Προεδρικό διάταγμα 455/76 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Θέση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Απαγορεύεται η ίδρυσις σταθμών αυτοκινήτων μέσου και μεγάλου μεγέθους:

 

α) Σε άμεση γειτνίαση ή κάτωθεν νοσοκομείου ή κλινικής δυναμικότητος 40 κλινών και άνω. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται:

 

α)α) Η ίδρυσις υπογείου σταθμού ιδιωτικής χρήσεως μέσου και μεγάλου μεγέθους κάτωθι νοσοκομείου ή κλινικής, εφ' όσον πέραν των γενικών στο άρθρο 21 παράγραφοι 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 9 του παρόντος οριζομένων μέτρων πυρασφάλειας, το ειδικό σύστημα ανιχνεύσεως εστίας πυρός, συνδέεται αυτομάτως μετά κώδωνος σημάνσεως κινδύνου, δίδει, μέσω χειροκίνητου συστήματος τηλεμετάδοσης, σήμα συναγερμού εις την Πυροσβεστική Υπηρεσία, θέτει αυτομάτως εν λειτουργία τον μηχανισμό καταιονισμού των αιθουσών σταθμεύσεως και συνδέεται με μηχανισμό αυτομάτου διακοπής πάσης ηλεκτρικής παροχής στο σταθμό, εκτός της παροχής του κυκλώματος λειτουργίας των ανελκυστήρων και του κυκλώματος λειτουργίας της υδραντλίας του συστήματος καταιονισμού,

 

β)β) Η ίδρυσις πολυωρόφου υπογείου σταθμού αυτοκινήτων μετ' ισογείου, δημοσίας ή ιδιωτικής χρήσεως μέσου και μεγάλου μεγέθους, σε άμεση γειτνίαση προς νοσοκομείον ή κλινική, εφ' όσον η είσοδος ή έξοδος του σταθμού σε ισόγειο απέχει από του πλησιέστερου σημείου του περιγράμματος του κτιρίου του νοσοκομείου ή της κλινικής απόσταση μεγαλύτερη των 10 m και η κλίσις της προ της εισόδου ή εξόδου του σταθμού οδού είναι μικροτέρα των 12%. Εις την περίπτωσιν ταύτη απαγορεύεται η ύπαρξις ανοιγμάτων του σταθμού εις απόσταση μικροτέρα των 10 μέτρων από του περιγράμματος του κτιρίου του νοσοκομείου ή της κλινικής.

 

β) Σε άμεση γειτνίαση προς αποθήκες εύφλεκτων ή εκρηκτικών υλών,

 

γ) εις κτίρια μεθ' υπερκειμένων ή υποκειμένων εν επαφή ορόφων, εις ους στεγάζονται εργαστήρια ή άλλης μορφής εγκαταστάσεις ένθα γίνεται χρήσις εστίας πυρός, δυνάμενες ν' αποτελέσουν κίνδυνο πυρκαϊάς των κάτωθεν ή άνωθεν εγκαταστάσεων του σταθμού. Η γειτνίασις εις τις ως άνω περιπτώσεις χαρακτηρίζεται ως άμεσος, εφ' όσον μεταξύ των περιγραμμάτων του κτιρίου του σταθμού και του τοιούτου των περιπτώσεων α' και β' της παρούσης παραγράφου αναφερομένων εγκαταστάσεων δεν παρεμβάλλεται οδός και ακίνητο κεκαλυμμένο ή μη πλάτους μεγαλυτέρου των 10 m.

 

δ) Εις απόσταση μικροτέρα των 100 m από του περιγράμματος ορατών αρχαιολογικών χώρων.

 

Η ελαχίστη αυτή απόστασις δεν απαιτείται όταν από την είσοδο και έξοδον του σταθμού δεν είναι ορατός ο αρχαιολογικός χώρος εις τις περιπτώσεις αυτές απαγορεύεται ή εγκατάστασις εις τον σταθμό αντλιών παροχής υγρών καυσίμων.

 

ε) εις θέσεις εις τις οποίας η λειτουργία των σταθμών επηρεάζει δυσμενώς την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας.

 

στ) Σε απόσταση 30 m από σηματοδοτούμενο κόμβο ή υπό σηματοδότηση ή άλλο κόμβο που θεωρείται σημαντικός από κυκλοφοριακή άποψη όπως αυτό καθορίζεται από την αρμόδια Διεύθυνση Κυκλοφορίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων της απόστασης μετρούμενης από το πλησιέστερο άκρο εισόδου ή εξόδου του σταθμού μέχρι το σημείο των πλησιέστερων ρυμοτομικών γραμμών του οικοδομικού τετραγώνου, σε θέσεις καμπυλότητας ή αναστροφής κλίσεως των οδών εφόσον παρεμποδίζεται η ορατότητα, και τέλος σε θεσμοθετημένους πεζόδρομους.

 

Σε πεζόδρομους με ήπια κυκλοφορία οχημάτων επιτρέπεται η ίδρυση μικρού ή μεσαίου μεγέθους σταθμών αυτοκινήτων μετά από έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης Κυκλοφορίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του οικείου Δήμου.

 

Για την ίδρυση σταθμών αυτοκινήτων μεγάλου μεγέθους απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων Διευθύνσεων Κυκλοφορίας και Οικισμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων που γνωμοδοτούν λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω στοιχεία:

 

1. Σημασία του δρόμου, στον οποίο θα κατασκευαστεί ο σταθμός, για το οδικό σύστημα.

2. Κυκλοφοριακούς φόρτους αιχμής (υφιστάμενους αναμενόμενους).

3. Σύστημα εισόδου εξόδου.

4. Επίπτωση στην στάθμη εξυπηρέτησης των επηρεαζόμενων σηματοδοτούμενων κόμβων.

5. Επίπτωση στην λειτουργία εκπαιδευτηρίων, παιδικών χαρών, γηροκομείων και γενικά χώρων κοινωνικής πρόνοιας.

 

Ειδικά για ίδρυση σταθμού χωρητικότητας 200 θέσεων και άνω, οι ίδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων θα απαιτούν την υποβολή, από μέρους των ενδιαφερομένων, κυκλοφοριακής μελέτης από την οποία θα προκύπτει ότι οι κυκλοφοριακές συνθήκες επιτρέπουν την ίδρυση του σταθμού με βάση τα παρακάτω:

 

1. Μέγεθος του σταθμού σε συνάρτηση με το διαθέσιμο χώρο.

2. Εκτίμηση της αναμενόμενης ζήτησης και των διαδρομών εισόδου εξόδου στον σταθμό.

3. Καθοριστικό κυκλοφοριακό φόρτο (υπολογισμός σύμφωνα με άρθρο 13 του προεδρικού διατάγματος 455/1976).

4. Χωροθέτηση εισόδων εξόδων του σταθμού, σύστημα διεκπεραίωσης οχημάτων στις εισόδους εξόδους και μέση απόδοση του συστήματος.

5. Αριθμός λωρίδων εισόδου εξόδου και επιφάνεια χώρων αναμονής.

6. Επιπτώσεις στην στάθμη εξυπηρέτησης του επηρεαζόμενου από τη λειτουργία του σταθμού οδικού δικτύου (υπολογισμός στάθμης εξυπηρέτησης και καθυστερήσεων κατά τις ώρες αιχμής πριν και μετά επιπτώσεις στη λειτουργία των Δημοσίων Συγκοινωνιών κ.λ.π.).

7. Προτεινόμενες επεμβάσεις στο οδικό δίκτυο (κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, επεμβάσεις στα γεωμετρικά στοιχεία, νέα προγράμματα σηματοδότησης και συντονισμού σηματοδοτών κ.λ.π.).

 

Β. Επίπτωση στην λειτουργία εκπαιδευτηρίων, παιδικών χαρών, γηροκομείων και γενικά χώρων κοινωνικής πρόνοιας.

 

Οι ίδιες Υπηρεσίες προκειμένου για σταθμούς 200 θέσεων και άνω καθορίζουν και τον ακριβή αριθμό των θέσεων στάθμευσης.

 

Για Σταθμούς δημόσιας χρήσης, μεγάλου μεγέθους, χωρητικότητας 80 θέσεων και άνω, που λειτουργούν με αυτοεξυπηρέτηση, θα υποβάλλεται για έγκριση και μελέτη σήμανσης που θα συντάσσεται σύμφωνα με όσα περιγράφονται στο άρθρο 2.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 249/1978 (ΦΕΚ 54/Α/1978) και με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος 326/1991 (ΦΕΚ 117/Α/1991).

 

2. Ωσαύτως απαγορεύεται η ίδρυσις και η λειτουργία σταθμών αυτοκινήτων μέσου και μεγάλου μεγέθους εφ' όσον εκ της λειτουργίας αυτών επηρεάζονται δυσμενώς τυχόν υφιστάμενα σε άμεση γειτνίαση γηροκομεία και άσυλα εν γένει.

 

3. Καταργήθηκε.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος 326/1991 (ΦΕΚ 117/Α/1991).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.