Προεδρικό διάταγμα 326/91 - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η παράγραφος 1 του άρθρου 14 του ως άνω προεδρικού διατάγματος 455/1976 αντικαθίσταται όπως παρακάτω:

 

{1. α) Στην περίπτωση όπου τα κεκλιμένα επίπεδα επικοινωνίας (ράμπες) μεταξύ των ορόφων χρησιμοποιούνται και σαν δάπεδα στάθμευσης, η μέγιστη επιτρεπόμενη κλίση των δαπέδων αυτών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 6%, 5,5% και 5% για στάθμευση υπό γωνία 90° έως 81°, 80° - 71° και μικρότερη των 70° αντίστοιχα.

 

β) Η μέγιστη επιτρεπόμενη κλίση των κεκλιμένων επιπέδων (ράπτες) που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για επικοινωνία μεταξύ των ορόφων δεν υπερβαίνει το 17%.

 

γ) Στην αρχή και το τέλος κάθε κεκλιμένης ράμπας κατασκευάζεται ένα τμήμα συναρμογής κλίσεων μήκους τουλάχιστον 5,00 m, με κλίση το ήμισυ της διαφοράς κλίσεων μεταξύ της ράμπας και του επιπέδου του δαπέδου στάθμευσης. Ειδικότερα στην περίπτωση ραμπών μικρού μήκους μεταξύ ημιορόφων η συναρμογή των κλίσεων μπορεί να γίνει με την κατασκευή κατακόρυφου καμπύλου τμήματος, ακτίνας R = 20,0 m.

 

δ) Στα σημεία ελέγχου των εισόδων εξόδων ενός σταθμού απαιτείται η μείωση του πλάτους του οδοστρώματος για την διευκόλυνση των συναλλαγών μεταξύ των πελατών του σταθμού και υπαλλήλων ή μηχανημάτων. Το πλάτος των λωρίδων στα σημεία αυτά καθορίζεται σε 2,30 m. Πριν από τα σημεία ελέγχου θα πρέπει να υπάρχει ευθύγραμμο τμήμα τουλάχιστον 6,00 m του οποίου η κλίση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 7%.}

 

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 14 του ως άνω προεδρικού διατάγματος 455/1976 αντικαθίσταται όπως παρακάτω:

 

{α) Τα ελάχιστα πλάτη ράμπας μιας ή δύο κατευθύνσεων, σε ευθεία η καμπύλη με ελάχιστη εσωτερική ακτίνα στροφής 4,15 m, καθορίζονται σύμφωνα με το προσαρτημένο, στο παρόν, Σχήμα 14.1.

 

Σχήμα 14.1: Ελάχιστα πλάτη ράμπας για κυκλοφορία μίας ή δύο κατευθύνσεων.

pd.455.76.14

 

Η κατασκευή του δευτέρου Πεζοδρομίου είναι προαιρετική σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 4.

 

Σαν εσωτερική ακτίνα στροφής ορίζεται η ακτίνα μέχρι την εσωτερική οριογραμμή του καταστρώματος της ράμπας.

 

Το ελάχιστο πλάτος επιφάνειας στροφής ελικοειδούς ράμπας καθορίζεται με βάση την εσωτερική ακτίνα στροφής όπως παρακάτω:

 

Εσωτερική ακτίνα στροφής

Ελάχιστο πλάτος καταστρώματος

4.15 (ελάχιστη)

3.70

5.00

3.60

6.00

3.50

7.00

3.45

8.00

3.40

9.00

3.35

10.00

3.30

 

Σε ράμπες δύο κατευθύνσεων προβλέπεται διαχωριστική νησίδα πλάτους 0,50 m τουλάχιστον.

 

Τα καμπύλα τμήματα των κεκλιμένων επιπέδων (ραμπών) θα έχουν εγκάρσια κλίση 3% έως 5%.

 

β. Οι σταθμοί που λειτουργούν με αυτοεξυπηρέτηση, θα πρέπει να έχουν ξεχωριστή άνοδο και κάθοδο σε κάθε επίπεδο (δύο κεκλιμένα επίπεδα μιας κατευθύνσεως ή ένα κεκλιμένο επίπεδο δύο κατευθύνσεων. Σταθμοί που λειτουργούν με ανελκυστήρες ή άλλα μηχανικά μέσα ή με ένα κεκλιμένο επίπεδο για άνοδο και κάθοδο ταυτόχρονα ή εναλλάξ, δεν θεωρούνται σταθμοί με τρόπο λειτουργίας την αυτοεξυπηρέτηση.}

 

3. Η παράγραφος 7 του ίδιου ως άνω άρθρου 14 του ως άνω προεδρικού διατάγματος 455/1976 καταργείται.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.