Προεδρικό διάταγμα 3/9/83 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Προδιαγραφές σύνταξης στατικών μελετών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η στατική μελέτη περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

 

1. Τεύχη υπολογισμών.

2. Σχέδια φέρουσας κατασκευής.

3. Σχέδια λεπτομερειών.

 

1. Τεύχη Υπολογισμών.

 

1.1. Έκθεση που περιλαμβάνει:

 

α) Περιγραφή του έργου (αριθμός, ορόφων, προβλέψεις επεκτάσεων, χρήσεις).

β) Το είδος της κατασκευής (οπλισμένο σκυρόδεμα σιδηρά ή ξύλινη κατασκευή, κ.λ.π.).

γ) Το είδος των φορέων.

δ) Τις μεθόδους υπολογισμού.

ε) Τις παραδοχές σε ότι αφορά το φορτίο σύμφωνα με τον κανονισμό φορτίσεων συμπεριλαμβανομένων και των στοιχείων πλήρωσης, επικάλυψης κ.λ.π.

στ) Την ποιότητα των υλικών κατασκευής και τις επιτρεπόμενες τάσεις τους (σκυρόδεμα, σίδηρο, ξύλο).

ζ) Το είδος του εδάφους θεμελίωσης και την επιτρεπόμενη χρήση του.

η) Την περιοχή σεισμικότητας και τον σεισμικό συντελεστή.

 

1.2. Υπολογισμό των στατικών μεγεθών και διατομών όλων των φερόντων στοιχείων, των τάσεων και των παραμορφώσεων που αναπτύσσονται σε σχέση με τις επιτρεπόμενες.

 

1.3. Αντισεισμικό έλεγχο ή αιτιολόγηση στην περίπτωση που δεν υπάρχει.

 

2. Σχέδια φέρουσας κατασκευής.

 

Τα σχέδια της φέρουσας κατασκευής είναι σε ίδια κλίμακα με τα αντίστοιχα της αρχιτεκτονικής μελέτης και περιλαμβάνουν κατόψεις όλων των ορόφων, κάτοψη θεμελίων και σχηματική τομή.

 

Τα σχέδια αυτά περιέχουν:

 

2.1. Παραδοχές όπως στην έκθεση (1.1.ε - 1.1.η).

 

2.2. Τα γεωμετρικά μεγέθη των φερόντων στοιχείων.

 

2.3. Τους οπλισμούς σε περιπτώσεις φορέων οπλισμένου σκυροδέματος. Εκτός από τους κύριους οπλισμούς πρέπει να αναγράφονται απαραίτητα οι συνδετήρες, οι οπλισμοί διανομής και κάθε άλλος οπλισμός που προκύπτει από την στατική μελέτη.

 

Επίσης πρέπει να φαίνεται η θέση των οπλισμών στους στύλους.

 

2.4. Τοπικές τομές στα σημεία αλλαγής στάθμης.

 

2.5. Τα σταθερά σημεία των κατακόρυφων φερόντων στοιχείων και ο καθορισμός των θέσεων όλων των κατακόρυφων και οριζόντιων στοιχείων της κατασκευής με αναλυτικές αποστάσεις.

 

2.6. Το βάθος θεμελίωσης και οι διαστάσεις και οι θέσεις όλων των στοιχείων της θεμελίωσης (πέδιλα, συνδετήριοι δοκοί, κ.λ.π.) τα σταθερά των κατακόρυφων φερόντων στοιχείων και οι αποστάσεις τους από δύο κάθετους άξονες εξαρτημένους από σταθερά σημεία του οικοπέδου (οικοδομικές γραμμές, πλευρές, κορυφές, κ.λ.π.).

 

2.7. Στις κατόψεις της φέρουσας κατασκευής σημειώνονται και καθορίζονται γεωμετρικά όλα τα κενά των πλακών (φωταγωγοί, κ.λ.π.) και όλες οι τρύπες διέλευσης των βασικών αγωγών εγκαταστάσεων (καπναγωγοί, αεραγωγοί, υδρορροές, αποχετεύσεις, κ.λ.π.).

 

3. Σχέδια λεπτομερειών.

 

Τα παραπάνω σχέδια πρέπει να συνοδεύονται και από σχέδια λεπτομερειών για ειδικά στοιχεία ή ειδικές κατασκευές της φέρουσας κατασκευής (σχάρες, κελύφη, μυκητοειδή πτυχώματα, προεντεταμένα στοιχεία, στέγες, κεκαμμένες ή κυκλικές δοκοί, μεγάλοι πρόβολοι, κλίμακες ειδικής μορφής, κόμβοι σιδηρών κατασκευών, κόμβοι ζευκτών κ.λ.π.). Τα σχέδια λεπτομερειών συνοδεύονται και από αναπτύγματα οπλισμών.

 

4. Υπόμνημα.

 

Σε κάθε σχέδιο υπάρχει υπόμνημα με σκαριφήματα και παρατηρήσεις. Για παράδειγμα σε κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος το υπόμνημα καθορίζει τους συνδετήρες (μορφή, πύκνωση στους κόμβους, κ.λ.π.) τους οπλισμούς των τοιχωμάτων (κατακόρυφοι, οριζόντιοι, παραστάδες), τον τύπο των πλεγμάτων που χρησιμοποιούνται, το μήκος των αναμονών, κ.λ.π.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.