Προεδρικό διάταγμα 3/9/83 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Προδιαγραφές σύνταξης αρχιτεκτονικών μελετών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η αρχιτεκτονική μελέτη περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία:

 

1. Διάγραμμα κάλυψης

2. Σχέδια κατασκευής

3. Σχέδια λεπτομερειών

4. Σχέδια αποτύπωσης υπάρχουσας κατάστασης σε περίπτωση προσθήκης επισκευής, διασκευής, διαρρύθμισης.

5. Τεχνική περιγραφή.

 

1. Διάγραμμα κάλυψης σε κλίμακα 1:100 ή 1:200

 

Το διάγραμμα κάλυψης προκύπτει από υπεύθυνη αποτύπωση και περιλαμβάνει:

 

α) Το οικόπεδο με όλες τις διαστάσεις του με όλες τις πλευρές του και το εμβαδόν του.

β) Τα κτίσματα, τις διαστάσεις τους, τη θέση τους σε σχέση με τις οικοδομικές γραμμές και τα πλάγια όρια του οικοπέδου, τις προεξοχές (εξώστες, κ.λ.π.), τις εσοχές και ότι άλλο στοιχείο είναι απαραίτητο για τον υπολογισμό της κάλυψης, της δόμησης, του ύψους, κ.λ.π. του κτιρίου. Σε περιπτώσεις προσθήκης περιέχονται και τα παλαιά κτίσματα με όλα τα παραπάνω στοιχεία και επί πλέον τους αριθμούς των αδειών τους ή των τίτλων ή των αποφάσεων εξαίρεσής τους από την κατεδάφιση αν η ανέγερση τους ήταν αυθαίρετη.

γ) Τους υπολογισμούς της επιτρεπόμενης και πραγματοποιούμενης κάλυψης και δόμησης του μέγιστου επιτρεπόμενου ύψους, των πλάγιων και οπίσθιων αποστάσεων, των προεξοχών τον υπολογισμό των αναγκών σε χώρους στάθμευσης και τον τρόπο κάλυψής τους.

δ) Σχηματική τομή στην οποία υπάρχουν το συνολικό ύψος του κτίσματος, το ύψος για την εξάντληση του συντελεστή δόμησης τα ύψη των ορόφων και οι στάθμες τους από την υψομετρική αφετηρία.

 

Όπου χρειάζεται να αιτιολογηθούν τα παραπάνω γίνεται αναφορά στα σχετικά άρθρα του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού στις ειδικές διατάξεις, στις εγκυκλίους και στις αποφάσεις (παρεκκλίσεων κ.λ.π.) που εφαρμόζονται.

 

2. Σχέδια κατασκευής.

 

Τα σχέδια κατασκευής συντάσσονται σε κλίμακα 1:50. Σε περιπτώσεις μεγάλων κτιρίων ή συγκροτημάτων κτιρίων, είναι δυνατόν να συντάσσονται τα σχέδια της γενικής διάταξης των κατόψεων των όψεων και των τομών σε κλίμακα 1:100 ή 1:200 τα οποία όμως συνοδεύονται από σχέδια τμημάτων του κτιρίου ή των επί μέρους κτιρίων σε κλίμακα 1:50.

 

Στα σχέδια κατασκευής περιλαμβάνονται οπωσδήποτε:

 

2.1 Κάτοψη χάραξης γενικών εκσκαφών. Εξάρτηση από οικοδομικές γραμμές, στάθμες εκσκαφής εξαρτημένες από αφετηρία μέτρησης υψών.

 

2.2. Κάτοψη ή κατόψεις υπογείων.

 

2.3. Κάτοψη ισογείου.

 

2.4. Κατόψεις όλων των λοιπών ορόφων.

 

2.5. Κάτοψη δώματος ή στέγης.

 

2.6. Κάτοψη διαμόρφωσης ακάλυπτων χώρων που περιέχει όλες τις κατασκευές που γίνονται σ' αυτούς (κλίμακες, μαντρότοιχοι, τοίχοι αντιστήριξης, χώροι στάθμευσης, κ.λ.π.) με τις διαστάσεις και στάθμες τους. Σε περιπτώσεις δόμησης εκτός σχεδίου σε μεγάλα γήπεδα, το σχέδιο αυτό περιέχει τη διαμόρφωση του άμεσου περιβάλλοντος του κτιρίου και τις κατασκευές που αναφέρονται στην πρόσβαση του κτιρίου. Το σχέδιο αυτό, μπορεί να γίνεται και σε κλίμακα 1:100 ή 1:200. Αυτό το σχέδιο μπορεί να παραληφθεί αν όλα τα παραπάνω στοιχεία υπάρχουν στο διάγραμμα κάλυψης ή στην κάτοψη ισογείου. Οι κατόψεις όλων των επιπέδων (υπόγειο, ισόγειο, πατάρια σε αίθουσες, όροφοι, δώμα ή στέγη) περιέχουν:

 

α) Τις οικοδομικές γραμμές.

Εξάρτηση της οικοδομής απ' αυτές στο ίδιο σχέδιο ή σε άλλο μικρότερης κλίμακας μέσα στον ίδιο πίνακα όπου καθορίζεται η θέση του συγκεκριμένου ορόφου σε σχέση με το οικόπεδο και το συνολικό κτίσμα.

β) Βορρά.

γ) Τα φέροντα κατακόρυφα στοιχεία στις πραγματικές τους διαστάσεις με διαφοροποίηση σχεδίασης.

δ) Τα στοιχεία πλήρωσης σε συνάρτηση με την μελέτη θερμομόνωσης και τη λειτουργία των κουφωμάτων.

ε) Την ονομασία των χώρων κύριων και βοηθητικών.

στ) Τις απαραίτητες εξωτερικές διαστάσεις τις διαστάσεις όλων των χώρων και των τοίχων.

ζ) Θέσεις και λειτουργία κουφωμάτων, διαστάσεις (άνοιγμα, ποδιά, πρέκι).

η) Θέσεις τομών.

θ) Αναφορά στα σχέδια λεπτομερειών.

ι) Φορά κλιμάκων και αριθμός βαθμίδων.

ι)α) Σταθμός τελικού δαπέδου.

ι)β) Ένδειξη των χώρων όπου υπάρχουν ανοικτοί εξώστες.

ι)γ) Θέσεις ειδών υγιεινής, νεροχυτών, συσκευών κουζίνας, κ.λ.π. στοιχείων ειδικών εγκαταστάσεων σε συνάρτηση με τις αντίστοιχες μελέτες.

ι)δ) Θέσεις ντουλαπιών.

ι)ε) Ένδειξη απορροής υδάτων βεραντών, εξωστών, κ.λ.π.

ι)στ) Ρύσεις και θέσεις υδρορροών προκειμένου για την κάτοψη δώματος ή στέγης.

ι)ζ) Υπολογισμός του εμβαδού και όγκου των κτισμάτων για τον ογκομετρικό.

 

2.7. Όψεις.

 

Όλες οι όψεις του κτίσματος (πρόσοψη, πίσω όψη και πλάγιες όταν υπάρχουν).

 

Στις όψεις περιέχονται όλα τα στοιχεία που τις διαμορφώνουν στις πραγματικές τους θέσεις και διαστάσεις και αναγράφονται τα υλικά μόρφωσης και επικάλυψης.

 

Στις όψεις αναγράφονται τα μέγιστα πραγματοποιούμενα ύψη και η στάθμη του δαπέδου της κύριας εισόδου του κτιρίου αναφορικά με την αφετηρία μέτρησης υψών.

 

2.8. Τομές.

 

Δύο τουλάχιστον κάθετες ή μια στην άλλη τομές από τις οποίες η μια οπωσδήποτε στο κλιμακοστάσιο.

 

Οι τομές περιέχουν:

 

1. Το κτίριο και τον περιβάλλοντα χώρο σε αντιστοιχία με το σχέδιο διαμόρφωσης ακάλυπτων χώρων.

2. Τα φέροντα στοιχεία που τέμνονται στα πραγματικά υπό κλίμακα μεγέθη, με διαφοροποίηση στον τρόπο σχεδίασης.

3. Τα στοιχεία πλήρωσης σε συνάρτηση με την μελέτη θερμομόνωσης.

4. Όλα τα ελεύθερα ύψη ορόφων, στάθμες δαπέδων με αναφορά στην αφετηρία μέτρησης υψών, συνολικά πάχη δαπέδων και ορόφων.

5. Προβολές των λοιπών στοιχείων.

6. Αναφορά στα σχέδια λεπτομερειών.

 

3. Σχέδια λεπτομερειών.

 

Τα σχέδια λεπτομερειών που δεν αποτελούν κατ' ανάγκη χωριστά σχέδια συντάσσονται σε κλίμακα τουλάχιστον 1:20 και περιλαμβάνουν:

 

α) Τομές σε χαρακτηριστικές θέσεις που δείχνουν τις οικοδομικές λεπτομέρειες. Οι λεπτομέρειες αυτές, ανάγονται με ενδείξεις στις γενικές τομές.

β) Σχέδια κλιμάκων, κατόψεις με ακριβή προσδιορισμό της χάραξης και αρίθμηση βαθμίδων.

γ) Χαρακτηριστικές τομές με επικαλύψεις και χρησιμοποιούμενα υλικά.

 

4. Αποτύπωση υπάρχουσας κατάστασης.

 

Η αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης περιλαμβάνει:

 

α) Κατόψεις όλων των επιπέδων με γενικές εξωτερικές διαστάσεις με τη θέση και το μέγεθος των εξωτερικών κουφωμάτων και με ονομασία χώρων.

β) Φωτογραφίες όλων των όψεων.

 

5. Τεχνική περιγραφή του έργου.

 

α) Θέση και περιοχή οικοπέδου ή γηπέδου.

β) Επιφάνεια οικοπέδου ή γηπέδου.

γ) Καλυπτόμενη επιφάνεια και όγκος κτιρίου.

δ) Αριθμός χρήση και εμβαδόν των ορόφων.

ε) Περιγραφή και εμβαδόν των οριζόντιων ιδιοκτησιών και υπολογισμός του μέσου εμβαδού κατοικιών του κτιρίου.

στ) Τρόπος κατακόρυφης επικοινωνίας.

ζ) Τρόπος κατασκευής και υλικά των βασικών οικοδομικών εργασιών.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.