Προεδρικό διάταγμα 3/9/83 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Προδιαγραφές για την σύνταξη μελετών εγκαταστάσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μελέτη υδραυλικών εγκαταστάσεων, γενικό σχέδιο υδραυλικών εγκαταστάσεων.

 

Η μελέτη αυτή πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα στοιχεία: Κάτοψη του πρώτου επιπέδου του κτιρίου (ισογείου ή υπογείου αν υπάρχει) στο οποίο φαίνεται:

 

α) Η θέση των υδρομετρητών και οι διαδρομές των παροχών από τους υδρομετρητές μέχρι τα σημεία εκκίνησης των κατακόρυφων τμημάτων τους.

 

β) Το οριζόντιο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων (φρεάτια, σωληνώσεις, μηχανοσίφωνες, κ.λ.π.) και ο τρόπος διάθεσής τους (Σύνδεση με δίκτυο της πόλης, βόθρος, κ.λ.π.).

 

γ) Το οριζόντιο δίκτυο απομάκρυνσης των ομβρίων όλης της οικοδομής και των διαμορφούμενων ακάλυπτων χώρων του οικοπέδου.

 

1.1. Ύδρευση.

 

1.1.1. Τεχνική περιγραφή που περιλαμβάνει:

 

α) Τα υλικά που προβλέπονται να χρησιμοποιηθούν.

 

β) Τις προδιαγραφές των υλικών (αριθμός ΕΛΟΤ αν υπάρχει).

 

γ) Τον τρόπο εγκατάστασης και σύνδεσης (περιγραφή ή αναφορά σε εγκεκριμένες ή παραδεδειγμένες τεχνικές οδηγίες).

 

δ) Το σύστημα ή τη μέθοδο που έχει επιλεγεί για την ύδρευση του κτιρίου (δίκτυο πόλης, δεξαμενές).

 

1.1.2. Τεύχος υπολογισμών.

 

α) Περιλαμβάνει τους αναγκαίους υπολογισμούς στις περιπτώσεις που απαιτούνται (ξενοδοχεία, βιομηχανίες, νοσοκομεία, κ.λ.π.) ώστε να προκύπτουν οι διάμετροι των σωληνώσεων και η απαιτούμενη πίεση στην κεφαλή του δικτύου.

 

β) Για μονοκατοικίες ή κτίρια οριζοντίων ιδιοκτησιών, με ανεξάρτητο υδρομετρητή για κάθε ιδιοκτησία, δεν απαιτείται τεύχος υπολογισμών.

 

1.1.3. Σχέδια κατασκευής.

 

1.1.3.1. Κατόψεις όλων των ορόφων στις οποίες φαίνονται:

 

α) Οι θέσεις των υδραυλικών υποδοχέων στους διάφορους χώρους του κτιρίου.

 

β) Η γραμμή παροχής κάθε ιδιοκτησίας και τα δίκτυα διανομής ζεστού και κρύου νερού.

 

Η τροφοδότηση των κοινοχρήστων χώρων και του δικτύου, άρδευσης κήπου, όπου υπάρχουν.

 

γ) Το υλικό κατασκευής, η διάμετρος και ο τύπος των σωλήνων των δικτύων, οι διακόπτες δικλείδες κ.λ.π.

 

δ) Υπόμνημα που δείχνει τη διάκριση των σωληνώσεων ζεστού - κρύου νερού, καθώς και τους συμβολισμούς διακοπτών, δικλείδων, κ.λ.π. κάθε είδους, κ.λ.π. καθώς και κάθε άλλη ένδειξη απαραίτητη για την κατανόηση των σχεδίων.

 

1.1.3.2. Διάγραμμα ύδρευσης, στο οποίο να εμφανίζεται η σύνδεση των διαφόρων υποδοχέων πάνω στα κατακόρυφα και τα οριζόντια δίκτυα. Επίσης η διάμετρος των σωλήνων και των αποφρακτικών οργάνων των δικτύων (βάνες, κρουνοί, βαλβίδες, κ.λ.π.).

 

1.1.3.3. Κατασκευαστικά σχέδια δεξαμενών αποθήκευσης ή εξίσωσης αντλιοστασίων και κάθε άλλης κατασκευής που χρειάζεται σε περιπτώσεις ανυπαρξίας ή ανεπάρκειας του δικτύου πόλεως καθώς επίσης και σε κτίρια με ειδικές απαιτήσεις (βιομηχανίες, νοσοκομεία, ξενοδοχεία, κ.λ.π.)

 

1.2. Αποχέτευση Ακαθάρτων.

 

1.2.1. Τεχνική περιγραφή που περιλαμβάνει:

 

α) Τα υλικά που προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν.

 

β) Τις προδιαγραφές των υλικών (αριθμός ΕΛΟΤ αν υπάρχει).

 

γ) Τον τρόπο εγκατάστασης και σύνδεσης (περιγραφή ή αναφορά σε συγκεκριμένες ή παραδεδειγμένες τεχνικές οδηγίες).

 

δ) Το σύστημα ή τη μέθοδο που έχει επιλεγεί για την αποχέτευση ακαθάρτων και βροχής (δίκτυα πόλεως, βόθροι, συστήματα επεξεργασίας αποβλήτων, κ.λ.π.).

 

ε) Προβλεπόμενα συστήματα προστασίας περιβάλλοντος.

 

1.2.2. Τεύχος υπολογισμών που περιλαμβάνει:

 

α) Τους αναγκαίους υπολογισμούς από τους οποίους προκύπτουν οι διάμετροι των σωληνώσεων (μέθοδος υδραυλικών υποδοχέων ή άλλη).

 

1.2.3. Σχέδια κατασκευής.

 

1.2.3.1. Κατόψεις όλων των ορόφων στις οποίες φαίνονται:

 

α) Οι θέσεις των υδραυλικών υποδοχέων στους διάφορους χώρους του κτιρίου.

 

β) Το εσωτερικό και εξωτερικό δίκτυο αποχετεύσεως με ενδείξεις του υλικού κατασκευής, της διαμέτρου των σωλήνων, των σιφωνίων, φρεατίων, παγίδων, στομίων καθαρισμού κ.λ.π.

 

γ) Οι σωλήνες αερισμού του δικτύου αποχετεύσεως με ενδείξεις του υλικού κατασκευής και των διαμέτρων τους κ.λ.π.

 

δ) Υπόμνημα με τους συμβολισμούς των σωλήνων, φρεατίων, ειδικών τεμαχίων, πωμάτων, κ.λ.π.

 

1.2.3.2. Διάγραμμα αποχετεύσεων στο οποίο να εμφανίζεται η σύνδεση των διαφόρων υδραυλικών υποδοχέων πάνω στα κατακόρυφα και τα οριζόντια τμήματα των δικτύων.

 

Επίσης η ποιότητα και η διάμετρος των σωλήνων και των εξαρτημάτων των δικτύων (σιφώνια, βαλβίδες, φρεάτια, κ.λ.π.) και οι σωλήνες αερισμού του δικτύου.

 

1.2.4. Μελέτη διαθέσεως των ακαθάρτων εφόσον απαιτείται, που περιλαμβάνει:

 

α) Κατασκευαστικά σχέδια δεξαμενής συγκέντρωσης και αντλιοστασίου ανύψωσης, σε περίπτωση που κάποιοι χώροι του κτιρίου δεν μπορούν να αποχετευτούν με βαρύτητα στο δίκτυο αποχέτευσης της πόλης.

 

β) Υπολογισμό χωρητικότητας και κατασκευαστικά σχέδια σηπτικού και απορροφητικού βόθρου, σε περίπτωση ανυπαρξίας δικτύου αποχέτευσης πόλεως.

 

γ) Εγκεκριμένη από την αρμόδια υπηρεσία μελέτη διάθεσης λυμάτων, όπως απαιτείται σε ειδικές περιπτώσεις βιομηχανιών, κτηνοτροφικών μονάδων, μεγάλων τουριστικών εγκαταστάσεων κ.λ.π. κατά τις οικείες διατάξεις.

 

1.3. Αποχέτευση ομβρίων.

 

Κάτοψη του δώματος της οικοδομής στην οποία φαίνεται ο τρόπος απορροής των ομβρίων οι θέσεις συγκεντρώσεώς των, οι θέσεις και οι διατομές των αγωγών απομάκρυνσης (κατακόρυφων στηλών), τα υλικά κατασκευής, κ.λ.π. Τα στοιχεία αυτά στους λοιπούς ορόφους φαίνονται στις κατόψεις της παραγράφου 1.2.3.1.

 

2. Μελέτες λοιπών συστημάτων.

 

Γενικά

 

Σαν λοιπές εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν την λειτουργία ενός κτιρίου, θεωρούνται οι παρακάτω:

 

2.1. Θέρμανσης.

 

2.2. Κλιματισμού-Αερισμού.

 

2.3. Ηλεκτρικές ισχυρών ρευμάτων.

 

2.4. Πυροπροστασίας.

 

2.5. Ανυψωτικών συστημάτων (ανελκυστήρες, κυλιόμενες σκάλες, κ.λ.π.).

 

2.6. Ηλεκτρικών υποσταθμών υποβιβασμού τάσεως.

 

2.7. Αερίων καυσίμων

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2.7 προστέθηκε με την παράγραφο 1 της  υπ' αριθμόν 26979/1300/1988 απόφασης (ΦΕΚ 301/Δ/1988).

 

Η μελέτη των εγκαταστάσεων των κτιρίων αποτελείται από την Γενική Μελέτη Δικτύων και τις επί μέρους μελέτες για όσες εγκαταστάσεις προβλέπεται να υποβάλλονται από τις ισχύουσες διατάξεις (Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, άλλους κανονισμούς ή ειδικές διατάξεις).

 

Α. Γενική Μελέτη δικτύων.

 

Η γενική μελέτη των δικτύων περιλαμβάνει:

 

α) Γενικό Τοπογραφικό Σχέδιο του οικοπέδου με τα δίκτυα παροχών του οικισμού.

 

β) Γενικά σχέδια εγκαταστάσεων.

 

γ) Γενικό Τοπογραφικό σχέδιο δικτύου παροχών.

 

Το γενικό τοπογραφικό σχέδιο των εγκαταστάσεων είναι αντίγραφο του τοπογραφικού σχεδίου της οικοδομής, (χωρίς ενδείξεις διαστάσεων) και περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία των δικτύων παροχών πόλεως στη θέση του οικοπέδου.

 

1. Διαδρομή και βάθος αγωγών - διατομές - πίεση.

 

2. Τάση και θέση καλωδίων ηλεκτρικής ενέργειας.

 

Στο γενικό τοπογραφικό σχέδιο σημειώνονται η διαδρομή των δικτύων με διαφορετικές γραμμές για κάθε δίκτυο με σχετικό υπόμνημα.

 

Μέσα στο περίγραμμα του υπόψη κτιρίου ή εάν τούτο δεν είναι επαρκές σε παραπλήσιο εμφανή χώρο, αναγράφονται οι απαιτήσεις του κτιρίου σε:

 

1. Παροχή νερού σε m3/h για πυρόσβεση.

 

2. Ηλεκτρική ενέργεια σε KVA (μονοφασικό, τριφασικό).

 

3. Άλλες τυχόν παροχές.

 

Γενικά Σχέδια των εγκαταστάσεων.

 

Τα γενικά σχέδια των εγκαταστάσεων περιλαμβάνουν:

 

1. Τις συνδέσεις των εσωτερικών εγκαταστάσεων του κτιρίου με τα δίκτυα παροχών που φαίνονται στο γενικό τοπογραφικό σχέδιο, τις διατομές και τη θέση τους.

 

2. Τη θέση και το χώρο των κύριων στοιχείων όλων των εγκαταστάσεων του κτιρίου (μετρητές παροχών, κατανεμητές, λεβητοστάσια,μηχανοστάσια, δεξαμενές πετρελαίου, ψυχροστάσια, βόθροι μηχανοσίφωνες, εξωτερικά φρεάτια, εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων ή νερού, δεξαμενές νερού, αντλιοστάσια, γειώσεις, κ.λ.π.).

 

3. Την οριζόντια πορεία των γενικών δικτύων και κατακόρυφες στήλες όλων των εγκαταστάσεων με κύριες διαστάσεις (διατομές, διάμετροι, κ.λ.π.) ώστε να γίνεται εμφανής η σχετική μεταξύ τους θέση και σχέση.

 

Τα γενικά σχέδια των εγκαταστάσεων παρουσιάζονται σε κλίμακα 1:100 ή 1:50 εάν η πρώτη μικρή κλίμακα δεν δίνει αναγνώσιμα σχέδια. Για κάθε δίκτυο εγκαταστάσεως χρησιμοποιείται η αντίστοιχη γραμμογραφία του γενικού τοπογραφικού σχεδίου με σχετικό υπόμνημα.

 

Β. Επί μέρους μελέτες.

 

Κάθε επί μέρους μελέτη εγκαταστάσεων περιλαμβάνει, τα παρακάτω:

 

α) Τεχνική έκθεση.

 

β) Τεύχος υπολογισμών.

 

γ) Σχέδια κατασκευής.

 

2.1. Θέρμανση.

 

2.1.1. Τεχνική έκθεση.

 

2.1.1.1. Ποιοι ελληνικοί κανονισμοί ή ποιες τεχνικές οδηγίες (ελληνικές ή ξένες) λήφθηκαν υπόψη κατά την σύνταξη της μελέτης.

 

2.1.1.2. Εξωτερικές μέσες και ελάχιστες θερμοκρασίες.

 

2.1.1.3. Εσωτερικές θερμοκρασίες χώρων.

 

2.1.1.4. Συντελεστές θερμοπερατότητας που λήφθηκαν κατά τον υπολογισμό με αναφορά στη μελέτη θερμομόνωσης.

 

2.1.1.5. Σύστημα ή ο προβλεπόμενος τρόπος θέρμανσης χώρων ή διαμερισμάτων.

 

2.1.1.6. Συνολικό απαιτούμενο θερμικό φορτίο.

 

2.1.1.7. Χρησιμοποιούμενη μορφή ενέργειας ή καύσιμο.

 

2.1.1.8. Προβλεπόμενα συστήματα προστασίας περιβάλλοντος.

 

2.1.1.9. Τα υλικά που προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν.

 

2.1.1.10. Προδιαγραφές υλικών (αριθμός ΕΛΟΤ αν υπάρχει).

 

2.1.1.11. Τρόπος εγκατάστασης και συνδέσεως (περιγραφή ή αναφορά σε εγκεκριμένες ή παραδεδειγμένες τεχνικές οδηγίες).

 

2.1.2. Τεύχος υπολογισμών.

 

2.1.2.1. Πλήρες τεύχος υπολογισμών των στοιχείων της εγκατάστασης (λεβητοστάσιο, θερμαντικά σώματα, αντλίες θερμότητας, δίκτυα σωληνώσεων, δίκτυο αεραγωγών, στόμια θερμοσυσσωρευτών, ηλιακοί συλλέκτες, δεξαμενές καυσίμων, κ.λ.π.).

 

2.1.2.2. Υπολογισμός και συγκεντρωτική κατάσταση των συντελεστών επιβάρυνσης και των συντελεστών διόρθωσης.

 

2.1.3. Σχέδια κατασκευής.

 

2.1.3.1. Σχέδια κατόψεων στην κλίμακα των αρχιτεκτονικών σχεδίων όπου φαίνονται:

 

- η θέση και οι διάμετροι των κατακόρυφων στηλών ή αεραγωγών, καθώς και των οριζόντιων διαδρομών τους.

- η θέση και το μέγεθος των θερμαντικών μονάδων και στοιχείων.

 

2.1.3.2. Σχέδιο κάλυψης λεβητοστασίου σε κλίμακα 1:50 ή 1:20 με διαστάσεις ελεύθερων χώρων κυκλοφορίας και εξυπηρέτησης.

 

2.1.3.3. Διάγραμμα σωληνώσεων, αεραγωγών, κεντρικών καλωδίων, κ.λ.π. στο οποίο φαίνονται τα στοιχεία της εγκατάστασης, οι διάμετροι, τα μεγέθη των σωλήνων και οι αυτοματισμοί.

 

2.2. Αερισμός - κλιματισμός.

 

2.2.1. Τεχνική έκθεση.

 

2.2.1.1. Ποιοι ελληνικοί κανονισμοί ή ποιες τεχνικές οδηγίες (ελληνικές ή ξένες) λήφθηκαν υπόψη κατά την σύνταξη της μελέτης.

 

2.2.1.2. Εξωτερικές μέσες και μέγιστες θερμοκρασίες.

 

2.2.1.3. Εσωτερικές θερμοκρασίες χώρων.

 

2.2.1.4. Συντελεστές θερμοπερατότητας που λήφθηκαν κατά τον υπολογισμό, με αναφορά στη μελέτη θερμομόνωσης.

 

2.2.1.5. Εναλλαγές αέρα που λήφθηκαν κατά τον υπολογισμό του αερισμού των χώρων (αίθουσες, μαγειρεία, λουτρά, κ.λ.π.).

 

2.2.1.6. Σύστημα ή ο προβλεπόμενος τρόπος κλιματισμού χώρων ή διαμερισμάτων.

 

2.2.1.7. Συνολικό απαιτούμενο ψυκτικό φορτίο.

 

2.2.1.8. Χρησιμοποιούμενη μορφή ενέργειας.

 

2.2.1.9. Προβλεπόμενα συστήματα προστασίας περιβάλλοντος.

 

2.2.1.10. Τα υλικά που προβλέπονται να χρησιμοποιηθούν.

 

2.2.1.11. Προδιαγραφές υλικών (αριθμός ΕΛΟΤ αν υπάρχει).

 

2.2.1.12. Τρόπο εγκατάστασης και συνδέσεων (περιγραφή ή αναφορά σε εγκεκριμένες ή παραδεδειγμένες τεχνικές οδηγίες).

 

2.2.2. Τεύχος υπολογισμών.

 

2.2.2.1. Πλήρες τεύχος υπολογισμών των στοιχείων της εγκατάστασης (ψυχροστάσιο, κλιματιστικές μονάδες, αντλίες θερμότητας, δίκτυο αεραγωγών, στόμια, κ.λ.π.).

 

2.2.3. Σχέδια κατασκευής.

 

2.2.3.1. Σχέδια κατόψεων στην κλίμακα των αρχιτεκτονικών σχεδίων όπου φαίνονται:

 

- η θέση και οι διάμετροι των κατακόρυφων αεραγωγών καθώς και των οριζόντιων διαδρομών τους.

 

- η θέση και το μέγεθος των ψυκτικών μονάδων και στοιχείων.

 

2.2.3.2. Σχέδιο κάλυψης ψυχροστασίου σε κλίμακα 1:50 ή 1:20 με διαστάσεις ελεύθερων χώρων κυκλοφορίας και εξυπηρέτησης.

 

2.2.3.3. Διάγραμμα αεραγωγών και κεντρικών καλωδίων, κ.λ.π. στο οποίο φαίνονται τα στοιχεία της εγκατάστασης, οι διάμετροι τα μεγέθη και οι αυτοματισμοί.

 

2.3. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ισχυρών Ρευμάτων.

 

2.3.1. Τεχνική έκθεση που αναφέρει:

 

2.3.1.1. Ποιοι ελληνικοί κανονισμοί ή ποιες οδηγίες (ελληνικές ή ξένες) λήφθηκαν υπόψη κατά την σύνταξη της μελέτης.

 

2.3.1.2. Τεχνική περιγραφή της εγκατάστασης.

 

2.3.1.3. Προδιαγραφές υλικών (αριθμός ΕΛΟΤ αν υπάρχει).

 

2.3.2. Τεύχος υπολογισμών.

 

2.3.2.1. Υπολογισμός και κατανομή φορτίων για κάθε φάση. Υπολογισμός των γενικών ασφαλειών και διακοπτών των πινάκων.

 

2.3.2.2. Ο παραπάνω υπολογισμός δεν είναι αναγκαίος για μονοφασικούς πίνακες με γενική ασφάλεια 35Α ή τριφασικούς πίνακες 3Χ35Α και μικρότερους.

 

2.3.3. Σχέδια κατασκευής.

 

2.3.3.1. Σχέδια κατόψεων στην κλίμακα των αρχιτεκτονικών σχεδίων στα οποία εμφανίζονται οι θέσεις των πινάκων και υποπινάκων, οι θέσεις και τα μεγέθη των γραμμών φορτίων κινήσεως και φορτίων εκτός φωτισμού και η κατανομή των γραμμών στους διάφορους χώρους.

 

2.3.3.2. Μονογραμμικά σχέδια όλων των ηλεκτρικών πινάκων και υποπινάκων με αναφορά του μεγέθους των οργάνων διακοπής, των ασφαλειών και των αυτομάτων.

 

2.4. Πυροπροστασία.

 

2.4.1. Τεχνική έκθεση που αναφέρει:

 

2.4.1.1. Ποιοι ελληνικοί κανονισμοί ή ποιες οδηγίες (ελληνικές ή ξένες) λήφθηκαν υπόψη κατά τη σύνταξη της μελέτης.

 

2.4.1.2. Γενική περιγραφή της προτεινόμενης λύσης με συνοπτική αναφορά στα απαιτούμενα μέτρα παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας.

 

Προσδιορισμός της ή των χρήσεων του κτιρίου, εμβαδά, αριθμός ορόφων, θεωρητικός πληθυσμός κ.λ.π.

 

2.4.2. Παθητική πυροπροστασία.

 

2.4.2.1. Οδεύσεις διαφυγής.

 

2.4.2.1.1. Απαιτούμενος αριθμός (πλήθος) οδεύσεων διαφυγής για κάθε όροφο.

 

2.4.2.1.2. Καθορισμός απαιτούμενου πλάτους οδεύσεων διαφυγής.

 

2.4.2.1.3. Έλεγχος των μέγιστων αποστάσεων απροστάτευτης όδευσης διαφυγής.

 

2.4.2.1.4. Καθορισμός πλάτους τελικής - τελικών εξόδων.

 

2.4.2.1.5. Καθορισμός ορίων πυροπροστατευμένων οδεύσεων διαφυγής (δείκτες πυραντίστασης - κατηγορίες εσωτερικών τελειωμάτων).

 

2.4.2.1.6. Απαιτήσεις φωτισμού - σήμανσης οδεύσεων διαφυγής.

 

2.4.2.2. Δομική πυροπροστασία.

 

2.4.2.2.1. Καθορισμός θέσης και ορίων πυροδιαμερισμάτων, όπου περιλαμβάνονται και οι επικίνδυνοι χώροι και τα πυροπροστατευμένα φρέατα.

 

2.4.2.2.2. Προσδιορισμός δεικτών πυραντίστασης των δομικών στοιχείων του κελύφους των πυροδιαμερισμάτων και έλεγχός τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού - έλεγχος των δεικτών πυραντίστασης των φερόντων δομικών στοιχείων.

 

2.4.2.2.3. Έλεγχος των απαιτήσεων του κανονισμού για τις κατηγορίες εσωτερικών τελειωμάτων (εκτός των οδεύσεων διαφυγής).

 

2.4.2.2.4. Έλεγχος των απαιτήσεων του κανονισμού για τη μετάδοση της πυρκαγιάς εκτός κτιρίου.

 

2.4.2.2.5. Πίνακας δεικτών πυραντίστασης και κατηγοριών εσωτερικών τελειωμάτων των δομικών στοιχείων με αναφορά στο παράρτημα του κανονισμού ή προσκόμιση των ανάλογων πιστοποιητικών ελέγχου από αναγνωρισμένο εργαστήριο πρότυπων δοκιμασιών.

 

2.4.3. Ενεργητική πυροπροστασία.

 

2.4.3.1. Λεπτομερής περιγραφή απαιτούμενων μέτρων ενεργητικής πυροπροστασίας.

 

2.4.3.2. Τυχόν αλληλεπίδραση ενεργητικής - παθητικής πυροπροστασίας.

 

2.4.3.3. Απαιτούμενοι υπολογισμοί συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας (καταιονητήρες, υδροδοτικό δίκτυο κ.λ.π.).

 

2.4.3.4. Πιστοποιητικά προδιαγραφών για τα χρησιμοποιούμενα μέσα (ανιχνευτές, καταιονητήρες κ.λ.π.).

 

2.4.4. Σχέδια κατασκευής.

 

2.4.4.1. Τοπογραφικό σχέδιο και σχέδια όψεων, κατόψεων, τομών, όπου σημειώνονται τα εξής:

 

2.4.4.1.1. Αποστάσεις από τα γειτονικά κτίρια ή τα όρια του οικοπέδου για τον καθορισμό των απαιτήσεων των εξωτερικών τοίχων.

 

2.4.4.1.2. Εξωτερικές σκάλες κινδύνου - υδροδοτικά σημεία - θέση και πλάτη δρόμων για την πρόσβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας (τοπογραφικό).

 

2.4.4.1.3. Όρια πυροδιαμερισμάτων, επικίνδυνων χώρων, πυροπροστατευμένων φρεάτων κλπ. (έγχρωμη γραμμή με ένδειξη του δείκτη πυραντίστασης).

 

2.4.4.1.4. Όρια πυροπροστατευμένων οδεύσεων διαφυγής (έγχρωμη διαγράμμιση όλων των τμημάτων με ένδειξη δείκτη πυραντίστασης και κατηγορίες εσωτερικών τελειωμάτων).

 

2.4.4.1.5. Έλεγχος της μέγιστης πραγματικής απόστασης απροστάτευτης όδευσης διαφυγής, μέγιστης άμεσης απόστασης, μηκών αδιέξοδων (κατόψεις).

 

2.4.4.1.6. Ιδιαίτερος συμβολισμός επί των κατόψεων για τα πυράντοχα κουφώματα των οδεύσεων διαφυγής και των πυροδιαμερισμάτων (σημείωση κατηγορίας κάθε πυράντοχου κουφώματος).

 

2.4.4.1.7. Σχεδίαση στοιχείων φωτισμού ασφάλειας και σήμανσης οδεύσεων διαφυγής πάνω στις κατόψεις και τις τομές (θέση, ένταση κ.λ.π.).

 

2.4.4.1.8. Σχεδίαση τυχόν απαιτούμενων στοιχείων συστημάτων συναγερμού, πυρανίχνευσης, αυτόματης πυρόσβεσης, υδροδοτικού δικτύου, φορητών πυροσβεστήρων κ.λ.π. (ειδικοί συμβολισμοί, θέσεις, υπόμνημα κ.λ.π.)

 

2.4.4.2. Σχέδια λεπτομερειών, όπου σημειώνονται τα εξής:

 

2.4.4.2.1. Δομικά στοιχεία κελύφους πυροδιαμερισμάτων (αναφορά στο δείκτη πυραντίστασης).

 

2.4.4.2.2. Δομικά στοιχεία κελύφους πυροπροστατευμένων οδεύσεων διαφυγής (αναφορά στο δείκτη πυραντίστασης και στις κατηγορίες εσωτερικών τελειωμάτων).

 

2.4.4.2.3. Πυράντοχα κουφώματα πυροδιαμερισμάτων και πυροπροστατευμένων οδεύσεων διαφυγής.

 

2.4.4.2.4. Λεπτομέρειες μέτρων ενεργητικής πυροπροστασίας (προσπέκτους ή σχέδια χρησιμοποιούμενων πυρανιχνευτών, καταιονητήρων, πινάκων ελέγχου κ.λ.π.).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2.4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 της υπ' αριθμόν 26979/1300/1988 απόφασης (ΦΕΚ 301/Δ/1988).

 

2.5. Ανυψωτικών συστημάτων.

 

(Ανελκυστήρες, κυλιόμενες σκάλες, κυλιόμενοι διάδρομοι, κ.λ.π.).

 

2.5.1. Τεχνική έκθεση που αναφέρει:

 

2.5.1.1. Ποιοι ελληνικοί κανονισμοί ή ποιες οδηγίες (ελληνικές ή ξένες) λήφθηκαν υπόψη κατά την σύνταξη της μελέτης.

 

2.5.1.2. Το σύστημα που έχει επιλεγεί.

 

2.5.1.3. Το πλήθος των στάσεων, την ταχύτητα ανυψώσεως ή μεταφοράς, το σύστημα των αυτοματισμών, το φορτίο ανυψώσεως ή μεταφοράς.

 

2.5.1.4. Προδιαγραφές υλικών.

 

2.5.2. Τεύχος υπολογισμών.

 

2.5.2.1. Περιλαμβάνει τις κύριες παραδοχές που λήφθηκαν υπόψη κατά τον υπολογισμό.

 

2.5.2.2. Πλήρη υπολογισμό και έλεγχο αντοχής των κυρίων στοιχείων της εγκατάστασης (συρματόσχοινα, οδηγοί, άξονες, κ.λ.π.).

 

2.5.3. Σχέδια κατασκευής.

 

2.5.3.1. Κάτοψη μηχανοστασίου και βροχοστασίου υπό κλίμακα 1:50 με διαστάσεις ελεύθερων χώρων κυκλοφορίας και εξυπηρέτησης.

 

2.5.3.2. Τομή φρέατος υπό κλίμακα 1:50 με διαστάσεις μεταξύ στάσεων, ύψος θαλάμου, ελεύθερο ύψος κάτω από την πρώτη και πάνω από την τελευταία στάση και ελεύθερο ύψος μηχανοστασίου.

 

2.5.3.3. Σχέδια λεπτομερειών όπου είναι αναγκαία προκειμένου για κυλιόμενες σκάλες ή κυλιόμενους διαδρόμους (ύψος κουπαστής, χειρολαβών, θυρών, πλατύσκαλων, ανοιγμάτων επιθεωρήσεως και επισκευών, κλίσεις διαδρομών, καμπύλες διαδρομών, συστημάτων ασφαλείας, κ.λ.π.) προκειμένου για σημαντικές εγκαταστάσεις κτιρίων, καταστημάτων, αιθουσών συναθροίσεως ανθρώπων, υπογείων σταθμών αυτοκινήτων κ.λ.π.

 

2.6. Ηλεκτρικοί Υποσταθμοί.

 

2.6.1. Τεχνική έκθεση που αναφέρει:

 

2.6.1.1. Ποιοι ελληνικοί κανονισμοί ή ποιες τεχνικές οδηγίες (ελληνικές ή ξένες) λήφθηκαν υπόψη κατά την σύνταξη της μελέτης.

 

2.6.1.2. Τον τρόπο εξαερισμού και απαγωγής της θερμότητας του χώρου.

 

2.6.1.3. Αυτοματισμούς και συστήματα ασφάλειας.

 

2.6.1.4. Προδιαγραφές υλικών.

 

2.6.1.5. Γειώσεις.

 

2.6.2. Τεύχος υπολογισμών.

 

Υπολογισμός κυρίων στοιχείων εγκατάστασης (εξαεριστήρες, κυκλοφορία αέρος, απαγωγής θερμότητας, λεκάνες απορροής, ράβδοι, μονωτήρες, κ.λ.π.).

 

2.6.3. Σχέδια κατασκευής.

 

2.6.3.1. Σχέδια κατόψεως, υπό κλίμακα 1:50 με διαστάσεις ελεύθερου χώρου κυκλοφορίας και εξυπηρετήσεως.

 

2.6.3.2. Τομή κατά το ύψος (κλίμακα 1:50).

 

2.6.3.3. Μονογραμμικό σχέδιο πινάκων ζεύξεως, αυτοματισμών και ασφαλίσεως με αναφορά των μεγεθών των οργάνων διακοπής, ζεύξεως και ενδείξεως.

 

2.6.3.4. Σχέδια κατασκευής γειώσεων και σημεία συνδέσεως αυτών.

 

2.7. Αερίων καυσίμων.

 

2.7.1. Τεχνική έκθεση που αναφέρει:

 

2.7.1.1. Ποιοι ελληνικοί κανονισμοί ή ποιες τεχνικές οδηγίες (ελληνικές ή ξένες) λήφθηκαν υπόψη κατά τη σύνταξη της μελέτης.

 

2.7.1.2. Τα υλικά που προβλέπονται να χρησιμοποιηθούν.

 

2.7.1.3. Προδιαγραφές υλικών.

 

2.7.1.4. Ο τρόπος κατασκευής και η ποιότητα των χρησιμοποιουμένων υλικών θα είναι σύμφωνα με την Τεχνική Οδηγία ΤΕΕ 2471/1986.

 

2.7.2. Τεύχος υπολογιστών.

 

2.7.2.1. Πλήρες τεύχος υπολογισμών των στοιχείων της εγκατάστασης (χώρος εγκατάστασης μετρητών, υποδοχές καταναλωτών, δίκτυα σωληνώσεων, ανοίγματα αερισμού και απαγωγής καυσαερίων, καπνοδόχοι).

 

2.7.3. Σχέδια κατασκευής.

 

2.7.3.1. Σχέδια κατόψεων στην κλίμακα των αρχιτεκτονικών σχεδίων στα οποία θα φαίνεται ανά ιδιοκτησία η όδευση των σωληνώσεων, η προβλεπόμενη θέση των μετρητών, η διατομή των σωληνώσεων, η θέση των γενικών διακοπτών και κλαπέτων διακοπής, η κατηγορία και ο όγκος των χώρων εγκατάστασης των συσκευών, η θέση και το προβλεπόμενο μέγεθος των συσκευών, οι θέσεις και διατομές των καπναγωγών και καπνοδόχων.

 

2.7.3.2. Διάγραμμα του δικτύου αερίου καυσίμου στο οποίο θα φαίνεται η όδευση των σωληνώσεων από τη θέση των μετρητών μέχρι τις συσκευές χρήσης και θα περιλαμβάνει τις διατομές των σωληνώσεων, τις θέσεις σύνδεσης των γενικών διακοπτών και των κλαπέτων διακοπής, τις θέσεις και το προβλεπόμενο μέγεθος των συσκευών χρήσης καθώς και το δίκτυο απαγωγής των καυσαερίων με την όδευση και τις διατομές των καπνοδόχων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2.7 προστέθηκε με την παράγραφο 1 της υπ' αριθμόν 26979/1300/1988 απόφασης (ΦΕΚ 301/Δ/1988).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.