Απόφαση 26979/88

Απόφαση 26979/1300/1988: Προδιαγραφές για τη σύνταξη μελετών πυροπροστασίας κτιρίων και εγκατάστασης δικτύων αερίων καυσίμων για νέες οικοδομές και τα απαραίτητα σχέδια για την έκδοση οικοδομικών αδειών καθώς και καθορισμός ποσοστού της συμβατικής δαπάνης έργων για τον υπολογισμό των αμοιβών των τεχνικών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 26979/1300/1988: Προδιαγραφές για τη σύνταξη μελετών πυροπροστασίας κτιρίων και εγκατάστασης δικτύων αερίων καυσίμων για νέες οικοδομές και τα απαραίτητα σχέδια για την έκδοση οικοδομικών αδειών καθώς και καθορισμός ποσοστού της συμβατικής δαπάνης έργων για τον υπολογισμό των αμοιβών των τεχνικών, (ΦΕΚ 301/Δ/1988), 19-04-1988.

 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 17 του νόμου 1337/1983 Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 33/Α/1983) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 8 του νόμου 1512/1985 Τροποποίηση και συμπλήρωση πολεοδομικών διατάξεων, ρύθμιση συναφών θεμάτων και θεμάτων του Ταμείου Νομικών (ΦΕΚ 4/Α/1985).

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1032/1980 περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985).

 

4. Το προεδρικό διάταγμα 696/1974 περί αμοιβών μηχανικών δια τη σύνταξη μελετών ... κ.λ.π. και ειδικότερα την παράγραφο 6 του άρθρου 3.

 

5. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 420/1987 Για εγκατάσταση δικτύων αερίων καυσίμων σε νέες οικοδομές (ΦΕΚ 187/Α/1987).

 

6. Την υπ' αριθμόν Υ1291/1987 απόφαση του Πρωθυπουργού Σύσταση θέσης Αναπληρωτή Υπουργού στα Υπουργεία Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Υφυπουργού στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας (ΦΕΚ 526/Β/1987).

 

7. Την υπ' αριθμόν Υ1436/1987 απόφαση Πρωθυπουργού Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 549/Β/1987), αποφασίζουμε:

 

1. Οι προδιαγραφές για τη σύνταξη των μελετών για την έκδοση οικοδομικών αδειών που καθορίστηκαν με το παράρτημα του άρθρου 9 του από 03-09-1983 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 394/Δ/1983), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του από 29-01-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 49/Δ/1985), συμπληρώνονται ως εξής:

 

α) Μετά την υποπαράγραφο 2.6 της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του ως άνω από 03-09-1983 προεδρικού διατάγματος, προστίθεται υποπαράγραφος 2.7 ως εξής:

 

{2.7. Αερίων καυσίμων.}

 

β) Η υποπαράγραφος 2.4 της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του ως άνω προεδρικού δι αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2.4. Πυροπροστασία.

 

2.4.1. Τεχνική έκθεση που αναφέρει:

 

2.4.1.1. Ποιοι ελληνικοί κανονισμοί ή ποιες οδηγίες (ελληνικές ή ξένες) λήφθηκαν υπόψη κατά τη σύνταξη της μελέτης.

 

2.4.1.2. Γενική περιγραφή της προτεινόμενης λύσης με συνοπτική αναφορά στα απαιτούμενα μέτρα παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας.

 

Προσδιορισμός της ή των χρήσεων του κτιρίου, εμβαδά, αριθμός ορόφων, θεωρητικός πληθυσμός κ.λ.π.

 

2.4.2. Παθητική πυροπροστασία.

 

2.4.2.1. Οδεύσεις διαφυγής.

 

2.4.2.1.1. Απαιτούμενος αριθμός (πλήθος) οδεύσεων διαφυγής για κάθε όροφο.

 

2.4.2.1.2. Καθορισμός απαιτούμενου πλάτους οδεύσεων διαφυγής.

 

2.4.2.1.3. Έλεγχος των μέγιστων αποστάσεων απροστάτευτης όδευσης διαφυγής.

 

2.4.2.1.4. Καθορισμός πλάτους τελικής - τελικών εξόδων.

 

2.4.2.1.5. Καθορισμός ορίων πυροπροστατευμένων οδεύσεων διαφυγής (δείκτες πυραντίστασης - κατηγορίες εσωτερικών τελειωμάτων).

 

2.4.2.1.6. Απαιτήσεις φωτισμού - σήμανσης οδεύσεων διαφυγής.

 

2.4.2.2. Δομική πυροπροστασία.

 

2.4.2.2.1. Καθορισμός θέσης και ορίων πυροδιαμερισμάτων, όπου περιλαμβάνονται και οι επικίνδυνοι χώροι και τα πυροπροστατευμένα φρέατα.

 

2.4.2.2.2. Προσδιορισμός δεικτών πυραντίστασης των δομικών στοιχείων του κελύφους των πυροδιαμερισμάτων και έλεγχός τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού - έλεγχος των δεικτών πυραντίστασης των φερόντων δομικών στοιχείων.

 

2.4.2.2.3. Έλεγχος των απαιτήσεων του κανονισμού για τις κατηγορίες εσωτερικών τελειωμάτων (εκτός των οδεύσεων διαφυγής).

 

2.4.2.2.4. Έλεγχος των απαιτήσεων του κανονισμού για τη μετάδοση της πυρκαγιάς εκτός κτιρίου.

 

2.4.2.2.5. Πίνακας δεικτών πυραντίστασης και κατηγοριών εσωτερικών τελειωμάτων των δομικών στοιχείων με αναφορά στο παράρτημα του κανονισμού ή προσκόμιση των ανάλογων πιστοποιητικών ελέγχου από αναγνωρισμένο εργαστήριο πρότυπων δοκιμασιών.

 

2.4.3. Ενεργητική πυροπροστασία.

 

2.4.3.1. Λεπτομερής περιγραφή απαιτούμενων μέτρων ενεργητικής πυροπροστασίας.

 

2.4.3.2. Τυχόν αλληλεπίδραση ενεργητικής - παθητικής πυροπροστασίας.

 

2.4.3.3. Απαιτούμενοι υπολογισμοί συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας (καταιονητήρες, υδροδοτικό δίκτυο κ.λ.π.).

 

2.4.3.4. Πιστοποιητικά προδιαγραφών για τα χρησιμοποιούμενα μέσα (ανιχνευτές, καταιονητήρες κ.λ.π.).

 

2.4.4. Σχέδια κατασκευής.

 

2.4.4.1. Τοπογραφικό σχέδιο και σχέδια όψεων, κατόψεων, τομών, όπου σημειώνονται τα εξής:

 

2.4.4.1.1. Αποστάσεις από τα γειτονικά κτίρια ή τα όρια του οικοπέδου για τον καθορισμό των απαιτήσεων των εξωτερικών τοίχων.

 

2.4.4.1.2. Εξωτερικές σκάλες κινδύνου - υδροδοτικά σημεία - θέση και πλάτη δρόμων για την πρόσβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας (τοπογραφικό).

 

2.4.4.1.3. Όρια πυροδιαμερισμάτων, επικίνδυνων χώρων, πυροπροστατευμένων φρεάτων κ.λ.π. (έγχρωμη γραμμή με ένδειξη του δείκτη πυραντίστασης).

 

2.4.4.1.4. Όρια πυροπροστατευμένων οδεύσεων διαφυγής (έγχρωμη διαγράμμιση όλων των τμημάτων με ένδειξη δείκτη πυραντίστασης και κατηγορίες εσωτερικών τελειωμάτων).

 

2.4.4.1.5. Έλεγχος της μέγιστης πραγματικής απόστασης απροστάτευτης όδευσης διαφυγής, μέγιστης άμεσης απόστασης, μηκών αδιέξοδων (κατόψεις).

 

2.4.4.1.6. Ιδιαίτερος συμβολισμός επί των κατόψεων για τα πυράντοχα κουφώματα των οδεύσεων διαφυγής και των πυροδιαμερισμάτων (σημείωση κατηγορίας κάθε πυράντοχου κουφώματος).

 

2.4.4.1.7. Σχεδίαση στοιχείων φωτισμού ασφάλειας και σήμανσης οδεύσεων διαφυγής πάνω στις κατόψεις και τις τομές (θέση, ένταση κ.λ.π.).

 

2.4.4.1.8. Σχεδίαση τυχόν απαιτούμενων στοιχείων συστημάτων συναγερμού, πυρανίχνευσης, αυτόματης πυρόσβεσης, υδροδοτικού δικτύου, φορητών πυροσβεστήρων κ.λ.π. (ειδικοί συμβολισμοί, θέσεις, υπόμνημα κ.λ.π.)

 

2.4.4.2. Σχέδια λεπτομερειών, όπου σημειώνονται τα εξής:

 

2.4.4.2.1. Δομικά στοιχεία κελύφους πυροδιαμερισμάτων (αναφορά στο δείκτη πυραντίστασης).

 

2.4.4.2.2. Δομικά στοιχεία κελύφους πυροπροστατευμένων οδεύσεων διαφυγής (αναφορά στο δείκτη πυραντίστασης και στις κατηγορίες εσωτερικών τελειωμάτων).

 

2.4.4.2.3. Πυράντοχα κουφώματα πυροδιαμερισμάτων και πυροπροστατευμένων οδεύσεων διαφυγής.

 

2.4.4.2.4. Λεπτομέρειες μέτρων ενεργητικής πυροπροστασίας (προσπέκτους ή σχέδια χρησιμοποιούμενων πυρανιχνευτών, καταιονητήρων, πινάκων ελέγχου κ.λ.π.).}

 

γ) Στο τέλος του άρθρου 14 προστίθενται τα εξής:

 

{2.7. Αερίων καυσίμων.

 

2.7.1. Τεχνική έκθεση που αναφέρει:

 

2.7.1.1. Ποιοι ελληνικοί κανονισμοί ή ποιες τεχνικές οδηγίες (ελληνικές ή ξένες) λήφθηκαν υπόψη κατά τη σύνταξη της μελέτης.

 

2.7.1.2. Τα υλικά που προβλέπονται να χρησιμοποιηθούν.

 

2.7.1.3. Προδιαγραφές υλικών.

 

2.7.1.4. Ο τρόπος κατασκευής και η ποιότητα των χρησιμοποιουμένων υλικών θα είναι σύμφωνα με την Τεχνική Οδηγία ΤΕΕ 2471/1986.

 

2.7.2. Τεύχος υπολογιστών.

 

2.7.2.1. Πλήρες τεύχος υπολογισμών των στοιχείων της εγκατάστασης (χώρος εγκατάστασης μετρητών, υποδοχές καταναλωτών, δίκτυα σωληνώσεων, ανοίγματα αερισμού και απαγωγής καυσαερίων, καπνοδόχοι).

 

2.7.3. Σχέδια κατασκευής.

 

2.7.3.1. Σχέδια κατόψεων στην κλίμακα των αρχιτεκτονικών σχεδίων στα οποία θα φαίνεται ανά ιδιοκτησία η όδευση των σωληνώσεων, η προβλεπόμενη θέση των μετρητών, η διατομή των σωληνώσεων, η θέση των γενικών διακοπτών και κλαπέτων διακοπής, η κατηγορία και ο όγκος των χώρων εγκατάστασης των συσκευών, η θέση και το προβλεπόμενο μέγεθος των συσκευών, οι θέσεις και διατομές των καπναγωγών και καπνοδόχων.

 

2.7.3.2. Διάγραμμα του δικτύου αερίου καυσίμου στο οποίο θα φαίνεται η όδευση των σωληνώσεων από τη θέση των μετρητών μέχρι τις συσκευές χρήσης και θα περιλαμβάνει τις διατομές των σωληνώσεων, τις θέσεις σύνδεσης των γενικών διακοπτών και των κλαπέτων διακοπής, τις θέσεις και το προβλεπόμενο μέγεθος των συσκευών χρήσης καθώς και το δίκτυο απαγωγής των καυσαερίων με την όδευση και τις διατομές των καπνοδόχων.}

 

2. Το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1.12 Γενικές Παρατηρήσεις της υπ' αριθμόν 54181/11231/1983 απόφασης του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Καθορισμός συμβατικών τιμών μονάδας όγκου οικοδομικών έργων (ΦΕΚ 509/Β/1983) όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1.12. Καθορίζονται τα ποσοστά της συμβατικής δαπάνης έργου για τον υπολογισμό της αμοιβής των μηχανικών για τις παρακάτω μελέτες:

 

α) Στατική: ποσοστό 25%.

 

β) Θερμομόνωσης: ποσοστό 5%.

 

γ) Εγκαταστάσεων:

 

1. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ισχυρών ρευμάτων 6%.

2. Υδραυλικές εγκαταστάσεις 6%.

3. Εγκαταστάσεις θερμάνσεως 8%.

4. Εγκατάσταση ανυψωτικών συστημάτων 5%.

5. Εγκαταστάσεις κλιματισμού 10%.

6. Εγκατάσταση πυροπροστασίας 3%.

7. Εγκατάσταση ιδιωτικού υποσταθμού 3%.

8. Εγκατάσταση καυσίμου αερίου 4%.

9. Κατανομή δαπανών κεντρικής θέρμανσης στην περίπτωση που δεν απαιτείται η υποβολή μελέτης κεντρικής θέρμανσης 2%.

 

Τα ανωτέρω ποσοστά των εγκαταστάσεων υπολογίζονται στην αντίστοιχη δαπάνη των τμημάτων του κτιρίου που εξυπηρετούν οι εγκαταστάσεις και δεν έχουν εφαρμογή για τις μελέτες που έχουν υποβληθεί και είναι πλήρεις κατά τις κείμενες διατάξεις πριν από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.}

 

3. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 30-03-1988

 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.