Προεδρικό διάταγμα 455/76 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Επικοινωνία μεταξύ ορόφων και χώρος αναμονής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η άνοδος και κάθοδος αυτοκινήτων εις υπογείους ή υπέργειες αίθουσες σταθμού, δύναται να διενεργείται είτε δια κεκλιμένων ανόδων - καθόδων (Ramps, ράμπες), είτε δι' ανελκυστήρων ηλεκτρικών ή και δι' άλλων αναλόγων μηχανικών μέσων. Εις πολυώροφους σταθμούς μεγάλου μεγέθους, εφ' όσον η άνοδος και κάθοδος των αυτοκινήτων διενεργείται δι' ανελκυστήρων, τοποθετούνται τουλάχιστον δύο τοιούτοι.

 

2. Δια σταθμούς μεγάλου μεγέθους προβλέπεται χώρος αναμονής, ο οποίος υπολογίζεται βάσει της χωρητικότητος του σταθμού, τον τρόπον επικοινωνίας μεταξύ των ορόφων (ράμπες ή μηχανικά μέσα), του τρόπου λειτουργίας τους, του τρόπου μετακινήσεως των οχημάτων (αυτοεξυπηρέτησις ή στάθμευσις υπό υπαλλήλων του σταθμού), του συστήματος πληρωμής και διεκπεραιώσεως (έκδοσις δελτίων και πληρωμή δι' αυτομάτου μηχανήματος ή δι' υπαλλήλου εις την είσοδο ή έξοδο), του ρυθμού αφίξεως και αναχωρήσεως των οχημάτων (βραχυπρόθεσμος ή μακροπρόθεσμος στάθμευσις) και γενικότερα των κυκλοφοριακών δεδομένων του σταθμού.

 

3. 3. Όταν η στάθμευση διενεργείται από τους ίδιους τους πελάτες του σταθμού (αυτοεξυπηρέτηση) ο απαιτούμενος χώρος αναμονής στην είσοδο του σταθμού υπολογίζεται από το Σχήμα 13.1, που είναι προσαρτημένο στο παρόν προεδρικό διάταγμα. με βάση τον μέσο ρυθμό αφίξεων κατά την ώρα αιχμής (καθοριστικός φόρτος) και την μέση απόδοση των εγκαταστάσεων διεκπεραίωσης εισόδου.

 

Εφόσον στην κυκλοφοριακή μελέτη ενός σταθμού αυτοκινήτων δεν προτείνεται άλλες κατάλληλα τεκμηριωμένες τιμές παραμέτρων, θα χρησιμοποιούνται οι παρακάτω τιμές:

 

α. Ο μέσος ρυθμός αφίξεως οχημάτων κατά την ώρα αιχμής (καθοριστικός φόρτος εισόδου) προκύπτει εμπειρικά από τον πολλαπλασιασμό του αριθμού των θέσεων στάθμευσης επί τον συντελεστή Κ που δίνεται στον πίνακα 13.1 που ακολουθεί.

 

Πίνακας 13.1: Εμπειρικές τιμές του συντελεστή υπολογισμού των καθοριστικών φόρτων (Κ) ενός σταθμού αυτοκινήτων.

Κύρια κατηγορία επισκεπτών του σταθμού

Συντελεστής Κ (οχήματα ανά ώρα αιχμής και θέση στάθμευσης)

Ι. Απασχολούμενοι στην διοίκηση και παροχή υπηρεσιών, επισκέπτες του κέντρου πόλεως, επισκέπτες εκθέσεων

0,60

ΙΙ. Σταθμοί που εξυπηρετούν μετεπιβίβαση (Park and Ride)

0,50

ΙΙΙ. Επισκέπτες υπεραγορών και εμπορικών κέντρων

1,20

IV. Απασχολούμενοι στη βιομηχανία και την παραγωγή

1,30

V. Επισκέπτες αθλητικών διοργανώσεων, θεάτρων, αιθουσών συναυλιών και παρεμφερών χρήσεων

0,90

VI. Κάτοικοι

0,30

 

Σχήμα 13.1: Διάγραμμα υπολογισμού απαιτούμενου χώρου αναμονής αυτοκινήτων για μία λωρίδα εισόδου σταθμού με αυτοεξυπηρετούμενη στάθμευση.

pd.455.76.13

 

 

Παράδειγμα: Σταθμός αυτοκινήτων 600 θέσεων.

 

Κατηγορία Ι: Ρυθμός άφιξης αυτοκινήτων κατά την ώρα αιχμής: 0,6 x 600 = 360

 

Αυτόματη έκδοση δελτίου στάθμευσης.

 

Απόδοση εγκατάστασης διεκπεραίωσης 450 οχήματα / ώρα

 

Απαιτούμενες θέσεις αναμονής: 6

 

Παρατήρηση. Όπου η τιμή του συντελεστή Κ είναι μεγαλύτερη της μονάδος σημαίνει ότι ο χώρος στάθμευσης γεμίζει κατά το χρονικό διάστημα της αιχμής σε λιγότερο από μία ώρα.

 

β. Η μέση απόδοση μιας συσκευής έκδοσης δελτίων προκύπτει από τον Πίνακα 13.2 που ακολουθεί:

 

Πίνακας 13.2: Μέση απόδοση εγκαταστάσεων διεκπεραίωσης εισόδου.

Περιγραφή διαδικασίας

Μέση απόδοση συσκευής (οχήματα ανά ώρα ανά λωρίδα)

Έκδοση δελτίων στάθμευσης από υπαλλήλους, με χειρόγραφες αναγραφές

180

Κάρτες διάρκειας σε αυτόματο μηχάνημα

400

Έκδοση δελτίων στάθμευσης από υπαλλήλους με συσκευή έκδοσης

500

Αυτόματη έκδοση δελτίου στάθμευσης με πάτημα ενός κουμπιού

400

Αυτόματη έκδοση δελτίου στάθμευσης με το πάτημα επαγωγικού βρόγχου

1. σε ευθεία

2. σε στροφή

 

 

600

450

Ελεύθερη είσοδος

700

 

γ. Επιφάνεια χώρου αναμονής ανά θέση: 12 m2.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος 326/1991 (ΦΕΚ 117/Α/1991).

 

4. Δια την περίπτωσιν Σταθμών της προηγουμένης παραγράφου με αριθμόν θέσεων σταθμεύσεων κάτω των 200 αυτοκινήτων, ο χώρος αναμονής ορίζεται εις δύο θέσεις σταθμεύσεως τουλάχιστον.

 

5. Δια την περίπτωσιν χώρων σταθμεύσεως όπου η άνοδος και κάθοδος των αυτοκινήτων διενεργείται δια μηχανικών μέσων ή δι' υπαλλήλων του σταθμού και δια σταθμούς μεγάλου ωφελίμου επιφανείας μέχρι 1500 m2, υφίσταται στο ισόγειο χώρος αναμονής αυτοκινήτων ωφελίμου επιφανείας 50 m2 τουλάχιστον. Εις σταθμούς ωφελίμου επιφανείας μεγαλύτερης των 1500 m2 ο χώρος αναμονής προσαυξάνεται κατά 5 m2 ανά 200 ωφελίμου επιφανείας.

 

6. Εις τους πολυώροφους σταθμούς ωφελίμου επιφανείας άνω των 6.000 m2 εφ' όσον η επικοινωνία του ισογείου μετά των λοιπών ορόφων (υπέργειων ή υπογείων) συντελείται δι' ανελκυστήρων, επιβάλλεται επιπροσθέτως και η κατασκευή κεκλιμένου επιπέδου ελαχίστου πλάτους μετά του πεζοδρομίου 3,50 m δια την εξυπηρέτησιν όλων των ορόφων του σταθμού εν ώρα εκτάκτου ανάγκης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος 326/1991 (ΦΕΚ 117/Α/1991).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο 13 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος 379/1980 (ΦΕΚ 105/Α/1980).

 



Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.