Προεδρικό διάταγμα 455/76 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Κεκλιμένα επίπεδα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α) Στην περίπτωση όπου τα κεκλιμένα επίπεδα επικοινωνίας (ράμπες) μεταξύ των ορόφων χρησιμοποιούνται και σαν δάπεδα στάθμευσης, η μέγιστη επιτρεπόμενη κλίση των δαπέδων αυτών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 6%, 5,5% και 5% για στάθμευση υπό γωνία 90° έως 81°, 80° - 71° και μικρότερη των 70° αντίστοιχα.

 

β) Η μέγιστη επιτρεπόμενη κλίση των κεκλιμένων επιπέδων (ράπτες) που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για επικοινωνία μεταξύ των ορόφων δεν υπερβαίνει το 17%.

 

γ) Στην αρχή και το τέλος κάθε κεκλιμένης ράμπας κατασκευάζεται ένα τμήμα συναρμογής κλίσεων μήκους τουλάχιστον 5,00 m, με κλίση το ήμισυ της διαφοράς κλίσεων μεταξύ της ράμπας και του επιπέδου του δαπέδου στάθμευσης. Ειδικότερα στην περίπτωση ραμπών μικρού μήκους μεταξύ ημιορόφων η συναρμογή των κλίσεων μπορεί να γίνει με την κατασκευή κατακόρυφου καμπύλου τμήματος, ακτίνας R = 20,0 m.

 

δ) Στα σημεία ελέγχου των εισόδων εξόδων ενός σταθμού απαιτείται η μείωση του πλάτους του οδοστρώματος για την διευκόλυνση των συναλλαγών μεταξύ των πελατών του σταθμού και υπαλλήλων ή μηχανημάτων. Το πλάτος των λωρίδων στα σημεία αυτά καθορίζεται σε 2,30 m. Πριν από τα σημεία ελέγχου θα πρέπει να υπάρχει ευθύγραμμο τμήμα τουλάχιστον 6,00 m του οποίου η κλίση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 7%.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του προεδρικού διατάγματος 326/1991 (ΦΕΚ 117/Α/1991).

 

2. Το δάπεδον των κεκλιμένων ανόδων ή καθόδων, παρουσιάζει ανώμαλη επιφάνεια προς επίτευξη μεγαλύτερες προσφύσεως δια την άνοδο και κάθοδο των οχημάτων.

 

3. α) Τα ελάχιστα πλάτη ράμπας μιας ή δύο κατευθύνσεων, σε ευθεία η καμπύλη με ελάχιστη εσωτερική ακτίνα στροφής 4,15 m, καθορίζονται σύμφωνα με το προσαρτημένο, στο παρόν, Σχήμα 14.1.

 

Σχήμα 14.1: Ελάχιστα πλάτη ράμπας για κυκλοφορία μίας ή δύο κατευθύνσεων.

pd.455.76.14

 

Η κατασκευή του δευτέρου Πεζοδρομίου είναι προαιρετική σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 4.

 

Σαν εσωτερική ακτίνα στροφής ορίζεται η ακτίνα μέχρι την εσωτερική οριογραμμή του καταστρώματος της ράμπας.

 

Το ελάχιστο πλάτος επιφάνειας στροφής ελικοειδούς ράμπας καθορίζεται με βάση την εσωτερική ακτίνα στροφής όπως παρακάτω:

 

Εσωτερική ακτίνα στροφής

Ελάχιστο πλάτος καταστρώματος

4.15 (ελάχιστη)

3.70

5.00

3.60

6.00

3.50

7.00

3.45

8.00

3.40

9.00

3.35

10.00

3.30

 

Σε ράμπες δύο κατευθύνσεων προβλέπεται διαχωριστική νησίδα πλάτους 0,50 m τουλάχιστον.

 

Τα καμπύλα τμήματα των κεκλιμένων επιπέδων (ραμπών) θα έχουν εγκάρσια κλίση 3% έως 5%.

 

β. Οι σταθμοί που λειτουργούν με αυτοεξυπηρέτηση, θα πρέπει να έχουν ξεχωριστή άνοδο και κάθοδο σε κάθε επίπεδο (δύο κεκλιμένα επίπεδα μιας κατευθύνσεως ή ένα κεκλιμένο επίπεδο δύο κατευθύνσεων. Σταθμοί που λειτουργούν με ανελκυστήρες ή άλλα μηχανικά μέσα ή με ένα κεκλιμένο επίπεδο για άνοδο και κάθοδο ταυτόχρονα ή εναλλάξ, δεν θεωρούνται σταθμοί με τρόπο λειτουργίας την αυτοεξυπηρέτηση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του προεδρικού διατάγματος 326/1991 (ΦΕΚ 117/Α/1991).

 

4. Προς την μίαν τουλάχιστον πλευρά και πέραν του καταστρώματος του κεκλιμένου επιπέδου κατασκευάζεται πεζοδρόμιον πλάτους 0,50 m δια την δι' αυτού άνοδο και κάθοδο του προσωπικού του σταθμού. Κεκλιμένα επίπεδα καθ' ολοκληρίαν ευθύγραμμα εις σταθμούς μικρού μεγέθους, ως και τοιαύτα εις μέσου μεγέθους σταθμούς που οδηγούν εις βοηθητικούς χώρους (πλυντήρια - λιπαντήρια κ.λ.π.) δύναται να έχουν πλάτος 3,00 m μετά του πεζοδρομίου, το πεζοδρόμιον τούτο παρουσιάζει αναλόγως ανώμαλο επιφάνεια δια την ακίνδυνη χρήσιν του.

 

5. Οι ανοικτές πλευρές των κεκλιμένων ανόδων - καθόδων εξοπλίζονται δια προστατευτικού κιγκλιδώματος ή τοιχίου εξ ωπλισμένου σκυροδέματος, αμφοτέρων αναλόγου αντοχής έναντι τυχόν κρούσεων.

 

6. Η θέσις της κεκλιμένης επιφανείας ανόδου - καθόδου εντός του σταθμού εκλέγεται τοιαύτη ούτως ώστε να αποκλείεται η οιασδήποτε μορφής όχλησις αυτών που κατοικούν περί τον σταθμό, είτε εκ του θορύβου είτε εκ των κραδασμών, άλλως οι φέροντες τα κεκλιμένα επίπεδα τοίχοι ή οι εφαπτόμενοι αυτών, εφ' όσον αποτελούν μεσοτοιχία μεθ' ετέρου κτίσματος, μονώνονται καθ' όλον αυτών το μήκος δια πλακών φελλού πάχους 5 εκατοστών τουλάχιστον ή ετέρου υλικού ίσης ή μεγαλύτερες ικανότητος ηχομονώσεως, παρεμβαλλόμενων μεταξύ της εν λόγω τοιχοποιίας.

 

7. Καταργήθηκε.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 6 του προεδρικού διατάγματος 326/1991 (ΦΕΚ 117/Α/1991).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.