Προεδρικό διάταγμα 41/05 - Άρθρο 38

Άρθρο 38: Ρυθμιστικός Φορέας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ως Ρυθμιστικός Φορέας ορίζεται η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 32 του νόμου 3891/2010 (ΦΕΚ 188/Α/2010), με την παράγραφο 9 του άρθρου 85 του νόμου 4199/2013 (ΦΕΚ 216/Α/2013).

 

2. Ο Ρυθμιστικός Φορέας εποπτεύει τη λειτουργία της σιδηροδρομικής αγοράς, την τήρηση των διατάξεων του παρόντος και της σχετικής νομοθεσίας, λαμβάνοντας τα μέτρα που απαιτούνται. Επιπλέον ο Ρυθμιστικός Φορέας παρακολουθεί την τήρηση των κανόνων του ανταγωνισμού στην αγορά των σιδηροδρομικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών, λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα και εκδίδει τις απαιτούμενες εκτελεστές πράξεις, ενημερώνοντας και την Επιτροπή Ανταγωνισμού για κάθε πιθανολογούμενη παράβαση που εμπίπτει στην αρμοδιότητα της.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος 145/2008 (ΦΕΚ 201/Α/2008).

 

3. Κάθε αιτών έχει το δικαίωμα άσκησης προσφυγής στο ρυθμιστικό φορέα, εάν πιστεύει ότι έχει υποστεί άδικη ή διακριτική μεταχείριση ή ότι έχει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο αδικηθεί, ιδιαιτέρως εναντίον αποφάσεων του Διαχειριστή υποδομής σχετικά με:

 

α) τη δήλωση δικτύου,

β) τα κριτήρια που αυτή περιέχει,

γ) τη διαδικασία κατανομής και τα αποτελέσματά της,

δ) το καθεστώς χρέωσης,

ε) το επίπεδο ή τη διάρθρωση των τελών υποδομής που απαιτούνται ή μπορεί να απαιτούνται να καταβληθούν,

στ) το πιστοποιητικό ασφάλειας και την επιβολή και παρακολούθηση των κανόνων και προδιαγραφών ασφαλείας,

ζ) τις συμφωνίες - πλαίσιο.

 

4. Ο ρυθμιστικός φορέας εξασφαλίζει ότι τα τέλη που επιβάλλονται από το Διαχειριστή υποδομής συμφωνούν με το κεφάλαιο VI και δεν εισάγουν διακρίσεις.

 

Διαπραγμάτευση μεταξύ των αιτούντων και του διαχειριστή υποδομής σχετικά με το επίπεδο των τελών χρήσεως της υποδομής, επιτρέπεται εφόσον συντελείται υπό την επίβλεψη του ρυθμιστικού φορέα. Ο ρυθμιστικός φορέας παρεμβαίνει εάν οι διαπραγματεύσεις είναι πιθανό να αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος 145/2008 (ΦΕΚ 201/Α/2008).

 

5. Ο Ρυθμιστικός Φορέας έχει το δικαίωμα να ζητήσει σχετικές πληροφορίες από το Διαχειριστή υποδομής, τους Αιτούντες και τυχόν τρίτα μέρη που εμπλέκονται, οι οποίες πρέπει να παρέχονται χωρίς άσκοπη καθυστέρηση

 

6. Ο Ρυθμιστικός Φορέας αποφασίζει επί των προσφυγών και λαμβάνει μέτρα ώστε να διορθώνεται η κατάσταση εντός, το πολύ, δύο μηνών από την περιέλευση σ' αυτόν όλων των πληροφοριών. Ο Ρυθμιστικός Φορέας μπορεί να αποφασίζει και αυτοδικαίως για τη λήψη μέτρων, ώστε να αποφεύγονται πιθανές δυσμενείς εξελίξεις στη σιδηροδρομική αγορά. Κάθε απόφαση του Ρυθμιστικού Φορέα είναι δεσμευτική για τους αποδέκτες της και υπόκειται στα ένδικα μέσα που προβλέπονται κατά την κείμενη νομοθεσία.

 

7. Σε περίπτωση προσφυγής επί αρνήσεως παροχής χωρητικότητας υποδομής ή επί των όρων προσφοράς χωρητικότητας, ο Ρυθμιστικός Φορέας είτε επιβεβαιώνει ότι δεν απαιτείται τροποποίηση της απόφασης του Διαχειριστή υποδομής είτε ζητά τροποποίηση της απόφασης αυτής κάνοντας τις σχετικές υποδείξεις.

 

Το Εθνικό Συμβούλιο Σιδηροδρόμων, το οποίο συστήθηκε με το άρθρο 20 του νόμου 3710/2008 (ΦΕΚ 216/Α/2008), και ανέλαβε μεταξύ άλλων τις αρμοδιότητες του Ρυθμιστικού Φορέα είναι, επιπλέον, λειτουργικά ανεξάρτητο από κάθε αρμόδια αρχή που συμμετέχει στην ανάθεση σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με άρθρο 7 του προεδρικού διατάγματος 149/2009 (ΦΕΚ 192/Α/2009), με την παράγραφο 1 του άρθρου 43 του νόμου 3891/2010 (ΦΕΚ 188/Α/2010).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 60 του νόμου 4408/2016 (ΦΕΚ 135/Α/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.