Προεδρικό διάταγμα 455/76 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Κτίριο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο σταθμός αυτοκινήτων δύναται να περιλαμβάνει αίθουσες σταθμεύσεως, υπογείους, ή ισόγειους, διώροφους ή πολυώροφους.

 

2. Υπεράνω ή κάτωθι των αιθουσών σταθμεύσεως δύνανται να υφίστανται έτεροι όροφοι δια χρήσιν των ως κατοικιών, καταστημάτων κ.λ.π., απαγορευόμενης της εγκαταστάσεως εντός του σταθμού αντλιών καυσίμων, εφ' όσον οι υποκείμενοι ή υπερκείμενοι όροφοι ή τμήματα αυτών χρησιμοποιούνται ως κινηματογράφοι, θέατρα κ.λ.π. και ως εκπαιδευτήρια.

 

3. Οι χώροι σταθμεύσεως δύνανται να συνίστανται εκ περισσότερων του ενός εστεγασμένων τμημάτων ευρισκομένων εντός ενιαίου κτίσματος, που συνιστά την έννοια ενός σταθμού και αποδεικνυόμενου τούτου δι' αντιστοίχου κτιριολογικής διατάξεως εξασφαλίσεως ανοιγμάτων επικοινωνίας των χώρων προσβάσεως κ.λ.π., αναγόμενα πάντοτε εις λειτουργία σταθμού αυτοκινήτων.

 

4. Οι σταθμοί προ των οποίων υφίσταται εσώτερο του πεζοδρομίου, επαρκής ιδιωτικός χώρος και εφ' όσον το επιτρέπουν οι συνθήκες της περιοχής δύνανται να έχουν μίαν ή περισσότερους πλευράς στο ισόγειο αυτών ελευθέρας δυνάμενες να χρησιμοποιηθούν καθ' όλην την έκταση αυτών δια την είσοδο και έξοδον των οχημάτων.

 

5. Οι πλευρές των ορόφων, εφ' όσον, δεν είναι εξ ολοκλήρου κλειστές, φέρουν προπέτασμα (στηθαίον) ύψους 0,80 m τουλάχιστον που εξασφαλίζει την εντός των χώρων σταθμεύσεως συγκράτηση των οχημάτων εν οιαδήποτε περιπτώσει κρούσεως αυτών. Τα ανοίγματα δύναται να προβλεφθούν μετά ή άνευ υαλοστασίου. Εν περιπτώσει υπάρξεως εξωστών εις ορόφους σταθμεύσεως αυτοκινήτων δύναται το ως άνω προπέτασμα (στηθαίον) να μειώνεται εις 0,20 m υπό τον όρον ότι περιμετρικά ο εξώστης θα φέρει προπέτασμα ή κιγκλίδωμα ισχυρές κατασκευής ύψους 0,90 m τουλάχιστον.

 

6. Η εξωτερική όψις του κτιρίου του σταθμού είναι αρχιτεκτονικά άρτια και εναρμονισμένη προς την εμφάνιση της περιοχής.

 

7. Η εν γένει κατασκευή του κτιρίου μετά των εγκαταστάσεών του είναι τοιαύτη, ώστε να αποκλείεται η προς τα γειτονικά κτίρια ή ορόφους του ιδίου μεταβίβασις κραδασμών και ήχων προκαλουμένων εκ της λειτουργίας του. Εις τις περιπτώσεις σταθμών μέσου και μεγάλου μεγέθους επιβάλλεται η παρεμβολή ή επικάλυψις των πάσης φύσεως μεσοτοιχιών και της οροφής της αιθούσης σταθμεύσεως της ευρισκομένης κάτωθι ορόφου χρησιμοποιουμένου ως κατοικίας, γραφείων και νοσοκομείου ή κλινικής, δι' ηχομονωτικού και αντικραδασμικού υλικού ικανού πάχους.

 

8. Καταργήθηκε.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος 326/1991 (ΦΕΚ 117/Α/1991).

 

9. Έκαστος δημοσίας χρήσεως σταθμός μέσου ή μεγάλου μεγέθους διαθέτει τους κατωτέρω βοηθητικούς χώρους:

 

α) Ξεχωριστό υπό του χώρου σταθμεύσεως διαμέρισμα διαφυλάξεως των ενδυμάτων του προσωπικού μετ' αναλόγου προς τούτο αριθμού ιματιοθηκών μεταλλικής κατασκευής,

 

β) χώρους υγιεινής μετά νιπτήρων, WC κ.λ.π.,

 

γ) αποθήκη ελάχιστης επιφανείας 10 m2.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος 326/1991 (ΦΕΚ 117/Α/1991).

 

10. Στους σταθμούς μεσαίου και μεγάλου θα προβλέπεται γραφείο κινήσεως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος 326/1991 (ΦΕΚ 117/Α/1991).

 

11. Η εσωτερική επικοινωνία του σταθμού προς ετέρους χώρους που δεν εξυπηρετούν τούτον, μέσω εσωτερικών ανοιγμάτων, απαγορεύεται. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται:

 

α) Λειτουργία εντός του σταθμού κυλικείου, προς εξυπηρέτησιν του προσωπικού και των ιδιοκτητών των εξυπηρετουμένων υπό του σταθμού αυτοκινήτων και

 

β) η επικοινωνία του σταθμού με υποσταθμός Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού ή με ετέρους ορόφους μέσω ανελκυστήρα ή κλίμακας ή ετέρους χώρους (μη χρησιμοποιούμενους δι' εναποθήκευση εύφλεκτων υλών κ.λ.π.) υπό τον όρον δημιουργίας προθαλάμου και τοποθετήσεως πυρασφαλούς θύρας μεταξύ τούτου και του χώρου του σταθμού.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.