Προεδρικό διάταγμα 326/91 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 13 του ως άνω προεδρικού διατάγματος 455/1976, που τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος 379/1980, αντικαθίσταται όπως παρακάτω:

 

{3. Όταν η στάθμευση διενεργείται από τους ίδιους τους πελάτες του σταθμού (αυτοεξυπηρέτηση) ο απαιτούμενος χώρος αναμονής στην είσοδο του σταθμού υπολογίζεται από το Σχήμα 13.1, που είναι προσαρτημένο στο παρόν προεδρικό διάταγμα. με βάση τον μέσο ρυθμό αφίξεων κατά την ώρα αιχμής (καθοριστικός φόρτος) και την μέση απόδοση των εγκαταστάσεων διεκπεραίωσης εισόδου.

 

Εφόσον στην κυκλοφοριακή μελέτη ενός σταθμού αυτοκινήτων δεν προτείνεται άλλες κατάλληλα τεκμηριωμένες τιμές παραμέτρων, θα χρησιμοποιούνται οι παρακάτω τιμές:

 

α. Ο μέσος ρυθμός αφίξεως οχημάτων κατά την ώρα αιχμής (καθοριστικός φόρτος εισόδου) προκύπτει εμπειρικά από τον πολλαπλασιασμό του αριθμού των θέσεων στάθμευσης επί τον συντελεστή Κ που δίνεται στον πίνακα 13.1 που ακολουθεί.

 

Πίνακας 13.1: Εμπειρικές τιμές του συντελεστή υπολογισμού των καθοριστικών φόρτων (Κ) ενός σταθμού αυτοκινήτων.

Κύρια κατηγορία επισκεπτών του σταθμού

Συντελεστής Κ (οχήματα ανά ώρα αιχμής και θέση στάθμευσης)

Ι. Απασχολούμενοι στην διοίκηση και παροχή υπηρεσιών, επισκέπτες του κέντρου πόλεως, επισκέπτες εκθέσεων

0,60

ΙΙ. Σταθμοί που εξυπηρετούν μετεπιβίβαση (Park and Ride)

0,50

ΙΙΙ. Επισκέπτες υπεραγορών και εμπορικών κέντρων

1,20

IV. Απασχολούμενοι στη βιομηχανία και την παραγωγή

1,30

V. Επισκέπτες αθλητικών διοργανώσεων, θεάτρων, αιθουσών συναυλιών και παρεμφερών χρήσεων

0,90

VI. Κάτοικοι

0,30

 

Σχήμα 13.1: Διάγραμμα υπολογισμού απαιτούμενου χώρου αναμονής αυτοκινήτων για μία λωρίδα εισόδου σταθμού με αυτοεξυπηρετούμενη στάθμευση.

pd.455.76.13

 

 

Παράδειγμα: Σταθμός αυτοκινήτων 600 θέσεων.

 

Κατηγορία Ι: Ρυθμός άφιξης αυτοκινήτων κατά την ώρα αιχμής: 0,6 x 600 = 360

 

Αυτόματη έκδοση δελτίου στάθμευσης.

 

Απόδοση εγκατάστασης διεκπεραίωσης 450 οχήματα / ώρα

 

Απαιτούμενες θέσεις αναμονής: 6

 

Παρατήρηση. Όπου η τιμή του συντελεστή Κ είναι μεγαλύτερη της μονάδος σημαίνει ότι ο χώρος στάθμευσης γεμίζει κατά το χρονικό διάστημα της αιχμής σε λιγότερο από μία ώρα.

 

β. Η μέση απόδοση μιας συσκευής έκδοσης δελτίων προκύπτει από τον Πίνακα 13.2 που ακολουθεί:

 

Πίνακας 13.2: Μέση απόδοση εγκαταστάσεων διεκπεραίωσης εισόδου.

Περιγραφή διαδικασίας

Μέση απόδοση συσκευής (οχήματα ανά ώρα ανά λωρίδα)

Έκδοση δελτίων στάθμευσης από υπαλλήλους, με χειρόγραφες αναγραφές

180

Κάρτες διάρκειας σε αυτόματο μηχάνημα

400

Έκδοση δελτίων στάθμευσης από υπαλλήλους με συσκευή έκδοσης

500

Αυτόματη έκδοση δελτίου στάθμευσης με πάτημα ενός κουμπιού

400

Αυτόματη έκδοση δελτίου στάθμευσης με το πάτημα επαγωγικού βρόγχου

1. σε ευθεία

2. σε στροφή

 

 

600

450

Ελεύθερη είσοδος

700

 

γ. Επιφάνεια χώρου αναμονής ανά θέση: 12 m2.}

 

2. Η παράγραφος 6 του άρθρου 13 του προεδρικού διατάγματος 455/1976 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος 379/1980 καταργείται.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.