Προεδρικό διάταγμα 455/76 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στεγασμένος σταθμός αυτοκινήτων χαρακτηρίζεται εγκατάστασις περιλαμβάνουσα στεγασμένο χώρο ωφελίμου επιφανείας άνω των 100 m2 κλειστόν ή μερικώς ανοικτό, χρησιμοποιούμενο δια στάθμευση, ολική ή μερική διημέρευση ή διανυκτέρευση.

 

2. Ωφέλιμος επιφάνεια σταθμού καλείται η περιβαλλόμενη υπό των εσωτερικών επιφανειών των τοιχωμάτων του χώρου οριζόντια (κλίσεως μέχρι 4%) τοιαύτη υπολογιζόμενη ως άθροισμα των κατ' όροφο χώρων σταθμεύσεως αυτοκινήτων, αφαιρουμένης της τυχόν καταλαμβανόμενης υπό γραφείων, πλυντηρίων εφ' όσον η υπ' αυτών καταλαμβανόμενη επιφάνεια είναι μεγαλύτερη των 25 m2 ή διατίθεται αυτή δι' εγκατάσταση αυτομάτου μηχανήματος πλύσεως, ή άλλων κτισμάτων εξυπηρετικών του χώρου σταθμεύσεως, εξαιρέσει των εντός του σταθμού υποστηλωμάτων. Ως τοιαύτη νοείται και η κάτωθι κεκλιμένων επιπέδων (RAMPES) ευρισκομένη εφ' όσον το ελεύθερον ύψος μεταξύ δαπέδου και κεκλιμένου επιπέδου είναι 1,40 m τουλάχιστον.

 

3. Αναλόγως της ωφελίμου επιφανείας οι σταθμοί διακρίνονται εις:

 

α) Μικρού μεγέθους, ήτοι ωφελίμου επιφανείας μέχρι και 300 m2,

β) μέσου μεγέθους, ήτοι ωφελίμου επιφανείας άνω των 300 m2 μέχρις 750 m2, (μη συμπεριλαμβανομένων),

γ) μεγάλου μεγέθους, ήτοι ωφελίμου επιφανείας από 750 m2 και άνω.

 

4. Ισόγειος θεωρείται ο σταθμός ούτινος το επίπεδον του δαπέδου σταθμεύσεως των αυτοκινήτων ευρίσκεται κατά 0,60 m κατ' ανώτατον όριον υπέρ ή υπό το δάπεδον του προ του μέσου της προσόψεως του σταθμού κρασπέδου του πεζοδρομίου.

 

5. Δια τον υπολογισμό της χωρητικότητος εις αυτοκίνητα ενός σταθμού λαμβάνεται:

 

α) Έκτασις 20 m2 ωφελίμου επιφανείας τουλάχιστον ανά αυτοκίνητον και

 

β) Οι διαστάσεις των θέσεων στάθμευσης και των διαδρόμων κυκλοφορίας υπολογίζονται με βάση τον συνημμένο πίνακα 2.1 για σταθμούς που λειτουργούν με αυτοεξυπηρέτηση και με βάση τον πίνακα 2.2 για σταθμούς όπου η στάθμευση γίνεται από υπαλλήλους. Οι συμβολισμοί των δύο Πινάκων επεξηγούνται στο Σχήμα 2.1 που ακολουθεί.

 

Σχήμα 2.1: Επεξήγηση συμβολισμών Πινάκων 2.1 και 2.2.

pd.455.76.2

 

Σημείωση: Τα αναφερόμενα στους Πίνακες μεγέθη αφορούν καθαρές διαστάσεις.

 

β)1. Στάθμευση με αυτοεξυπηρέτηση.

 

Πίνακας 2.1: Διαστάσεις θέσεων στάθμευσης και διαδρόμων ανάλογα με την γωνία στάθμευσης - Στάθμευση με αυτοεξυπηρέτηση.

Φ°

Β (m)

Β1 (m)

Π (m)

Δ (m)

Ε (m)

Παρατηρήσεις

0

2.50

-

2.50

3.50

6.00

επαφή με τοίχο

-

2.15

2.15

3.50

6.00

μεταξύ διαδρόμων

45

4.85

4.10

2.50

2.75

3.54

 

60

5.25

4.70

2.50

3.50

2.89

 

90

4.75

4.75

2.50

5.50

2.50

 

 

Το πλάτος θέσης στάθμευσης (Π) μπορεί να μειωθεί στα 2,40 m στις περιπτώσεις όπου η θέση σε καμία πλευρά της δεν βρίσκεται σε επαφή με δομικά στοιχεία.
Το πλάτος θέσης στάθμευσης (Π) είναι δυνατό να μειωθεί τοπικά στα 2,30 m, μόνο στην περίπτωση και όπου η θέση εφάπτεται σε υποστύλωμα.
Σε σταθμούς μεγάλου μεγέθους θα προβλέπονται θέσεις ατόμων με ειδικές ανάγκες σε ποσοστό 2% επί της συνολικής χωρητικότητας και κατ' ελάχιστο 2 θέσεις. Το πλάτος των θέσεων αυτών ορίζεται σε 3,20 m.
Σαν ελάχιστη απόσταση υποστυλώματος ή άλλου δομικού στοιχείου από το πλησιέστερο σημείο του διαδρόμου πρόσβασης, ορίζονται τα 0,75 m.
Οι διάδρομοι πρόσβασης πρέπει να είναι τελείως ελεύθεροι από δομικά στοιχεία.

 

β)2. Στάθμευση από υπαλλήλους.

 

Πίνακας 2.2: Διαστάσεις θέσεων στάθμευσης και διαδρόμων ανάλογα με την γωνία στάθμευσης. Στάθμευση από υπαλλήλους.

Φ°

Β (m)

Β1 (m)

Π (m)

Δ (m)

Ε (m)

Παρατηρήσεις

0

2.25

-

2.25

3.50

6.00

επαφή με τοίχο

-

2.05

2.05

3.50

6.00

μεταξύ διαδρόμων

45

4.85

4.10

2.25

2.75

3.18

 

60

5.25

4.70

2.50

4.00

2.598

 

90

4.75

4.75

2.50

5.10

2.25

για πλάτος Π (m) = 2.25

2.50

4.60

2.50

για πλάτος Π (m) = 2.50

 

Με κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις για την χρησιμοποίηση μηχανικών μέσων αποθήκευσης οχημάτων σε σταθμούς αυτοκινήτων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του προεδρικού διατάγματος 326/1991 (ΦΕΚ 117/Α/1991).

 

6. Σε σταθμούς δημόσιας χρήσης μεγάλου μεγέθους, χωρητικότητας 80 θέσεων και άνω, που λειτουργούν με αυτοεξυπηρέτηση, θα εφαρμόζεται ένα εκτεταμένο σύστημα σήμανσης, τόσο για τους πεζούς, όσο κύρια για τα οχήματα στο εσωτερικό του Σταθμού, το οποίο θα περιλαμβάνει:

 

1. Σήμανση για τα οχήματα

 

α. Οριζόντια σήμανση. Με ανεξίτηλο ειδικό χρώμα σήμανσης οδοστρωμάτων, λευκής ή κίτρινης απόχρωσης, θα σημειώνονται στο δάπεδο τα όρια της κάθε θέσης στάθμευσης και θα καθορίζονται με ευμεγέθη βέλη οι κατευθύνσεις κυκλοφορίας σ' όλου τους διαδρόμους και στα σημεία διασταύρωσης των διαδρόμων μεταξύ τους ή με τις ράμπες. Επίσης με το ίδιο χρώμα καθορίζονται τα σημεία υποχρεωτικής διακοπής πορείας (STOP) των οχημάτων και αριθμείται η κάθε θέση στάθμευσης του ορόφου, στο σημείο επαφής του ορίου της με τον διάδρομο (πάνω στο δάπεδο). Τέλος θα σημαίνονται, με κατάλληλες αναγραφείς, οι ειδικές θέσεις στάθμευσης π.χ. αναπήρων κ.λ.π. Τα χρησιμοποιούμενα υλικά θα είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ισχυουσών Πρότυπων Τεχνικών προδιαγραφών χρωμάτων διαγράμμισης οδών.

 

β) Κατακόρυφη σήμανση Πινακίδες, με αντίστοιχο χρώμα σήμανσης στοιχείων αναγράφεται σε κάθε όροφο, σε τοίχους ή υποστυλώματα, σε κατάλληλες θέσεις (αρχή και τέλος κάθε ράμπας αλλά και ενδιάμεσα, στους διαδρόμους), με στοιχεία μεγέθους 70 cm, ο αριθμός του ορόφου (Α1, Α2, Β1, κ.λ.π.), σε μέσο ύψος 1,20 m από το δάπεδο.

 

Πέρα από την παραπάνω σήμανση, η κυκλοφορία στις διάφορες στάθμες του σταθμού, θα ρυθμίζεται με πινακίδες των ισχυουσών προδιαγραφών για την οδική σήμανση, (π.χ. απαγορεύσεις εισόδων, υποχρεωτικές πορείες, υποχρεωτική διακοπή πορείας (STOP), κ.λ.π.) που θα πρέπει να τοποθετούνται σε ορατά σημεία και σ' όλες τις απαραίτητες θέσεις όπως π.χ. στις διασταυρώσεις διαδρόμων μεταξύ τους ή με ράμπες.

 

Επίσης σε εμφανή και κατάλληλα (περίοπτα κατά το δυνατό) σημεία, θα τοποθετηθούν πινακίδες με ενδείξεις και πληροφορίες για την έξοδο, κάθοδο ή άνοδο οχημάτων. Τα στοιχεία των πινακίδων γενικά πρέπει να είναι τύπου HELVETICA, μαύρα ύψους 15 cm.

 

Σε κάθε όροφο θα αναρτάται πινακίδα που θα δείχνει την κάτοψη τις θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων.

 

Τέλος θα πρέπει να υπάρχουν σε κατάλληλες θέσεις, μέσα κι έξω από το Σταθμό, πληροφοριακές, αναγνώσιμες από αρκετή απόσταση, πινακίδες, με πληροφορίες για το είδος, το ύψος και βάρος των επιτρεπομένων να εισέλθουν στο Σταθμό οχημάτων, τον τρόπο λειτουργίας του Σταθμού, τα τέλη και τον τρόπο είσπραξής τους, τον τρόπο λειτουργίας ειδικών χώρων στάθμευσης όπως π.χ. μονίμων πελατών, αναπήρων, αυτοκινήτων προοριζομένων για πλύση, τις ώρες λειτουργίας του Σταθμού, οδηγίες για περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλης έκτακτης ανάγκης κ.λ.π. Στην είσοδο του σταθμού και σε σημείο εμφανές από την οδό προσπέλασης, θα υπάρχει φωτεινή ένδειξη της πληρότητας του σταθμού.

 

2. Σήμανση για τους πεζούς. Σε όλα τα κλιμακοστάσια και σε όλες τις ορατές από τον λοιπό χώρο του Σταθμού πλευρές τους, θα υπάρχουν πινακίδες με ένδειξη εξόδου για τους πεζούς, σαφώς διαφοροποιημένες σε χρώμα, μέγεθος και σχήμα από αυτές της ένδειξης εξόδου για τα οχήματα. Ανάλογες πινακίδες για την έξοδο των πεζών θα τοποθετούνται και σε ενδιάμεσα μεταξύ των κλιμακοστασίων σημεία του Σταθμού, π.χ. υποστυλώματα. Επίσης πρέπει να τοποθετούνται κατευθυντήριες πινακίδες εισόδου στο Σταθμό και πληροφοριακές πινακίδες για τον τρόπο είσπραξης τελών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του προεδρικού διατάγματος 326/1991 (ΦΕΚ 117/Α/1991).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.