Προεδρικό διάταγμα 3/9/83 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Προδιαγραφές σύνταξης στατικών μελετών σε περίπτωση προσθήκης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι παρακάτω προδιαγραφές καλύπτουν μελετητική εργασία πέρα από την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 696/1974.

 

1. Σε περίπτωση που υπάρχει άδεια και μελέτη με πρόβλεψη προσθήκης, απαιτείται:

 

1.1. Υποβολή έκθεσης αυτοψίας που αναφέρεται:

 

α) Στην εφαρμογή της εγκεκριμένης μελέτης ως προς την διάταξη των φερόντων στοιχείων της υπάρχουσας κατασκευής, τις γεωμετρικές διαστάσεις των διατομών και τους οπλισμού; όπου αυτοί είναι εμφανείς (αναμονές).

 

β) Στη χρήση του κτιρίου και την διαπίστωση τηρήσεως των παραδοχών της μελέτης από απόψεως φορτίων.

 

γ) Στη διαπίστωση της συμπεριφοράς του υπάρχοντος κτιρίου, καθώς και στον εντοπισμό και την αποτύπωση εμφανών ρωγμών, υπερβολικών παραμορφώσεων, καθιζήσεων ή άλλων βλαβών που τυχόν υπάρχουν τόσο στον φέροντα οργανισμό, όσο και στον οργανισμό πληρώσεως.

 

Διαπίστωση της υπάρξεως βόθρου, ρεμάτων, εκσκαφών κ.λ.π. σε θέσεις που μπορούν να επηρεάσουν τη συμπεριφορά του κτιρίου.

 

δ) Συμπεράσματα για την φέρουσα ικανότητα του υπάρχοντος σαν συνόλου και των μεμονωμένων στοιχείων του. Σε περίπτωση διαπιστώσεως βλαβών που αφήνουν επιφυλάξεις για την φέρουσα ικανότητα του υπάρχοντος, η έρευνα επεκτείνεται σε:

 

δ)1) Στοιχεία του ιστορικού της κατασκευής από μαρτυρίες, ημερολόγιο, επιμετρήσεις, συμφωνητικά, κ.λ.π. που τυχόν υπάρχουν και βοηθούν στον σχηματισμό της σωστής εικόνας.

 

δ)2) Αξιολόγηση όλων των παραπάνω δεδομένων που βασίζεται ακόμα σε δοκιμασίες και ελέγχουν (πυρηνοληψία, διαπιστώσεις παχών πλακών, αναζητήσεις οπλισμών, αποκαλύψεις θεμελίων, ξύλινων ή σιδηρών στοιχείων κ.λ.π.) που κρίθηκαν απαραίτητοι από τους υπογράφοντες μηχανικούς.

 

1.2. Φωτοαντίγραφα των κατόψεων φέροντος οργανισμού (ξυλότυπων) εφόσον υπάρχουν με αναγραφή του αριθμού αδείας.

 

1.3. Διάταξη φέροντος οργανισμού (ξυλότυπους) του υπάρχοντος κτιρίου (αν διαφέρει από την εγκεκριμένη) με ενδείξεις των γεωμετρικών στοιχείων.

 

Οι θέσεις πυρηνοληψίας, τομών, αποκαλύψεως πεδίλων, κ.λ.π. εφόσον έγιναν, καθώς επίσης και οι θέσεις ρωγμών, βελών, καθιζήσεων κ.λ.π. εφόσον υπάρχουν και επηρεάζουν τη στατική αντοχή σημειώνονται πάνω στα σχέδια αυτά η πάνω στα φωτοαντίγραφα της προηγούμενης παραγράφου 2.

 

1.4. Υπολογισμό όλων των στοιχείων που επηρεάζονται από την προσθήκη και δεν καλύπτονται από την πρόβλεψη.

 

1.5. Μελέτη ενισχύσεως (υπολογισμός, σχέδια και τεχνική περιγραφή) αν χρειάζεται.

 

1.6. Αποτελέσματα των εργαστηριακών ερευνών αντοχής σκυροδέματος, υπαρχόντων οπλισμών, ικανότητος εδάφους, κ.λ.π. εφόσον πραγματοποιηθούν.

 

2. Σε περίπτωση που υπάρχει άδεια και μελέτη χωρίς πρόβλεψη, απαιτείται:

 

2.1. Υποβολή έκθεσης αυτοψίας όπως προηγουμένως.

 

2.2. Αντίγραφα εγκεκριμένης κάτοψης φέροντος οργανισμού (ξυλότυπου) όπως προηγουμένως.

 

2.3. Διάταξη φέροντος οργανισμού όπως κατασκευάστηκε (όπως προηγουμένως), εφόσον διαφέρει από την εγκεκριμένη.

 

2.4. Υπολογισμό όλων των στοιχείων που επηρεάζονται από την προσθήκη και όσων άλλων ο μελετητής κρίνει απαραίτητα και αντισεισμικό έλεγχο προσθήκης και υπάρχοντος για την εκτίμηση της πιθανολογούμενης αντοχής.

 

2.5. Μελέτη ενισχύσεως (υπολογισμούς, σχέδια και τεχνική περιγραφή) αν χρειάζεται.

 

2.6. Αποτελέσματα εργαστηριακών ερευνών, εφόσον πραγματοποιηθούν.

 

3. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει άδεια ούτε μελέτη, απαιτείται:

 

3.1. Υποβολή έκθεσης αυτοψίας που αναφέρεται στις παραγράφους γ, δ της περίπτωσης 1.1.

 

3.2. Έλεγχος της αντοχής σκυροδέματος με πυρηνοληψία ή άλλη δόκιμη μέθοδο. Κατά την πυρηνοληψία λαμβάνονται 3 τουλάχιστον δοκίμια ανά οικοδομή και μέχρι 100 m3 οπλισμένου σκυροδέματος και ένα επί πλέον δοκίμιο ανά 100 m3 μέχρι των 400 m3.

 

Για την κατά προσέγγιση εκτίμηση του όγκου αυτού λαμβάνονται 0,25 m2 σκυροδέματος ανά 1,0 m2 κατόψεως ξυλότυπου ή θεμελιώσεως. Επιτρέπεται ακριβής υπολογισμός.

 

Σε περίπτωση σκυροδέματος ποιότητος Β120 επιτρέπεται μακροσκοπικός έλεγχος χωρίς τις παραπάνω δοκιμές.

 

3.3. Έλεγχος ποιότητας και ποσότητας οπλισμών με ενδεικτικές τομές ίσες τουλάχιστον με τον παραπάνω αριθμό δοκιμίων.

 

3.4. Ενδεικτικός έλεγχος διαστάσεων πεδίλων, ίσων σε αριθμό με το 20% του αριθμού πεδίλων και όχι λιγότερα των τριών.

 

3.5. Είναι δυνατόν να επιβάλλεται μεγαλύτερος αριθμός ελέγχων σε περίπτωση εμφανίσεως ρωγμών, καθιζήσεων, υπερβολικών βελών και λοιπών βλαβών ή σε περιπτώσεις κτιρίων συγκεντρώσεως κοινού.

 

3.6. Αποτύπωση του φέροντος οργανισμού (ξυλότυποι) με τις γεωμετρικές διαστάσεις των στοιχείων του.

 

3.7. Στατικός και αντισεισμικός υπολογισμός της υπάρχουσας κατασκευής. Σε περίπτωση κτιρίου με σκελετό οπλισμένου σκυροδέματος ο υπολογισμός βασίζεται στην πιθανολογούμενη αντοχή σκυροδέματος και το πιθανολογούμενο ποσοστό οπλισμού, όπως αυτό προέκυψε από τις έρευνες των παραγράφων 2 και 3.

 

3.8. Μελέτη ενισχύσεως όπου χρειάζεται.

 

3.9. Αποτελέσματα εργαστηριακών ερευνών.

 

3.10. Απαλλαγή από τον έλεγχο θεμελίων και τον έλεγχο των υπαρχόντων κατακόρυφων στοιχείων σε περίπτωση που αυτά δεν φορτίζονται από τη νέα κατασκευή.

 

Κάθε άλλη περίπτωση υπάρχουσας οικοδομής θεωρείται ενδιάμεση των περιπτώσεων 1, 2 και 3 και αντιμετωπίζεται ανάλογα.

 

Δεν απαιτείται η τήρηση ολόκληρης της προηγούμενης διαδικασίας σε περίπτωση προσθήκης επιφάνειας μικρότερης από το 20% της επιφάνειας μικρότερης από το 20% του φορτίου ορόφου.

 

Και στις τρεις περιπτώσεις 1, 2 και 3 ο επιβλέπων μηχανικός δικαιούται και υποχρεούται να αναθεωρηθεί, τροποποιεί και συμπληρώνει τις αναφερόμενες πάρα πάνω μελέτες και να προσαρμόζει κατάλληλα την κατασκευή εφόσον αυτό απαιτείται από τις παρουσιαζόμενες κατά την εκτέλεση της προσθήκης συνθήκες.

 

Οι εκθέσεις αυτοψίας (1.1, 2.1, 3.1) αντικαθιστούν τις μέχρι τώρα δηλώσεις αντοχής οι οποίες καταργούνται.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.