο Υπουργείο δεν υποδείξουν τον εκπρόσωπο τους εντός 10 ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος, ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων δύναται να υποδείξει εκπρόσωπο δικής του επιλογής.

 

Στις εργασίες των τριμελών επιτροπών παρίσταται άνευ ψήφου ο εισηγητής της υποθέσεως.

 

13. Έργο των τριμελών επιτροπών και του κατά περίπτωση ειδικού επιστήμονα της παραγράφου 16 του παρόντος άρθρου είναι η διατύπωση γνώμης επί της αιτήσεως ως προς την ανάγκη υποβολής του αιτούντος κατά περίπτωση σε διαδικασία αντιστάθμισης ή σε γραπτή δοκιμασία επαγγελματικής ισοδυναμίας, καθώς και ως προς το περιεχόμενο αυτής. Η διατύπωση γνώμης ολοκληρώνεται εντός ενός μηνός από της έκδοσης της αποφάσεως του Συμβουλίου για τη συγκρότηση της τριμελούς επιτροπής ή της αποφάσεως του Γενικού Γραμματέα για τον ορισμό του κατά περίπτωση ειδικού επιστήμονα. Η εν λόγω γνωμοδότηση εισάγεται από τον εισηγητή στο Συμβούλιο.

 

14. Η αποζημίωση του Προέδρου, των μελών και του γραμματέα του Συμβουλίου, καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

15. Ο εσωτερικός κανονισμός του Συμβουλίου εγκρίνεται από αυτό, κατόπιν εισήγησης της υπηρεσίας του άρθρου 59 του παρόντος.

 

16. Λοιπά θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Συμβουλίου διέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (άρθρα 13 έως 15 του νόμου 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/1999)) και του Εσωτερικού Κανονισμού του Συμβουλίου.

 

17. Η παρούσα σύνθεση του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων του άρθρου 56 του προεδρικού διατάγματος 38/2010 καταργείται και το Συμβούλιο επανασυστήνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος.}

 

Άρθρο 3: Τροποποίηση παραρτημάτων του προεδρικού διατάγματος 38/2010

 

1. Το παράρτημα II (Κατάλογος των εκπαιδεύσεων ειδικής διάρθρωσης που μνημονεύονται στο άρθρο 11 στοιχείο γ) εδάφιο ii)) του προεδρικού διατάγματος 38/2010 (ΦΕΚ 78/Α/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τροποποιείται ως ακολούθως:

 

α) Στο σημείο 1. Παραϊατρικός και κοινωνικός και παιδαγωγικός τομέας, υπό στην Αυστρία, προστίθενται τα εξής:

 

{- ειδική κατάρτιση στην περίθαλψη παίδων (Sonderausbildung in der Kinder- und Jugendlichenpflege),

- ειδική κατάρτιση στην ψυχιατρική υγειονομική και νοσηλευτική περίθαλψη (Sonderausbildung in der psychiatrischen Gesundheits- und Krankenpflege),

- ειδική κατάρτιση στην εντατική θεραπεία (Sonderausbildung in der Intensivpflege),

- ειδική κατάρτιση στην εντατική θεραπεία παίδων (Sonderausbildung in der Kinderintensivpflege),

- ειδική κατάρτιση στη νοσηλεία υπό αναισθησία (Sonderausbildung in der Anasthesiepflege),

- ειδική κατάρτιση στη νοσηλεία κατά τη θεραπεία της νεφρικής ανεπάρκειας (Sonderausbildung in der Pflege bei Nierenersatztherapie),

- ειδική κατάρτιση στη νοσηλεία εντός χειρουργείου (Sonderausbildung in der Pflege im Operationsbereich),

- ειδική κατάρτιση στη νοσοκομειακή υγιεινή (Sonderausbildung in der Krankenhaushygiene),

- ειδική κατάρτιση σε διδακτικά καθήκοντα στον τομέα της υγειονομικής και της νοσηλευτικής περίθαλψης (Sonderausbildung fur Lehraufgaben in der Gesundheits-und Krankenpflege),

- ειδική κατάρτιση σε διαχειριστικά καθήκοντα στον τομέα της υγειονομικής και της νοσηλευτικής περίθαλψης (Sonderausbildung fur Fuhrungsaufgaben in der Gesundheits- und Krankenpflege),

 

που αντιστοιχεί σε μαθήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης συνολικής διάρκειας τουλάχιστον δεκατριών ετών και έξι μηνών έως δεκατεσσάρων ετών, που συμπεριλαμβάνουν τουλάχιστον δέκα έτη γενικής εκπαίδευσης συν τρία έτη βασικής κατάρτισης σε δημόσιο ίδρυμα ανωτέρου επιπέδου στην υγειονομική και νοσηλευτική περίθαλψη, καθώς και ειδική κατάρτιση έξι έως δώδεκα μηνών σε εξειδικευμένα διδακτικά ή διαχειριστικά καθήκοντα.}

 

β) Η τέταρτη περίπτωση στον τίτλο στην Πολωνία του σημείου 4. Τεχνικός τομέας αντικαθίσταται ως εξής:

 

{- διαχειριστή σιδηροδρομικής κυκλοφορίας (Dyzurny ruchu),

 

που αντιστοιχεί σε:

 

i) οκταετή στοιχειώδη εκπαίδευση και τετραετή δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση, με ειδίκευση σε σιδηροδρομικές μεταφορές, και μαθήματα 45 ημερών για την προετοιμασία εργασίας ως διαχειριστή σιδηροδρομικής κυκλοφορίας και επιτυχία στις σχετικές εξετάσεις, ή

 

ii) οκταετή στοιχειώδη εκπαίδευση και πενταετή δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση, με ειδίκευση σε σιδηροδρομικές μεταφορές, και μαθήματα 63 ημερών για την προετοιμασία εργασίας ως διαχειριστή σιδηροδρομικής κυκλοφορίας και επιτυχία στις σχετικές εξετάσεις- ή

 

iii) οκταετή στοιχειώδη εκπαίδευση και πενταετή δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση, με ειδίκευση σε σιδηροδρομικές μεταφορές, και μαθήματα 29 ημερών για την προετοιμασία εργασίας ως διαχειριστή σιδηροδρομικής κυκλοφορίας, πενθήμερη περίοδο πρακτικής άσκησης υπό επίβλεψη και επιτυχία στις σχετικές εξετάσεις- ή

 

iv) εξαετή στοιχειώδη εκπαίδευση, τριετή πρώτο κύκλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τριετή δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση, με ειδίκευση σε σιδηροδρομικές μεταφορές, και μαθήματα 29 ημερών για την προετοιμασία εργασίας ως διαχειριστή σιδηροδρομικής κυκλοφορίας, πενθήμερη περίοδο πρακτικής άσκησης υπό επίβλεψη και επιτυχία στις σχετικές εξετάσεις.}

 

γ) Στον τίτλο στην Πολωνία του σημείου 4. Τεχνικός τομέας προστίθενται περίπτωση πέμπτη και έκτη ως εξής:

 

{- προϊσταμένου αμαξοστοιχίας (Kierownik pociagu),

 

που αντιστοιχεί σε:

 

i) οκταετή στοιχειώδη εκπαίδευση και πενταετή δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση, με ειδίκευση σε σιδηροδρομικές μεταφορές, και μαθήματα 22 ημερών για την προετοιμασία εργασίας ως προϊσταμένου αμαξοστοιχίας, τριήμερη περίοδο πρακτικής άσκησης υπό επίβλεψη και επιτυχία στις σχετικές εξετάσεις ή

 

ii) εξαετή στοιχειώδη εκπαίδευση, τριετή πρώτο κύκλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τριετή δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση, με ειδίκευση σε σιδηροδρομικές μεταφορές, και μαθήματα 22 ημερών για την προετοιμασία εργασίας ως προϊσταμένου αμαξοστοιχίας, τριήμερη περίοδο πρακτικής άσκησης υπό επίβλεψη και επιτυχία στις σχετικές εξετάσεις.

 

- μηχανικού εσωτερικής ναυσιπλοΐας (Mechanik statkowy zeglugi srodlajdowej),

 

που αντιστοιχεί σε:

 

i) οκταετή στοιχειώδη εκπαίδευση και πενταετή δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση, με ειδίκευση μηχανικού εσωτερικής ναυσιπλοΐας, και εξάσκηση 24 μηνών στο επάγγελμα, όπου συμπεριλαμβάνονται τουλάχιστον 18 μήνες σε σκάφη εσωτερικής ναυσιπλοΐας στον χειρισμό μηχανικών προωθητικών και βοηθητικών συστημάτων και έξι μήνες που ενδέχεται να περιλαμβάνουν εξάσκηση στην επισκευή μηχανών καύσης σε ναυπηγεία ή συνεργεία, και επιτυχία στις σχετικές εξετάσεις ή

 

ii) εξαετή στοιχειώδη εκπαίδευση, τριετή πρώτο κύκλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τετραετή δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση, με ειδίκευση μηχανικού εσωτερικής ναυσιπλοΐας, και εξάσκηση 24 μηνών στο επάγγελμα, όπου συμπεριλαμβάνονται τουλάχιστον 18 μήνες σε σκάφη εσωτερικής ναυσιπλοΐας στον χειρισμό μηχανικών προωθητικών και βοηθητικών συστημάτων και έξι μήνες που ενδέχεται να περιλαμβάνουν εξάσκηση στην επισκευή μηχανών καύσης σε ναυπηγεία ή συνεργεία, και επιτυχία στις σχετικές εξετάσεις.}

 

2. Το παράρτημα V (Αναγνώριση βάσει του συντονισμού των ελάχιστων όρων εκπαίδευσης) του προεδρικού διατάγματος 38/2010 (ΦΕΚ 78/Α/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τροποποιείται ως ακολούθως:

 

Στον πίνακα στο σημείο 5.2.2. Τίτλοι εκπαίδευσης νοσοκόμου υπεύθυνου για γενική περίθαλψη του τμήματος V.2. ΝΟΣΟΚΟΜΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΉ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ, η καταχώριση για την Ελλάδα αντικαθίσταται ως εξής.

 

Άρθρο 4

 

Το παρόν Κεφάλαιο αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της Συνθήκης για την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ήτοι από 01-07-2013.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.