Προεδρικό διάταγμα 29/1/85 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το παράρτημα του άρθρου 9 του ιδίου προεδρικού διατάγματος διαρθρώνεται σε άρθρα και αντικαθίσταται ως εξής, το δε άρθρο 10 αυτού αριθμείται ως άρθρο 17.

 

{Άρθρο 10: Προδιαγραφές σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων

 

1. Εντός σχεδίου περιοχές.

 

Το τοπογραφικό διάγραμμα προκύπτει από επακριβή αποτύπωση και περιλαμβάνει οπωσδήποτε:

 

α) Το οικόπεδο που πρόκειται να κτιστεί η οικοδομή. Όταν υπάρχουν όμορα οικόπεδα με υλοποιημένα όρια για τα οποία ο μελετητής διαπιστώνει ότι δεν είναι οικοδομήσιμα ή υπάγονται στο άρθρο 25, παράγραφος 1 του νόμου 1337/1983 απαιτείται η αποτύπωση και ο χαρακτηρισμός τους.

 

Τα όρια του οικοπέδου πρέπει να σημειώνονται με έντονη αξονική γραμμή, να επισημαίνονται οι κορυφές τους, να γράφονται οι διαστάσεις και ότι άλλο στοιχείο χρειάζεται για το σαφή γεωμετρικά προσδιορισμό του και να υπολογίζεται το εμβαδόν του.

 

β) Τη θέση και τις διαστάσεις των κτισμάτων που υπάρχουν στο οικόπεδο και αυτών που πρόκειται να κατασκευαστούν.

 

γ) Υψόμετρα στις κορυφές και άλλα χαρακτηριστικά σημεία του οικοπέδου εξαρτημένα από την αφετηρία μέτρησης του ύψους.

 

δ) Το περίγραμμα του Οικοδομικού Τετραγώνου και τους δρόμους που το περιβάλλουν με τα πλάτη και τις ονομασίες τους.

 

Εάν μπροστά ή απέναντι από το πρόσωπο ή τα πρόσωπα του οικοπέδου ή δίπλα του υπάρχουν ρυμοτομούμενες ιδιοκτησίες, αυτές αποτυπώνονται ακριβώς για να διαπιστώνεται ο πραγματικός κοινόχρηστος χώρος.

 

ε) Το τμήμα του ρέματος, τον προϋφιστάμενο του 1923 δρόμο και τις εναέριες γραμμές μεταφορές υψηλής τάσης της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού, που τυχόν διασχίζουν το Οικοδομικό Τετράγωνο.

 

στ) Απόσπασμα από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο που απεικονίζει το ΟΤ όπου το οικόπεδο και τα ΟΤ που το περιβάλλουν.

 

ζ) Τους όρους δόμησης.

 

η) Τον προσδιορισμό με τρόπο σαφή της ρυμοτομικής και οικοδομικής γραμμής, σύμφωνα με την ρυμοτομία που ισχύει, βάσει των τεχνικών εκθέσεων που ήδη υπάρχουν.

 

Όταν δεν υπάρχουν τεχνικές εκθέσεις υπάρχει όμως σαφώς διαμορφωμένη οικοδομική γραμμή, το κτίσμα τοποθετείται πάνω σ' αυτή.

 

Όταν δεν υπάρχει διαμορφωμένη Οικοδομική Γραμμή ακολουθείται η διαδικασία σύνταξης τεχνικής έκθεσης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Ο προσδιορισμός της Οικοδομικής Γραμμής δεν απαιτείται σε περίπτωση προσθήκης σε κτίσμα που κατασκευάστηκε με άδεια και βάσει αυτής έχει προσδιοριστεί η Οικοδομική Γραμμή.

 

Το τοπογραφικό διάγραμμα συντάσσεται σε κλίμακα 1:200 ή 1:500 ανάλογα με το μέγεθος του οικοδομικού τετραγώνου και είναι προσανατολισμένο. Οι σχετικές δηλώσεις που μέχρι τώρα αναγράφονται στο τοπογραφικό καταργούνται.

 

2. Εκτός σχεδίου περιοχές - οικισμοί προ του 1923.

 

Το τοπογραφικό διάγραμμα προκύπτει από επακριβή αποτύπωση και περιλαμβάνει οπωσδήποτε:

 

α) Το γήπεδο ή οικόπεδο που πρόκειται να κτιστεί η οικοδομή σε κλίμακα 1:500 ή 1:200 ανάλογα με την έκτασή του. Τα όρια του γηπέδου ή οικοπέδου πρέπει να σημειώνονται με έντονη αξονική γραμμή να επισημαίνονται οι κορυφές του, να γράφονται οι διαστάσεις και να υπολογίζεται το εμβαδόν του.

 

Επίσης, σημειώνονται τα σημεία τομής της περιμέτρου του γηπέδου ή οικοπέδου με τις πλευρές των όμορων και οι κατευθύνσεις των πλευρών αυτών, όσα ονόματα ιδιοκτήτων των όμορων ιδιοκτησιών είναι γνωστά, καθώς και το όριο απαλλοτρίωσης δρόμου ή σιδηροδρομικής γραμμής ή δασικής έκτασης ή αιγιαλού και παραλίας για την σωστή τοποθέτηση της οικοδομής ή της περίφραξης για την οποία ζητείται η άδεια.

 

β) Την θέση και τις διαστάσεις των κτισμάτων που υπάρχουν στο οικόπεδο με χαρακτηρισμό (αριθμό ορόφων χρήση κτιρίου).

 

γ) Τους δρόμους που τυχόν το περιβάλλουν με τα πλάτη, τις ονομασίες τους και το χαρακτηρισμό τους (εθνικός, επαρχιακός, δημοτικός, κοινοτικός, αγροτικός, ιδιωτικός).

 

δ) Το τμήμα του ρέματος και τις εναέριες γραμμές μεταφοράς υψηλής τάσης της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού, που τυχόν διασχίζουν το γήπεδο.

 

ε) Οδοιπορικό σκαρίφημα που απεικονίζει το οικόπεδο ή γήπεδο με τις αποστάσεις του από κοντινά σημεία (εκκλησίες, δημόσιους δρόμους, κ.α.) κατά τρόπο που να μπορεί η υπηρεσία να το εντοπίζει στο έδαφος. Για την εντός ζώνης δόμηση στο τοπογραφικό διάγραμμα απεικονίζονται επίσης οι ιδανικές προεκτάσεις των απέναντι οδών του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, καθώς και η απόσταση του οικοπέδου ή γηπέδου από το όριο του εγκεκριμένου σχεδίου ή το όριο του πριν από το 1923 οικισμού.

 

Στις περιπτώσεις ειδικών διαταγμάτων όρων δόμησης υποβάλλεται απόσπασμα από το σχέδιο που συνοδεύει το διάταγμα και για τους πριν το 1923 οικισμούς απόσπασμα από το σχέδιο καθορισμού των ορίων του οικισμού όπου φαίνεται η θέση του οικοπέδου.

 

στ) Τους όρους δόμησης.

 

Άρθρο 11: Προδιαγραφές σύνταξης αρχιτεκτονικών μελετών

 

Η αρχιτεκτονική μελέτη περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία:

 

1. Διάγραμμα κάλυψης

2. Σχέδια κατασκευής

3. Σχέδια λεπτομερειών

4. Σχέδια αποτύπωσης υπάρχουσας κατάστασης σε περίπτωση προσθήκης επισκευής, διασκευής, διαρρύθμισης.

5. Τεχνική περιγραφή.

 

1. Διάγραμμα κάλυψης σε κλίμακα 1:100 ή 1:200

 

Το διάγραμμα κάλυψης προκύπτει από υπεύθυνη αποτύπωση και περιλαμβάνει:

 

α) Το οικόπεδο με όλες τις διαστάσεις του με όλες τις πλευρές του και το εμβαδόν του.

β) Τα κτίσματα, τις διαστάσεις τους, τη θέση τους σε σχέση με τις οικοδομικές γραμμές και τα πλάγια όρια του οικοπέδου, τις προεξοχές (εξώστες, κ.λ.π.), τις εσοχές και ότι άλλο στοιχείο είναι απαραίτητο για τον υπολογισμό της κάλυψης, της δόμησης, του ύψους, κ.λ.π. του κτιρίου. Σε περιπτώσεις προσθήκης περιέχονται και τα παλαιά κτίσματα με όλα τα παραπάνω στοιχεία και επί πλέον τους αριθμούς των αδειών τους ή των τίτλων ή των αποφάσεων εξαίρεσής τους από την κατεδάφιση αν η ανέγερση τους ήταν αυθαίρετη.

γ) Τους υπολογισμούς της επιτρεπόμενης και πραγματοποιούμενης κάλυψης και δόμησης του μέγιστου επιτρεπόμενου ύψους, των πλάγιων και οπίσθιων αποστάσεων, των προεξοχών τον υπολογισμό των αναγκών σε χώρους στάθμευσης και τον τρόπο κάλυψής τους.

δ) Σχηματική τομή στην οποία υπάρχουν το συνολικό ύψος του κτίσματος, το ύψος για την εξάντληση του συντελεστή δόμησης τα ύψη των ορόφων και οι στάθμες τους από την υψομετρική αφετηρία.

 

Όπου χρειάζεται να αιτιολογηθούν τα παραπάνω γίνεται αναφορά στα σχετικά άρθρα του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού στις ειδικές διατάξεις, στις εγκυκλίους και στις αποφάσεις (παρεκκλίσεων κ.λ.π.) που εφαρμόζονται.

 

2. Σχέδια κατασκευής.

 

Τα σχέδια κατασκευής συντάσσονται σε κλίμακα 1:50. Σε περιπτώσεις μεγάλων κτιρίων ή συγκροτημάτων κτιρίων, είναι δυνατόν να συντάσσονται τα σχέδια της γενικής διάταξης των κατόψεων των όψεων και των τομών σε κλίμακα 1:100 ή 1:200 τα οποία όμως συνοδεύονται από σχέδια τμημάτων του κτιρίου ή των επί μέρους κτιρίων σε κλίμακα 1:50.

 

Στα σχέδια κατασκευής περιλαμβάνονται οπωσδήποτε:

 

2.1 Κάτοψη χάραξης γενικών εκσκαφών. Εξάρτηση από οικοδομικές γραμμές, στάθμες εκσκαφής εξαρτημένες από αφετηρία μέτρησης υψών.

 

2.2. Κάτοψη ή κατόψεις υπογείων.

 

2.3. Κάτοψη ισογείου.

 

2.4. Κατόψεις όλων των λοιπών ορόφων.

 

2.5. Κάτοψη δώματος ή στέγης.

 

2.6. Κάτοψη διαμόρφωσης ακάλυπτων χώρων που περιέχει όλες τις κατασκευές που γίνονται σ' αυτούς (κλίμακες, μαντρότοιχοι, τοίχοι αντιστήριξης, χώροι στάθμευσης, κ.λ.π.) με τις διαστάσεις και στάθμες τους. Σε περιπτώσεις δόμησης εκτός σχεδίου σε μεγάλα γήπεδα, το σχέδιο αυτό περιέχει τη διαμόρφωση του άμεσου περιβάλλοντος του κτιρίου και τις κατασκευές που αναφέρονται στην πρόσβαση του κτιρίου. Το σχέδιο αυτό, μπορεί να γίνεται και σε κλίμακα 1:100 ή 1:200. Αυτό το σχέδιο μπορεί να παραληφθεί αν όλα τα παραπάνω στοιχεία υπάρχουν στο διάγραμμα κάλυψης ή στην κάτοψη ισογείου. Οι κατόψεις όλων των επιπέδων (υπόγειο, ισόγειο, πατάρια σε αίθουσες, όροφοι, δώμα ή στέγη) περιέχουν:

 

α) Τις οικοδομικές γραμμές.

Εξάρτηση της οικοδομής απ' αυτές στο ίδιο σχέδιο ή σε άλλο μικρότερης κλίμακας μέσα στον ίδιο πίνακα όπου καθορίζεται η θέση του συγκεκριμένου ορόφου σε σχέση με το οικόπεδο και το συνολικό κτίσμα.

β) Βορρά.

γ) Τα φέροντα κατακόρυφα στοιχεία στις πραγματικές τους διαστάσεις με διαφοροποίηση σχεδίασης.

δ) Τα στοιχεία πλήρωσης σε συνάρτηση με την μελέτη θερμομόνωσης και τη λειτουργία των κουφωμάτων.

ε) Την ονομασία των χώρων κύριων και βοηθητικών.

στ) Τις απαραίτητες εξωτερικές διαστάσεις τις διαστάσεις όλων των χώρων και των τοίχων.

ζ) Θέσεις και λειτουργία κουφωμάτων, διαστάσεις (άνοιγμα, ποδιά, πρέκι).

η) Θέσεις τομών.

θ) Αναφορά στα σχέδια λεπτομερειών.

ι) Φορά κλιμάκων και αριθμός βαθμίδων.

ι)α) Σταθμός τελικού δαπέδου.

ι)β) Ένδειξη των χώρων όπου υπάρχουν ανοικτοί εξώστες.

ι)γ) Θέσεις ειδών υγιεινής, νεροχυτών, συσκευών κουζίνας, κ.λ.π. στοιχείων ειδικών εγκαταστάσεων σε συνάρτηση με τις αντίστοιχες μελέτες.

ι)δ) Θέσεις ντουλαπιών.

ι)ε) Ένδειξη απορροής υδάτων βεραντών, εξωστών, κ.λ.π.

ι)στ) Ρύσεις και θέσεις υδρορροών προκειμένου για την κάτοψη δώματος ή στέγης.

ι)ζ) Υπολογισμός του εμβαδού και όγκου των κτισμάτων για τον ογκομετρικό.

 

2.7. Όψεις.

 

Όλες οι όψεις του κτίσματος (πρόσοψη, πίσω όψη και πλάγιες όταν υπάρχουν).

 

Στις όψεις περιέχονται όλα τα στοιχεία που τις διαμορφώνουν στις πραγματικές τους θέσεις και διαστάσεις και αναγράφονται τα υλικά μόρφωσης και επικάλυψης.

 

Στις όψεις αναγράφονται τα μέγιστα πραγματοποιούμενα ύψη και η στάθμη του δαπέδου της κύριας εισόδου του κτιρίου αναφορικά με την αφετηρία μέτρησης υψών.

 

2.8. Τομές.

 

Δύο τουλάχιστον κάθετες ή μια στην άλλη τομές από τις οποίες η μια οπωσδήποτε στο κλιμακοστάσιο.

 

Οι τομές περιέχουν:

 

1. Το κτίριο και τον περιβάλλοντα χώρο σε αντιστοιχία με το σχέδιο διαμόρφωσης ακάλυπτων χώρων.

2. Τα φέροντα στοιχεία που τέμνονται στα πραγματικά υπό κλίμακα μεγέθη, με διαφοροποίηση στον τρόπο σχεδίασης.

3. Τα στοιχεία πλήρωσης σε συνάρτηση με την μελέτη θερμομόνωσης.

4. Όλα τα ελεύθερα ύψη ορόφων, στάθμες δαπέδων με αναφορά στην αφετηρία μέτρησης υψών, συνολικά πάχη δαπέδων και ορόφων.

5. Προβολές των λοιπών στοιχείων.

6. Αναφορά στα σχέδια λεπτομερειών.

 

3. Σχέδια λεπτομερειών.

 

Τα σχέδια λεπτομερειών που δεν αποτελούν κατ' ανάγκη χωριστά σχέδια συντάσσονται σε κλίμακα τουλάχιστον 1:20 και περιλαμβάνουν:

 

α) Τομές σε χαρακτηριστικές θέσεις που δείχνουν τις οικοδομικές λεπτομέρειες. Οι λεπτομέρειες αυτές, ανάγονται με ενδείξεις στις γενικές τομές.

β) Σχέδια κλιμάκων, κατόψεις με ακριβή προσδιορισμό της χάραξης και αρίθμηση βαθμίδων.

γ) Χαρακτηριστικές τομές με επικαλύψεις και χρησιμοποιούμενα υλικά.

 

4. Αποτύπωση υπάρχουσας κατάστασης.

 

Η αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης περιλαμβάνει:

 

α) Κατόψεις όλων των επιπέδων με γενικές εξωτερικές διαστάσεις με τη θέση και το μέγεθος των εξωτερικών κουφωμάτων και με ονομασία χώρων.

β) Φωτογραφίες όλων των όψεων.

 

5. Τεχνική περιγραφή του έργου.

 

α) Θέση και περιοχή οικοπέδου ή γηπέδου.

β) Επιφάνεια οικοπέδου ή γηπέδου.

γ) Καλυπτόμενη επιφάνεια και όγκος κτιρίου.

δ) Αριθμός χρήση και εμβαδόν των ορόφων.

ε) Περιγραφή και εμβαδόν των οριζόντιων ιδιοκτησιών και υπολογισμός του μέσου εμβαδού κατοικιών του κτιρίου.

στ) Τρόπος κατακόρυφης επικοινωνίας.

ζ) Τρόπος κατασκευής και υλικά των βασικών οικοδομικών εργασιών.

 

Άρθρο 12: Προδιαγραφές σύνταξης στατικών μελετών

 

Η στατική μελέτη περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

 

1. Τεύχη υπολογισμών.

2. Σχέδια φέρουσας κατασκευής.

3. Σχέδια λεπτομερειών.

 

1. Τεύχη Υπολογισμών.

 

1.1. Έκθεση που περιλαμβάνει:

 

α) Περιγραφή του έργου (αριθμός, ορόφων, προβλέψεις επεκτάσεων, χρήσεις).

β) Το είδος της κατασκευής (οπλισμένο σκυρόδεμα σιδηρά ή ξύλινη κατασκευή, κ.λ.π.).

γ) Το είδος των φορέων.

δ) Τις μεθόδους υπολογισμού.

ε) Τις παραδοχές σε ότι αφορά το φορτίο σύμφωνα με τον κανονισμό φορτίσεων συμπεριλαμβανομένων και των στοιχείων πλήρωσης, επικάλυψης κ.λ.π.

στ) Την ποιότητα των υλικών κατασκευής και τις επιτρεπόμενες τάσεις τους (σκυρόδεμα, σίδηρο, ξύλο).

ζ) Το είδος του εδάφους θεμελίωσης και την επιτρεπόμενη χρήση του.

η) Την περιοχή σεισμικότητας και τον σεισμικό συντελεστή.

 

1.2. Υπολογισμό των στατικών μεγεθών και διατομών όλων των φερόντων στοιχείων, των τάσεων και των παραμορφώσεων που αναπτύσσονται σε σχέση με τις επιτρεπόμενες.

 

1.3. Αντισεισμικό έλεγχο ή αιτιολόγηση στην περίπτωση που δεν υπάρχει.

 

2. Σχέδια φέρουσας κατασκευής.

 

Τα σχέδια της φέρουσας κατασκευής είναι σε ίδια κλίμακα με τα αντίστοιχα της αρχιτεκτονικής μελέτης και περιλαμβάνουν κατόψεις όλων των ορόφων, κάτοψη θεμελίων και σχηματική τομή.

 

Τα σχέδια αυτά περιέχουν:

 

2.1. Παραδοχές όπως στην έκθεση (1.1.ε - 1.1.η).

 

2.2. Τα γεωμετρικά μεγέθη των φερόντων στοιχείων.

 

2.3. Τους οπλισμούς σε περιπτώσεις φορέων οπλισμένου σκυροδέματος. Εκτός από τους κύριους οπλισμούς πρέπει να αναγράφονται απαραίτητα οι συνδετήρες, οι οπλισμοί διανομής και κάθε άλλος οπλισμός που προκύπτει από την στατική μελέτη.

 

Επίσης πρέπει να φαίνεται η θέση των οπλισμών στους στύλους.

 

2.4. Τοπικές τομές στα σημεία αλλαγής στάθμης.

 

2.5. Τα σταθερά σημεία των κατακόρυφων φερόντων στοιχείων και ο καθορισμός των θέσεων όλων των κατακόρυφων και οριζόντιων στοιχείων της κατασκευής με αναλυτικές αποστάσεις.

 

2.6. Το βάθος θεμελίωσης και οι διαστάσεις και οι θέσεις όλων των στοιχείων της θεμελίωσης (πέδιλα, συνδετήριοι δοκοί, κ.λ.π.) τα σταθερά των κατακόρυφων φερόντων στοιχείων και οι αποστάσεις τους από δύο κάθετους άξονες εξαρτημένους από σταθερά σημεία του οικοπέδου (οικοδομικές γραμμές, πλευρές, κορυφές, κ.λ.π.).

 

2.7. Στις κατόψεις της φέρουσας κατασκευής σημειώνονται και καθορίζονται γεωμετρικά όλα τα κενά των πλακών (φωταγωγοί, κ.λ.π.) και όλες οι τρύπες διέλευσης των βασικών αγωγών εγκαταστάσεων (καπναγωγοί, αεραγωγοί, υδρορροές, αποχετεύσεις, κ.λ.π.).

 

3. Σχέδια λεπτομερειών.

 

Τα παραπάνω σχέδια πρέπει να συνοδεύονται και από σχέδια λεπτομερειών για ειδικά στοιχεία ή ειδικές κατασκευές της φέρουσας κατασκευής (σχάρες, κελύφη, μυκητοειδή πτυχώματα, προεντεταμένα στοιχεία, στέγες, κεκαμμένες ή κυκλικές δοκοί, μεγάλοι πρόβολοι, κλίμακες ειδικής μορφής, κόμβοι σιδηρών κατασκευών, κόμβοι ζευκτών κ.λ.π.). Τα σχέδια λεπτομερειών συνοδεύονται και από αναπτύγματα οπλισμών.

 

4. Υπόμνημα.

 

Σε κάθε σχέδιο υπάρχει υπόμνημα με σκαριφήματα και παρατηρήσεις. Για παράδειγμα σε κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος το υπόμνημα καθορίζει τους συνδετήρες (μορφή, πύκνωση στους κόμβους, κ.λ.π.) τους οπλισμούς των τοιχωμάτων (κατακόρυφοι, οριζόντιοι, παραστάδες), τον τύπο των πλεγμάτων που χρησιμοποιούνται, το μήκος των αναμονών, κ.λ.π.

 

Άρθρο 13: Προδιαγραφές σύνταξης στατικών μελετών σε περίπτωση προσθήκης

 

Οι παρακάτω προδιαγραφές καλύπτουν μελετητική εργασία πέρα από την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 696/1974.

 

1. Σε περίπτωση που υπάρχει άδεια και μελέτη με πρόβλεψη προσθήκης, απαιτείται:

 

1.1. Υποβολή έκθεσης αυτοψίας που αναφέρεται:

 

α) Στην εφαρμογή της εγκεκριμένης μελέτης ως προς την διάταξη των φερόντων στοιχείων της υπάρχουσας κατασκευής, τις γεωμετρικές διαστάσεις των διατομών και τους οπλισμού; όπου αυτοί είναι εμφανείς (αναμονές).

 

β) Στη χρήση του κτιρίου και την διαπίστωση τηρήσεως των παραδοχών της μελέτης από απόψεως φορτίων.

 

γ) Στη διαπίστωση της συμπεριφοράς του υπάρχοντος κτιρίου, καθώς και στον εντοπισμό και την αποτύπωση εμφανών ρωγμών, υπερβολικών παραμορφώσεων, καθιζήσεων ή άλλων βλαβών που τυχόν υπάρχουν τόσο στον φέροντα οργανισμό, όσο και στον οργανισμό πληρώσεως.

 

Διαπίστωση της υπάρξεως βόθρου, ρεμάτων, εκσκαφών κ.λ.π. σε θέσεις που μπορούν να επηρεάσουν τη συμπεριφορά του κτιρίου.

 

δ) Συμπεράσματα για την φέρουσα ικανότητα του υπάρχοντος σαν συνόλου και των μεμονωμένων στοιχείων του. Σε περίπτωση διαπιστώσεως βλαβών που αφήνουν επιφυλάξεις για την φέρουσα ικανότητα του υπάρχοντος, η έρευνα επεκτείνεται σε:

 

δ)1) Στοιχεία του ιστορικού της κατασκευής από μαρτυρίες, ημερολόγιο, επιμετρήσεις, συμφωνητικά, κ.λ.π. που τυχόν υπάρχουν και βοηθούν στον σχηματισμό της σωστής εικόνας.

 

δ)2) Αξιολόγηση όλων των παραπάνω δεδομένων που βασίζεται ακόμα σε δοκιμασίες και ελέγχουν (πυρηνοληψία, διαπιστώσεις παχών πλακών, αναζητήσεις οπλισμών, αποκαλύψεις θεμελίων, ξύλινων ή σιδηρών στοιχείων κ.λ.π.) που κρίθηκαν απαραίτητοι από τους υπογράφοντες μηχανικούς.

 

1.2. Φωτοαντίγραφα των κατόψεων φέροντος οργανισμού (ξυλότυπων) εφόσον υπάρχουν με αναγραφή του αριθμού αδείας.

 

1.3. Διάταξη φέροντος οργανισμού (ξυλότυπους) του υπάρχοντος κτιρίου (αν διαφέρει από την εγκεκριμένη) με ενδείξεις των γεωμετρικών στοιχείων.

 

Οι θέσεις πυρηνοληψίας, τομών, αποκαλύψεως πεδίλων, κ.λ.π. εφόσον έγιναν, καθώς επίσης και οι θέσεις ρωγμών, βελών, καθιζήσεων κ.λ.π. εφόσον υπάρχουν και επηρεάζουν τη στατική αντοχή σημειώνονται πάνω στα σχέδια αυτά η πάνω στα φωτοαντίγραφα της προηγούμενης παραγράφου 2.

 

1.4. Υπολογισμό όλων των στοιχείων που επηρεάζονται από την προσθήκη και δεν καλύπτονται από την πρόβλεψη.

 

1.5. Μελέτη ενισχύσεως (υπολογισμός, σχέδια και τεχνική περιγραφή) αν χρειάζεται.

 

1.6. Αποτελέσματα των εργαστηριακών ερευνών αντοχής σκυροδέματος, υπαρχόντων οπλισμών, ικανότητος εδάφους, κ.λ.π. εφόσον πραγματοποιηθούν.

 

2. Σε περίπτωση που υπάρχει άδεια και μελέτη χωρίς πρόβλεψη, απαιτείται:

 

2.1. Υποβολή έκθεσης αυτοψίας όπως προηγουμένως.

 

2.2. Αντίγραφα εγκεκριμένης κάτοψης φέροντος οργανισμού (ξυλότυπου) όπως προηγουμένως.

 

2.3. Διάταξη φέροντος οργανισμού όπως κατασκευάστηκε (όπως προηγουμένως), εφόσον διαφέρει από την εγκεκριμένη.

 

2.4. Υπολογισμό όλων των στοιχείων που επηρεάζονται από την προσθήκη και όσων άλλων ο μελετητής κρίνει απαραίτητα και αντισεισμικό έλεγχο προσθήκης και υπάρχοντος για την εκτίμηση της πιθανολογούμενης αντοχής.

 

2.5. Μελέτη ενισχύσεως (υπολογισμούς, σχέδια και τεχνική περιγραφή) αν χρειάζεται.

 

2.6. Αποτελέσματα εργαστηριακών ερευνών, εφόσον πραγματοποιηθούν.

 

3. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει άδεια ούτε μελέτη, απαιτείται:

 

3.1. Υποβολή έκθεσης αυτοψίας που αναφέρεται στις παραγράφους γ, δ της περίπτωσης 1.1.

 

3.2. Έλεγχος της αντοχής σκυροδέματος με πυρηνοληψία ή άλλη δόκιμη μέθοδο. Κατά την πυρηνοληψία λαμβάνονται 3 τουλάχιστον δοκίμια ανά οικοδομή και μέχρι 100 m3 οπλισμένου σκυροδέματος και ένα επί πλέον δοκίμιο ανά 100 m3 μέχρι των 400 m3.

 

Για την κατά προσέγγιση εκτίμηση του όγκου αυτού λαμβάνονται 0,25 m2 σκυροδέματος ανά 1,0 m2 κατόψεως ξυλότυπου ή θεμελιώσεως. Επιτρέπεται ακριβής υπολογισμός.

 

Σε περίπτωση σκυροδέματος ποιότητος Β120 επιτρέπεται μακροσκοπικός έλεγχος χωρίς τις παραπάνω δοκιμές.

 

3.3. Έλεγχος ποιότητας και ποσότητας οπλισμών με ενδεικτικές τομές ίσες τουλάχιστον με τον παραπάνω αριθμό δοκιμίων.

 

3.4. Ενδεικτικός έλεγχος διαστάσεων πεδίλων, ίσων σε αριθμό με το 20% του αριθμού πεδίλων και όχι λιγότερα των τριών.

 

3.5. Είναι δυνατόν να επιβάλλεται μεγαλύτερος αριθμός ελέγχων σε περίπτωση εμφανίσεως ρωγμών, καθιζήσεων, υπερβολικών βελών και λοιπών βλαβών ή σε περιπτώσεις κτιρίων συγκεντρώσεως κοινού.

 

3.6. Αποτύπωση του φέροντος οργανισμού (ξυλότυποι) με τις γεωμετρικές διαστάσεις των στοιχείων του.

 

3.7. Στατικός και αντισεισμικός υπολογισμός της υπάρχουσας κατασκευής. Σε περίπτωση κτιρίου με σκελετό οπλισμένου σκυροδέματος ο υπολογισμός βασίζεται στην πιθανολογούμενη αντοχή σκυροδέματος και το πιθανολογούμενο ποσοστό οπλισμού, όπως αυτό προέκυψε από τις έρευνες των παραγράφων 2 και 3.

 

3.8. Μελέτη ενισχύσεως όπου χρειάζεται.

 

3.9. Αποτελέσματα εργαστηριακών ερευνών.

 

3.10. Απαλλαγή από τον έλεγχο θεμελίων και τον έλεγχο των υπαρχόντων κατακόρυφων στοιχείων σε περίπτωση που αυτά δεν φορτίζονται από τη νέα κατασκευή.

 

Κάθε άλλη περίπτωση υπάρχουσας οικοδομής θεωρείται ενδιάμεση των περιπτώσεων 1, 2 και 3 και αντιμετωπίζεται ανάλογα.

 

Δεν απαιτείται η τήρηση ολόκληρης της προηγούμενης διαδικασίας σε περίπτωση προσθήκης επιφάνειας μικρότερης από το 20% της επιφάνειας μικρότερης από το 20% του φορτίου ορόφου.

 

Και στις τρεις περιπτώσεις 1, 2 και 3 ο επιβλέπων μηχανικός δικαιούται και υποχρεούται να αναθεωρηθεί, τροποποιεί και συμπληρώνει τις αναφερόμενες πάρα πάνω μελέτες και να προσαρμόζει κατάλληλα την κατασκευή εφόσον αυτό απαιτείται από τις παρουσιαζόμενες κατά την εκτέλεση της προσθήκης συνθήκες.

 

Οι εκθέσεις αυτοψίας (1.1, 2.1, 3.1) αντικαθιστούν τις μέχρι τώρα δηλώσεις αντοχής οι οποίες καταργούνται.

 

Άρθρο 14: Προδιαγραφές για την σύνταξη μελετών εγκαταστάσεων

 

1. Μελέτη υδραυλικών εγκαταστάσεων, γενικό σχέδιο υδραυλικών εγκαταστάσεων.

 

Η μελέτη αυτή πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα στοιχεία: Κάτοψη του πρώτου επιπέδου του κτιρίου (ισογείου ή υπογείου αν υπάρχει) στο οποίο φαίνεται:

 

α) Η θέση των υδρομετρητών και οι διαδρομές των παροχών από τους υδρομετρητές μέχρι τα σημεία εκκίνησης των κατακόρυφων τμημάτων τους.

 

β) Το οριζόντιο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων (φρεάτια, σωληνώσεις, μηχανοσίφωνες, κ.λ.π.) και ο τρόπος διάθεσής τους (Σύνδεση με δίκτυο της πόλης, βόθρος, κ.λ.π.).

 

γ) Το οριζόντιο δίκτυο απομάκρυνσης των ομβρίων όλης της οικοδομής και των διαμορφούμενων ακάλυπτων χώρων του οικοπέδου.

 

1.1. Ύδρευση.

 

1.1.1. Τεχνική περιγραφή που περιλαμβάνει:

 

α) Τα υλικά που προβλέπονται να χρησιμοποιηθούν.

 

β) Τις προδιαγραφές των υλικών (αριθμός ΕΛΟΤ αν υπάρχει).

 

γ) Τον τρόπο εγκατάστασης και σύνδεσης (περιγραφή ή αναφορά σε εγκεκριμένες ή παραδεδειγμένες τεχνικές οδηγίες).

 

δ) Το σύστημα ή τη μέθοδο που έχει επιλεγεί για την ύδρευση του κτιρίου (δίκτυο πόλης, δεξαμενές).

 

1.1.2. Τεύχος υπολογισμών.

 

α) Περιλαμβάνει τους αναγκαίους υπολογισμούς στις περιπτώσεις που απαιτούνται (ξενοδοχεία, βιομηχανίες, νοσοκομεία, κ.λ.π.) ώστε να προκύπτουν οι διάμετροι των σωληνώσεων και η απαιτούμενη πίεση στην κεφαλή του δικτύου.

 

β) Για μονοκατοικίες ή κτίρια οριζοντίων ιδιοκτησιών, με ανεξάρτητο υδρομετρητή για κάθε ιδιοκτησία, δεν απαιτείται τεύχος υπολογισμών.

 

1.1.3. Σχέδια κατασκευής.

 

1.1.3.1. Κατόψεις όλων των ορόφων στις οποίες φαίνονται:

 

α) Οι θέσεις των υδραυλικών υποδοχέων στους διάφορους χώρους του κτιρίου.

 

β) Η γραμμή παροχής κάθε ιδιοκτησίας και τα δίκτυα διανομής ζεστού και κρύου νερού.

 

Η τροφοδότηση των κοινοχρήστων χώρων και του δικτύου, άρδευσης κήπου, όπου υπάρχουν.

 

γ) Το υλικό κατασκευής, η διάμετρος και ο τύπος των σωλήνων των δικτύων, οι διακόπτες δικλείδες κ.λ.π.

 

δ) Υπόμνημα που δείχνει τη διάκριση των σωληνώσεων ζεστού - κρύου νερού, καθώς και τους συμβολισμούς διακοπτών, δικλείδων, κ.λ.π. κάθε είδους, κ.λ.π. καθώς και κάθε άλλη ένδειξη απαραίτητη για την κατανόηση των σχεδίων.

 

1.1.3.2. Διάγραμμα ύδρευσης, στο οποίο να εμφανίζεται η σύνδεση των διαφόρων υποδοχέων πάνω στα κατακόρυφα και τα οριζόντια δίκτυα. Επίσης η διάμετρος των σωλήνων και των αποφρακτικών οργάνων των δικτύων (βάνες, κρουνοί, βαλβίδες, κ.λ.π.).

 

1.1.3.3. Κατασκευαστικά σχέδια δεξαμενών αποθήκευσης ή εξίσωσης αντλιοστασίων και κάθε άλλης κατασκευής που χρειάζεται σε περιπτώσεις ανυπαρξίας ή ανεπάρκειας του δικτύου πόλεως καθώς επίσης και σε κτίρια με ειδικές απαιτήσεις (βιομηχανίες, νοσοκομεία, ξενοδοχεία, κ.λ.π.)

 

1.2. Αποχέτευση Ακαθάρτων.

 

1.2.1. Τεχνική περιγραφή που περιλαμβάνει:

 

α) Τα υλικά που προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν.

 

β) Τις προδιαγραφές των υλικών (αριθμός ΕΛΟΤ αν υπάρχει).

 

γ) Τον τρόπο εγκατάστασης και σύνδεσης (περιγραφή ή αναφορά σε συγκεκριμένες ή παραδεδειγμένες τεχνικές οδηγίες).

 

δ) Το σύστημα ή τη μέθοδο που έχει επιλεγεί για την αποχέτευση ακαθάρτων και βροχής (δίκτυα πόλεως, βόθροι, συστήματα επεξεργασίας αποβλήτων, κ.λ.π.).

 

ε) Προβλεπόμενα συστήματα προστασίας περιβάλλοντος.

 

1.2.2. Τεύχος υπολογισμών που περιλαμβάνει:

 

α) Τους αναγκαίους υπολογισμούς από τους οποίους προκύπτουν οι διάμετροι των σωληνώσεων (μέθοδος υδραυλικών υποδοχέων ή άλλη).

 

1.2.3. Σχέδια κατασκευής.

 

1.2.3.1. Κατόψεις όλων των ορόφων στις οποίες φαίνονται:

 

α) Οι θέσεις των υδραυλικών υποδοχέων στους διάφορους χώρους του κτιρίου.

 

β) Το εσωτερικό και εξωτερικό δίκτυο αποχετεύσεως με ενδείξεις του υλικού κατασκευής, της διαμέτρου των σωλήνων, των σιφωνίων, φρεατίων, παγίδων, στομίων καθαρισμού κ.λ.π.

 

γ) Οι σωλήνες αερισμού του δικτύου αποχετεύσεως με ενδείξεις του υλικού κατασκευής και των διαμέτρων τους κ.λ.π.

 

δ) Υπόμνημα με τους συμβολισμούς των σωλήνων, φρεατίων, ειδικών τεμαχίων, πωμάτων, κ.λ.π.

 

1.2.3.2. Διάγραμμα αποχετεύσεων στο οποίο να εμφανίζεται η σύνδεση των διαφόρων υδραυλικών υποδοχέων πάνω στα κατακόρυφα και τα οριζόντια τμήματα των δικτύων.

 

Επίσης η ποιότητα και η διάμετρος των σωλήνων και των εξαρτημάτων των δικτύων (σιφώνια, βαλβίδες, φρεάτια, κ.λ.π.) και οι σωλήνες αερισμού του δικτύου.

 

1.2.4. Μελέτη διαθέσεως των ακαθάρτων εφόσον απαιτείται, που περιλαμβάνει:

 

α) Κατασκευαστικά σχέδια δεξαμενής συγκέντρωσης και αντλιοστασίου ανύψωσης, σε περίπτωση που κάποιοι χώροι του κτιρίου δεν μπορούν να αποχετευτούν με βαρύτητα στο δίκτυο αποχέτευσης της πόλης.

 

β) Υπολογισμό χωρητικότητας και κατασκευαστικά σχέδια σηπτικού και απορροφητικού βόθρου, σε περίπτωση ανυπαρξίας δικτύου αποχέτευσης πόλεως.

 

γ) Εγκεκριμένη από την αρμόδια υπηρεσία μελέτη διάθεσης λυμάτων, όπως απαιτείται σε ειδικές περιπτώσεις βιομηχανιών, κτηνοτροφικών μονάδων, μεγάλων τουριστικών εγκαταστάσεων κ.λ.π. κατά τις οικείες διατάξεις.

 

1.3. Αποχέτευση ομβρίων.

 

Κάτοψη του δώματος της οικοδομής στην οποία φαίνεται ο τρόπος απορροής των ομβρίων οι θέσεις συγκεντρώσεώς των, οι θέσεις και οι διατομές των αγωγών απομάκρυνσης (κατακόρυφων στηλών), τα υλικά κατασκευής, κ.λ.π. Τα στοιχεία αυτά στους λοιπούς ορόφους φαίνονται στις κατόψεις της παραγράφου 1.2.3.1.

 

2. Μελέτες λοιπών συστημάτων.

 

Γενικά

 

Σαν λοιπές εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν την λειτουργία ενός κτιρίου, θεωρούνται οι παρακάτω:

 

2.1. Θέρμανσης.

 

2.2. Κλιματισμού-Αερισμού.

 

2.3. Ηλεκτρικές ισχυρών ρευμάτων.

 

2.4. Πυροπροστασίας.

 

2.5. Ανυψωτικών συστημάτων (ανελκυστήρες, κυλιόμενες σκάλες, κ.λ.π.).

 

2.6. Ηλεκτρικών υποσταθμών υποβιβασμού τάσεως.

 

Η μελέτη των εγκαταστάσεων των κτιρίων αποτελείται από την Γενική Μελέτη Δικτύων και τις επί μέρους μελέτες για όσες εγκαταστάσεις προβλέπεται να υποβάλλονται από τις ισχύουσες διατάξεις (Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, άλλους κανονισμούς ή ειδικές διατάξεις).

 

Α. Γενική Μελέτη δικτύων.

 

Η γενική μελέτη των δικτύων περιλαμβάνει:

 

α) Γενικό Τοπογραφικό Σχέδιο του οικοπέδου με τα δίκτυα παροχών του οικισμού.

 

β) Γενικά σχέδια εγκαταστάσεων.

 

γ) Γενικό Τοπογραφικό σχέδιο δικτύου παροχών.

 

Το γενικό τοπογραφικό σχέδιο των εγκαταστάσεων είναι αντίγραφο του τοπογραφικού σχεδίου της οικοδομής, (χωρίς ενδείξεις διαστάσεων) και περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία των δικτύων παροχών πόλεως στη θέση του οικοπέδου.

 

1. Διαδρομή και βάθος αγωγών - διατομές - πίεση.

 

2. Τάση και θέση καλωδίων ηλεκτρικής ενέργειας.

 

Στο γενικό τοπογραφικό σχέδιο σημειώνονται η διαδρομή των δικτύων με διαφορετικές γραμμές για κάθε δίκτυο με σχετικό υπόμνημα.

 

Μέσα στο περίγραμμα του υπόψη κτιρίου ή εάν τούτο δεν είναι επαρκές σε παραπλήσιο εμφανή χώρο, αναγράφονται οι απαιτήσεις του κτιρίου σε:

 

1. Παροχή νερού σε m3/h για πυρόσβεση.

 

2. Ηλεκτρική ενέργεια σε KVA (μονοφασικό, τριφασικό).

 

3. Άλλες τυχόν παροχές.

 

Γενικά Σχέδια των εγκαταστάσεων.

 

Τα γενικά σχέδια των εγκαταστάσεων περιλαμβάνουν:

 

1. Τις συνδέσεις των εσωτερικών εγκαταστάσεων του κτιρίου με τα δίκτυα παροχών που φαίνονται στο γενικό τοπογραφικό σχέδιο, τις διατομές και τη θέση τους.

 

2. Τη θέση και το χώρο των κύριων στοιχείων όλων των εγκαταστάσεων του κτιρίου (μετρητές παροχών, κατανεμητές, λεβητοστάσια,μηχανοστάσια, δεξαμενές πετρελαίου, ψυχροστάσια, βόθροι μηχανοσίφωνες, εξωτερικά φρεάτια, εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων ή νερού, δεξαμενές νερού, αντλιοστάσια, γειώσεις, κ.λ.π.).

 

3. Την οριζόντια πορεία των γενικών δικτύων και κατακόρυφες στήλες όλων των εγκαταστάσεων με κύριες διαστάσεις (διατομές, διάμετροι, κ.λ.π.) ώστε να γίνεται εμφανής η σχετική μεταξύ τους θέση και σχέση.

 

Τα γενικά σχέδια των εγκαταστάσεων παρουσιάζονται σε κλίμακα 1:100 ή 1:50 εάν η πρώτη μικρή κλίμακα δεν δίνει αναγνώσιμα σχέδια. Για κάθε δίκτυο εγκαταστάσεως χρησιμοποιείται η αντίστοιχη γραμμογραφία του γενικού τοπογραφικού σχεδίου με σχετικό υπόμνημα.

 

Β. Επί μέρους μελέτες.

 

Κάθε επί μέρους μελέτη εγκαταστάσεων περιλαμβάνει, τα παρακάτω:

 

α) Τεχνική έκθεση.

 

β) Τεύχος υπολογισμών.

 

γ) Σχέδια κατασκευής.

 

2.1. Θέρμανση.

 

2.1.1. Τεχνική έκθεση.

 

2.1.1.1. Ποιοι ελληνικοί κανονισμοί ή ποιες τεχνικές οδηγίες (ελληνικές ή ξένες) λήφθηκαν υπόψη κατά την σύνταξη της μελέτης.

 

2.1.1.2. Εξωτερικές μέσες και ελάχιστες θερμοκρασίες.

 

2.1.1.3. Εσωτερικές θερμοκρασίες χώρων.

 

2.1.1.4. Συντελεστές θερμοπερατότητας που λήφθηκαν κατά τον υπολογισμό με αναφορά στη μελέτη θερμομόνωσης.

 

2.1.1.5. Σύστημα ή ο προβλεπόμενος τρόπος θέρμανσης χώρων ή διαμερισμάτων.

 

2.1.1.6. Συνολικό απαιτούμενο θερμικό φορτίο.

 

2.1.1.7. Χρησιμοποιούμενη μορφή ενέργειας ή καύσιμο.

 

2.1.1.8. Προβλεπόμενα συστήματα προστασίας περιβάλλοντος.

 

2.1.1.9. Τα υλικά που προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν.

 

2.1.1.10. Προδιαγραφές υλικών (αριθμός ΕΛΟΤ αν υπάρχει).

 

2.1.1.11. Τρόπος εγκατάστασης και συνδέσεως (περιγραφή ή αναφορά σε εγκεκριμένες ή παραδεδειγμένες τεχνικές οδηγίες).

 

2.1.2. Τεύχος υπολογισμών.

 

2.1.2.1. Πλήρες τεύχος υπολογισμών των στοιχείων της εγκατάστασης (λεβητοστάσιο, θερμαντικά σώματα, αντλίες θερμότητας, δίκτυα σωληνώσεων, δίκτυο αεραγωγών, στόμια θερμοσυσσωρευτών, ηλιακοί συλλέκτες, δεξαμενές καυσίμων, κ.λ.π.).

 

2.1.2.2. Υπολογισμός και συγκεντρωτική κατάσταση των συντελεστών επιβάρυνσης και των συντελεστών διόρθωσης.

 

2.1.3. Σχέδια κατασκευής.

 

2.1.3.1. Σχέδια κατόψεων στην κλίμακα των αρχιτεκτονικών σχεδίων όπου φαίνονται:

 

- η θέση και οι διάμετροι των κατακόρυφων στηλών ή αεραγωγών, καθώς και των οριζόντιων διαδρομών τους.

- η θέση και το μέγεθος των θερμαντικών μονάδων και στοιχείων.

 

2.1.3.2. Σχέδιο κάλυψης λεβητοστασίου σε κλίμακα 1:50 ή 1:20 με διαστάσεις ελεύθερων χώρων κυκλοφορίας και εξυπηρέτησης.

 

2.1.3.3. Διάγραμμα σωληνώσεων, αεραγωγών, κεντρικών καλωδίων, κ.λ.π. στο οποίο φαίνονται τα στοιχεία της εγκατάστασης, οι διάμετροι, τα μεγέθη των σωλήνων και οι αυτοματισμοί.

 

2.2. Αερισμός - κλιματισμός.

 

2.2.1. Τεχνική έκθεση.

 

2.2.1.1. Ποιοι ελληνικοί κανονισμοί ή ποιες τεχνικές οδηγίες (ελληνικές ή ξένες) λήφθηκαν υπόψη κατά την σύνταξη της μελέτης.

 

2.2.1.2. Εξωτερικές μέσες και μέγιστες θερμοκρασίες.

 

2.2.1.3. Εσωτερικές θερμοκρασίες χώρων.

 

2.2.1.4. Συντελεστές θερμοπερατότητας που λήφθηκαν κατά τον υπολογισμό, με αναφορά στη μελέτη θερμομόνωσης.

 

2.2.1.5. Εναλλαγές αέρα που λήφθηκαν κατά τον υπολογισμό του αερισμού των χώρων (αίθουσες, μαγειρεία, λουτρά, κ.λ.π.).

 

2.2.1.6. Σύστημα ή ο προβλεπόμενος τρόπος κλιματισμού χώρων ή διαμερισμάτων.

 

2.2.1.7. Συνολικό απαιτούμενο ψυκτικό φορτίο.

 

2.2.1.8. Χρησιμοποιούμενη μορφή ενέργειας.

 

2.2.1.9. Προβλεπόμενα συστήματα προστασίας περιβάλλοντος.

 

2.2.1.10. Τα υλικά που προβλέπονται να χρησιμοποιηθούν.

 

2.2.1.11. Προδιαγραφές υλικών (αριθμός ΕΛΟΤ αν υπάρχει).

 

2.2.1.12. Τρόπο εγκατάστασης και συνδέσεων (περιγραφή ή αναφορά σε εγκεκριμένες ή παραδεδειγμένες τεχνικές οδηγίες).

 

2.2.2. Τεύχος υπολογισμών.

 

2.2.2.1. Πλήρες τεύχος υπολογισμών των στοιχείων της εγκατάστασης (ψυχροστάσιο, κλιματιστικές μονάδες, αντλίες θερμότητας, δίκτυο αεραγωγών, στόμια, κ.λ.π.).

 

2.2.3. Σχέδια κατασκευής.

 

2.2.3.1. Σχέδια κατόψεων στην κλίμακα των αρχιτεκτονικών σχεδίων όπου φαίνονται:

 

- η θέση και οι διάμετροι των κατακόρυφων αεραγωγών καθώς και των οριζόντιων διαδρομών τους.

 

- η θέση και το μέγεθος των ψυκτικών μονάδων και στοιχείων.

 

2.2.3.2. Σχέδιο κάλυψης ψυχροστασίου σε κλίμακα 1:50 ή 1:20 με διαστάσεις ελεύθερων χώρων κυκλοφορίας και εξυπηρέτησης.

 

2.2.3.3. Διάγραμμα αεραγωγών και κεντρικών καλωδίων, κ.λ.π. στο οποίο φαίνονται τα στοιχεία της εγκατάστασης, οι διάμετροι τα μεγέθη και οι αυτοματισμοί.

 

2.3. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ισχυρών Ρευμάτων.

 

2.3.1. Τεχνική έκθεση που αναφέρει:

 

2.3.1.1. Ποιοι ελληνικοί κανονισμοί ή ποιες οδηγίες (ελληνικές ή ξένες) λήφθηκαν υπόψη κατά την σύνταξη της μελέτης.

 

2.3.1.2. Τεχνική περιγραφή της εγκατάστασης.

 

2.3.1.3. Προδιαγραφές υλικών (αριθμός ΕΛΟΤ αν υπάρχει).

 

2.3.2. Τεύχος υπολογισμών.

 

2.3.2.1. Υπολογισμός και κατανομή φορτίων για κάθε φάση. Υπολογισμός των γενικών ασφαλειών και διακοπτών των πινάκων.

 

2.3.2.2. Ο παραπάνω υπολογισμός δεν είναι αναγκαίος για μονοφασικούς πίνακες με γενική ασφάλεια 35Α ή τριφασικούς πίνακες 3Χ35Α και μικρότερους.

 

2.3.3. Σχέδια κατασκευής.

 

2.3.3.1. Σχέδια κατόψεων στην κλίμακα των αρχιτεκτονικών σχεδίων στα οποία εμφανίζονται οι θέσεις των πινάκων και υποπινάκων, οι θέσεις και τα μεγέθη των γραμμών φορτίων κινήσεως και φορτίων εκτός φωτισμού και η κατανομή των γραμμών στους διάφορους χώρους.

 

2.3.3.2. Μονογραμμικά σχέδια όλων των ηλεκτρικών πινάκων και υποπινάκων με αναφορά του μεγέθους των οργάνων διακοπής, των ασφαλειών και των αυτομάτων.

 

2.4. Πυροπροστασία.

 

2.4.1. Ποιοι ελληνικοί κανονισμοί ή ποιες οδηγίες (ελληνικές ή ξένες) λήφθηκαν υπόψη κατά την σύνταξη της μελέτης.

 

2.4.1.2. Τεχνική περιγραφή των συστημάτων πυροπροστασίας των κτιρίων.

 

2.4.1.3. Το πλήθος και το μέγεθος των πυροσβεστικών συσκευών και στοιχείων (φωλεές, αυτόματοι κατασβεστήρες, φορητές συσκευές, κ.λ.π.) και των συσκευών και στοιχείων ανιχνεύσεως.

 

2.4.1.4. Προδιαγραφές υλικών (αριθμός ΕΛΟΤ αν υπάρχει).

 

2.4.1.5. Τρόπος εγκατάστασης και σύνδεσης (περιγραφή ή αναφορά σε εγκεκριμένες ή παραδεδειγμένες τεχνικές οδηγίες).

 

2.4.2. Τεύχη υπολογισμών.

 

Τεύχος υπολογισμών των στοιχείων της εγκατάστασης (πιεστικά δοχεία, αντλίες, συμπιεστές, δίκτυο σωληνώσεων ζώνες ανιχνεύσεως).

 

2.4.3. Σχέδια κατασκευής.

 

2.4.3.1. Μονογραμμικά σχέδια χωρίς κλίμακα των δικτύων πυροσβέσεως που δείχνουν την σύνδεση των συσκευών και στοιχείων πυροσβέσεως πάνω σε αυτά.

 

2.4.3.2. Ηλεκτρικό μονογραμμικό σχέδιο πυρανιχνεύσεως με τον αντίστοιχο ηλεκτρικό πίνακα.

 

2.5. Ανυψωτικών συστημάτων.

 

(Ανελκυστήρες, κυλιόμενες σκάλες, κυλιόμενοι διάδρομοι, κ.λ.π.).

 

2.5.1. Τεχνική έκθεση που αναφέρει:

 

2.5.1.1. Ποιοι ελληνικοί κανονισμοί ή ποιες οδηγίες (ελληνικές ή ξένες) λήφθηκαν υπόψη κατά την σύνταξη της μελέτης.

 

2.5.1.2. Το σύστημα που έχει επιλεγεί.

 

2.5.1.3. Το πλήθος των στάσεων, την ταχύτητα ανυψώσεως ή μεταφοράς, το σύστημα των αυτοματισμών, το φορτίο ανυψώσεως ή μεταφοράς.

 

2.5.1.4. Προδιαγραφές υλικών.

 

2.5.2. Τεύχος υπολογισμών.

 

2.5.2.1. Περιλαμβάνει τις κύριες παραδοχές που λήφθηκαν υπόψη κατά τον υπολογισμό.

 

2.5.2.2. Πλήρη υπολογισμό και έλεγχο αντοχής των κυρίων στοιχείων της εγκατάστασης (συρματόσχοινα, οδηγοί, άξονες, κ.λ.π.).

 

2.5.3. Σχέδια κατασκευής.

 

2.5.3.1. Κάτοψη μηχανοστασίου και βροχοστασίου υπό κλίμακα 1:50 με διαστάσεις ελεύθερων χώρων κυκλοφορίας και εξυπηρέτησης.

 

2.5.3.2. Τομή φρέατος υπό κλίμακα 1:50 με διαστάσεις μεταξύ στάσεων, ύψος θαλάμου, ελεύθερο ύψος κάτω από την πρώτη και πάνω από την τελευταία στάση και ελεύθερο ύψος μηχανοστασίου.

 

2.5.3.3. Σχέδια λεπτομερειών όπου είναι αναγκαία προκειμένου για κυλιόμενες σκάλες ή κυλιόμενους διαδρόμους (ύψος κουπαστής, χειρολαβών, θυρών, πλατύσκαλων, ανοιγμάτων επιθεωρήσεως και επισκευών, κλίσεις διαδρομών, καμπύλες διαδρομών, συστημάτων ασφαλείας, κ.λ.π.) προκειμένου για σημαντικές εγκαταστάσεις κτιρίων, καταστημάτων, αιθουσών συναθροίσεως ανθρώπων, υπογείων σταθμών αυτοκινήτων κ.λ.π.

 

2.6. Ηλεκτρικοί Υποσταθμοί.

 

2.6.1. Τεχνική έκθεση που αναφέρει:

 

2.6.1.1. Ποιοι ελληνικοί κανονισμοί ή ποιες τεχνικές οδηγίες (ελληνικές ή ξένες) λήφθηκαν υπόψη κατά την σύνταξη της μελέτης.

 

2.6.1.2. Τον τρόπο εξαερισμού και απαγωγής της θερμότητας του χώρου.

 

2.6.1.3. Αυτοματισμούς και συστήματα ασφάλειας.

 

2.6.1.4. Προδιαγραφές υλικών.

 

2.6.1.5. Γειώσεις.

 

2.6.2. Τεύχος υπολογισμών.

 

Υπολογισμός κυρίων στοιχείων εγκατάστασης (εξαεριστήρες, κυκλοφορία αέρος, απαγωγής θερμότητας, λεκάνες απορροής, ράβδοι, μονωτήρες, κ.λ.π.).

 

2.6.3. Σχέδια κατασκευής.

 

2.6.3.1. Σχέδια κατόψεως, υπό κλίμακα 1:50 με διαστάσεις ελεύθερου χώρου κυκλοφορίας και εξυπηρετήσεως.

 

2.6.3.2. Τομή κατά το ύψος (κλίμακα 1:50).

 

2.6.3.3. Μονογραμμικό σχέδιο πινάκων ζεύξεως, αυτοματισμών και ασφαλίσεως με αναφορά των μεγεθών των οργάνων διακοπής, ζεύξεως και ενδείξεως.

 

2.6.3.4. Σχέδια κατασκευής γειώσεων και σημεία συνδέσεως αυτών.

 

Άρθρο 15: Προδιαγραφές για μελέτες επισκευών - διαρρυθμίσεων, κατεδαφίσεων, εκσκαφών, επιχώσεων και για άδειες κοπής δένδρων

 

1. Επισκευές - Διαρρυθμίσεις.

 

1.1. Χωρίς επέμβαση στις όψεις.

 

1.1.1. Τοπογραφικό διάγραμμα σύμφωνα με τις προδιαγραφές.

 

1.1.2. Σχέδια αποτύπωσης υπάρχουσας κατάστασης.

 

α) Κατόψεις όλων των επιπέδων, με γενικές εξωτερικές διαστάσεις, θέση και μέγεθος εξωτερικών κουφωμάτων, ονομασία χώρων.

 

β) Τομές.

 

γ) Φωτογραφίες όλων των όψεων.

 

1.1.3. Κατόψεις όλων των επιπέδων στα οποία γίνεται καινούργια διαρρύθμιση. Η σύνταξή τους γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές για την αρχιτεκτονική μελέτη.

 

1.2. Με επέμβαση και στις όψεις

 

Όπως στο 1 και επιπρόσθετα(α) οι νέες όψεις, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της αρχιτεκτονικής μελέτης, (β) σχέδια λεπτομερειών για όσα στοιχεία αλλάζουν.

 

1.3. Επέμβαση στις όψεις χωρίς αλλαγές στο εσωτερικό

 

α) Τοπογραφικό διάγραμμα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές.

 

β) Φωτογραφίες των όψεων.

 

γ) Νέες όψεις.

 

δ) Σχέδια λεπτομερειών για όσα στοιχεία αλλάζουν.

 

1.4. Απλή συντήρηση χωρίς καμία επέμβαση

 

α) Τοπογραφικό διάγραμμα σύμφωνα με τις προδιαγραφές.

 

β) Φωτογραφίες όλων των όψεων.

 

1.5. Αντικατάσταση στέγης

 

Όπως 1.1, 1.2 και επιπρόσθετα (α) όψεις, αν επηρεάζονται (β) λεπτομέρεια σε χαρακτηριστική θέση της στέγης, (γ) μελέτη της νέας στέγης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές σε κλίμακα 1:20.

 

2. Κατεδάφιση.

 

2.1. Τοπογραφικό ενδεικτικό της θέσεως του κτίσματος.

 

2.2. Περιγράμματα κατόψεων σε κλίμακα 1:100.

 

2.3. Σχηματικές τομές.

 

2.4. Φωτογραφίες όλων των όψεων.

 

2.5. Περιγραφή του κτιρίου και τον τρόπο αντιστήριξης των ομόρων ιδιοκτησιών όπου χρειάζεται.

 

3. Εκσκαφές - Επιχώσεις

 

3.1. Τοπογραφικό σύμφωνα με τις προδιαγραφές.

 

3.2. Τομές, κάθετες μεταξύ τους, με πλήρη στοιχεία υπάρχουσας και τελικής διαμόρφωσης.

 

3.3. Κάτοψη χάραξης, με εξάρτηση από Ο.Γ. και στάθμες υπάρχουσας και τελικής διαμόρφωσης.

 

3.4. Έκθεση με τα τυχόν, μέτρα προστασίας των ομόρων ιδιοκτησιών και των πρανών της εκσκαφής.

 

4. Κοπή δέντρων

 

4.1. Τοπογραφικό σύμφωνα με τις προδιαγραφές στο οποίο σημειώνεται η περιοχή αποψίλωσης ή τα σημεία που βρίσκονται τα δένδρα που πρόκειται να κοπούν, σαφώς ορισμένα με εξάρτηση από τις πλευρές του οικοπέδου ή γηπέδου.

 

4.2. Φωτογραφίες.

 

4.3. Περιγραφή του είδους και του αριθμού των δένδρων που πρόκειται να κοπούν.

 

Άρθρο 16: Προδιαγραφές για σχεδίαση και παρουσίαση μελετών

 

1. Διαστάσεις σχεδίων - Κλίμακες

 

1.1. Τα σχέδια πρέπει να είναι διπλωμένα σε διαστάσεις (21 x 30).

 

1.2. Όπου στις προδιαγραφές αναφέρονται κλίμακες, αυτές μπορούν να είναι λεπτομερέστερες κατά την κρίση του μελετητή.

 

Η υπηρεσία σε εξαιρετικές περιπτώσεις μεγάλων σχεδίων μπορεί να επιτρέπει κλίμακες λιγότερο λεπτομερείς.

 

2. Πινακίδα

 

2.1. Η πινακίδα είναι τοποθετημένη στο κάτω δεξιά ορθογώνιο 21 x 30 του σχεδίου, έτσι ώστε να φαίνεται όταν το σχέδιο είναι διπλωμένο.

 

2.2. Περιεχόμενα πινακίδας.

 

2.2.1. Εργοδότης.

 

2.2.2. Έργο.

 

2.2.3. Θέση έργου (νομός, πόλη ή οικισμός, διεύθυνση).

 

2.2.4. Μελετητής.

 

2.2.5. Θέμα σχεδίου.

 

2.2.6. Αριθμός σχεδίου (με διαίρεση ανάλογα με το αν είναι γενικό αρχιτεκτονικό ή λεπτομέρεια κ.λ.π. π.χ. (Α.1. ή Α.1.) ανάλογη διάκριση πρέπει να υπάρχει και για τα Στατικά, τις εγκαταστάσεις, κ.λ.π. (Σ.Ι.-Η.Ι.-Υ.Ι.Θ.Ι.).

 

2.2.7. Κλίμακα σχεδίου.

 

2.2.8. Περίοδος εκπόνησης της μελέτης π.χ. (Μάιος 1983).

 

2.2.9. Θέση υπογραφής και σφραγίδας μελετητή.

 

3. Γραφική παρουσίαση.

 

Η εμφάνιση όλων των μελετών και των σχεδίων που τα συνοδεύουν πρέπει απαραίτητα να είναι ευκρινής και ευανάγνωστη.

 

3.1. Γενικά σχέδια.

 

3.1.1. Τα τεμνόμενα στοιχεία παρουσιάζονται με πιο έντονες γραμμές από τα προβαλλόμενα.

 

3.1.2. Υπάρχει γραφική διαφοροποίηση για τα διάφορα βασικά δομικά στοιχεία π.χ. (φέρων οργανισμός - οπτοπλινθοδομές - λιθοδομές - τοιχεία μπετόν - ελαφρά πετάσματα, κ.λ.π.).

 

3.2. Σχέδια λεπτομερειών.

 

3.2.1. Να υπάρχει διαφοροποίηση του κάθε υλικού.

 

4. Διαστάσεις στα σχέδια.

 

4.1. Στα γενικά σχέδια.

 

Όλες οι διαστάσεις πρέπει να είναι τοποθετημένες πάνω σε άξονες παράλληλους με το κτίσμα.

 

4.2. Στις λεπτομέρειες.

 

Υπάρχουν όλες οι διαστάσεις, γενικές και επί μέρους όλων των στοιχείων που παρουσιάζονται στα σχέδια λεπτομερειών.

 

Στα γενικά σχέδια οι διαστάσεις είναι εκφρασμένες σε m και cm. Στα σχέδια λεπτομερειών σε cm και mm.

 

5. Συσκευασία μελέτης.

 

Όλα τα στοιχεία μελέτης υποβάλλονται μέσα στο φάκελλο. Στο εξώφυλλο του φακέλλου υπάρχει ετικέτα τυποποιημένη για όλες τις μελέτες, όπου υπάρχει θέση για τα βασικά στοιχεία της μελέτης.

 

Εργοδότης - έργο - θέση έργου - μελετητές - περίοδος εκπόνησης μελέτης - αριθμός άδειας και αναθεωρήσεων.

 

Στην εσωτερική πλευρά του εξώφυλλου είναι κολλημένος ο πίνακας υποβαλλόμενων στοιχείων - περιεχομένων της μελέτης.

 

Μέσα στο φάκελλο οι επιμέρους μελέτες και όλα τα δικαιολογητικά, έντυπα, κ.λ.π. βρίσκονται σε υποφακέλους.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.