Προεδρικό διάταγμα 41/05 - Άρθρο 25

Άρθρο 25: Συμφωνίες πλαίσιο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 81, 82 και 86 της συνθήκης Ευρωπαϊκής Κοινότητας, είναι δυνατό να συναφθεί συμφωνία πλαίσιο μεταξύ του διαχειριστή υποδομής και κάθε αιτούντος, η οποία καθορίζει τα χαρακτηριστικά της χορηγούμενης χωρητικότητας υποδομής για χρονικό διάστημα πέραν της μιας περιόδου πίνακα δρομολογίων. Δεν περιλαμβάνεται σε αυτή λεπτομερής περιγραφή σιδηροδρομικών διαδρομών.

 

2. Κάθε συμφωνία πλαίσιο υποβάλλεται για έγκριση στο ρυθμιστικό φορέα του άρθρου 38 του παρόντος. Η έγκριση μπορεί να συνοδεύεται από την επιβολή, εκ μέρους του ρυθμιστικού φορέα, όρων και αιρέσεων. Αν ο ρυθμιστικός φορέας δεν εκδώσει απόφαση μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από την κοινοποίηση σ' αυτόν της συμφωνίας πλαίσιο και όλων των σχετικών εγγράφων, τεκμαίρεται η έκδοση εγκριτικής απόφασης.

 

3. Οι συμφωνίες - πλαίσιο δεν μπορούν να αποκλείουν τη χρήση της σχετικής υποδομής από άλλους αιτούντες. Σε κάθε συμφωνία - πλαίσιο, λαμβάνεται πρόνοια για την τροποποίηση ή τον περιορισμό των όρων της, ώστε να καθίσταται δυνατή η καλύτερη χρήση της σιδηροδρομικής υποδομής. Δεν αποκλείεται η πρόβλεψη κυρώσεων σε περίπτωση μονομερούς λύσης της συμφωνίας χωρίς σπουδαίο λόγο.

 

4. Οι συμφωνίες - πλαίσιο ισχύουν, καταρχήν, για χρονικό διάστημα πέντε ετών, ανανεώσιμο για περιόδους ίσες προς την αρχική τους διάρκεια. Ο διαχειριστής υποδομής μπορεί να συμφωνεί για συντομότερο ή μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Κάθε χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τα πέντε έτη, πρέπει να δικαιολογείται με την ύπαρξη εμπορικών συμβάσεων, εξειδικευμένων επενδύσεων ή κινδύνων.

 

4. α. Για Υπηρεσίες που χρησιμοποιούν εξειδικευμένη υποδομή, κατά το άρθρο 32 του προεδρικού διατάγματος 41/2005 (ΦΕΚ 60/Α/2005), όπως ισχύει, η οποία απαιτεί σημαντικές και μακροπρόθεσμες επενδύσεις, καταλλήλως αιτιολογημένες από τον αιτούντα, οι συμφωνίες - πλαίσιο μπορούν να διαρκούν 15 έτη. Χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τα 15 έτη, επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ιδίως στο πλαίσιο εκτεταμένων και μακροπρόθεσμων επενδύσεων, και ιδίως όταν οι επενδύσεις αυτές αποτελούν αντικείμενο συμβατικών δεσμεύσεων, που περιλαμβάνουν πολυετές σχέδιο αποσβέσεων.

 

Στην περίπτωση αυτή, είναι δυνατόν να απαιτηθεί από τον αιτούντα λεπτομερής καθορισμός των χαρακτηριστικών χωρητικότητας της υποδομής, μεταξύ άλλων της συχνότητας, του όγκου και της ποιότητας των σιδηροδρομικών διαδρομών, που παραχωρείται στον αιτούντα για τη διάρκεια της συμφωνίας - πλαισίου. Ο διαχειριστής υποδομής μπορεί να μειώνει τη διατεθείσα χωρητικότητα η οποία, για διάστημα τουλάχιστον ενός μηνός, χρησιμοποιήθηκε λιγότερο από το κατώτατο όριο ποσόστωσης, που προβλέπει το άρθρο 35 του προεδρικού διατάγματος 41/2005 (ΦΕΚ 60/Α/2005), όπως ισχύει.

 

Από την 01-01-2010 και εφεξής, μπορεί να συνταχθεί αρχική συμφωνία - πλαίσιο διάρκειας πέντε ετών, ανανεώσιμη άπαξ, βάσει των χαρακτηριστικών χωρητικότητας των οποίων κάνουν χρήση οι αιτούντες φορείς εκτέλεσης υπηρεσιών πριν από την 01-01-2010, προκειμένου να ληφθούν υπόψη εξειδικευμένες επενδύσεις ή η ύπαρξη εμπορικών συμβάσεων. Το Εθνικό Συμβούλιο Σιδηροδρόμων είναι υπεύθυνο να εγκρίνει την έναρξη ισχύος της συμφωνίας αυτής.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 του προεδρικού διατάγματος 149/2009 (ΦΕΚ 192/Α/2009).

 

5. Τηρουμένου του εμπορικού απορρήτου, οι βασικές αρχές κάθε συμφωνίας πλαίσιο είναι διαθέσιμες σε κάθε ενδιαφερόμενη σιδηροδρομική επιχείρηση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 60 του νόμου 4408/2016 (ΦΕΚ 135/Α/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.