Προεδρικό διάταγμα 455/76 - Άρθρο 21

Άρθρο 21


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Πάσα χρήσις πυρός εντός του χώρου του Σταθμού αυτοκινήτων απαγορεύεται.

 

2. Η εντός σταθμών αυτοκινήτων, κειμένων εντός κατοικημένων περιοχών, εγκατάστασις και λειτουργία πάσης φύσεως συνεργείου επισκευής αυτοκινήτων, εν οις και ηλεκτρολογικών εργαστηρίων απαγορεύεται. Ωσαύτως απαγορεύεται η εντός σταθμών φόρτωσις συσσωρευτών.

 

3. Σε κατάλληλες στο σταθμό θέσεις τοποθετούνται αυτόματοι φορητοί πυροσβεστήρες, καταλλήλου κατασβεστικού υλικού δια κατασβέσεις πυρκαγιών προκαλουμένων εις αυτοκίνητα, αναλόγου βάρους γομώσεως και αριθμού, ώστε έκαστος εξ αυτών να αντιστοιχεί σε 50 m2 ωφελίμου επιφανείας του σταθμού.

 

4. Σε κατάλληλες στο σταθμό θέσεις και εις όλους τους ορόφους τοποθετούνται κάδοι που πληρώνονται δι' άμμου και συνοδευόμενοι δι' αναλόγου αριθμού πτύων και σκαπανών.

 

5. Εντός εκάστου Σταθμού τοποθετείται δίκτυον διανομής ύδατος υπό πίεσιν συνδεδεμένο μετά αναλόγου αριθμού κρουνών παροχής ύδατος διαστάσεων ίσων προς τις τοιαύτας των υπό των οικείων πυροσβεστικών Αρχών χρησιμοποιουμένων στοιχείων πυροσβέσεως.

 

Οι θέσεις τοποθετήσεως των κρουνών τούτων και των προβλεπομένων υπό της παραγράφου 3 του παρόντος πυροσβεστήρων, ως και οι διατομές του δικτύου διανομής ύδατος υπό πίεσιν καθορίζονται υπό της οικείας πυροσβεστικής Αρχής, ήτις έχει και την ευθύνη της παρακολουθήσεως της καλής λειτουργίας των μέσων πυρασφάλειας του σταθμού.

 

6. Εις πολυώροφους σταθμούς αυτοκινήτων μέσου και μεγάλου μεγέθους είναι υποχρεωτική η τοποθέτησις δύο τροχήλατων πυροσβεστήρων κατασβεστικού υλικού ως εν παραγράφω 3 του παρόντος και βάρους γομώσεως καθοριζομένου, αναλόγως του κατασβεστικού υλικού, υπό της οικείας πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

 

7. Εις εμφανείς στο σταθμό θέσεις υπάρχουν αναρτημένες πινακίδες φέρουσες τους αριθμούς τηλεφώνου της πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του σταθμού Α' Βοηθειών.

 

8. Η ηλεκτρική εγκατάστασις των σταθμών ως και των εις αυτούς υπαγομένων πλυντηρίων - λιπαντηρίων, είναι εξ ολοκλήρου στεγανή σύμφωνα δε πάντως, προς τους εν ισχύ κανονισμούς του Κράτους. Στοιχεία της ηλεκτρικής εγκαταστάσεως εν γένει εις τα οποία δύνανται να προκληθούν σπινθήρες (πίνακες διανομής, ασφάλειες, διακόπτες κ.λ.π. εφ' όσον ταύτα δεν είναι στεγανά) δεν τοποθετούνται, εις χώρο σταθμεύσεως και εν γένει εις χώρους επικινδύνους εις ανάφλεξη λόγω υπάρξεως εύφλεκτων αερίων ή άλλων εύφλεκτων υλών.

 

9. Εις σταθμούς μέσου και μεγάλου μεγέθους:

 

α) Σε άμεση γειτνίαση προς Νοσοκομείον ή Κλινική και

 

β) Κάτωθι πολυκατοικιών, ξενοδοχείων και πολυωρόφων κτιρίων χρησιμοποιουμένων ως γραφείων ή βιοτεχνικών εργαστηρίων, εκτός των λοιπών ως ανωτέρω μέτρων πυρασφάλειας εγκαθίσταται σύστημα, αυτομάτου ανιχνεύσεως εστίας πυρός στο σταθμό ως και τοιούτον καταιονισμού ύδατος υπό πίεσιν επί της οροφής απασών των αιθουσών σταθμεύσεως, και καθ' ο τμήμα αυτές ευρίσκονται κάτωθι των ανωτέρω αναφερομένων κτισμάτων (περίπτωσις β'), προς άμεση καταστολή πυρκαϊάς.

 

Εις τις ανωτέρω περιπτώσεις κατά τις οποίας είναι υποχρεωτική η εγκατάστασις συστήματος καταιονισμού ύδατος τούτο δύναται να αντικατασταθεί με άλλο σύστημα το οποίον να λειτουργεί με έτερο κατασβεστικό υλικό αναγνωρισμένο διεθνώς και κατάλληλο δια τοιούτου είδους εφαρμογές.

 

Η καταλληλότης των συστημάτων αυτομάτου ανιχνεύσεως και κατασβέσεως θα ελέγχεται υπό της οικείας πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ήτις και θα θεωρεί τις σχετικές μελέτες πριν υποβληθούν εις τις αρμοδίας Υπηρεσίας Συγκοινωνιών κατ' εφαρμογήν του άρθρου 23 παράγραφος 5 δια την χορήγηση της κατά νόμον αδείας ιδρύσεως του σταθμού.

 

Σε όσους από τους παραπάνω σταθμούς αυτοκινήτων υπάρχει σύστημα καταιονισμού ύδατος κλειστού τύπου, με το οποίο παρέχεται το αποτέλεσμα συναγερμού του ανιχνευτικού συστήματος, δεν εγκαθίσταται η εγκατάσταση συστήματος ανίχνευσης πυρός.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του προεδρικού διατάγματος 316/1986 (ΦΕΚ 139/Α/1986).

 

10. Η τήρησις των ως άνω μέτρων ελέγχεται άπαξ του έτους υπό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με μέριμνα των εκμεταλλευτών των σταθμών και προσκομίζεται υπ' αυτών εις την αρμόδια δια την χορήγηση της αδείας λειτουργίας Υπηρεσία βεβαίωσις ότι τα μέτρα πυρασφάλειας έχουν καλώς και συμφώνως προς τους όρους του παρόντος, άλλως δεν χορηγείται η άδεια λειτουργίας του σταθμού ή αφαιρείται προσωρινώς η άδεια λειτουργίας αυτού εφ' όσον πρόκειται περί λειτουργούντος σταθμού αυτοκινήτων.

 

11. Σταθμοί αυτοκινήτων για τους οποίους χορηγήθηκε άδεια ίδρυσης ή λειτουργίας προ της ισχύος του προεδρικού διατάγματος 455/1976, πρέπει να προσαρμοσθούν σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου αυτού μέχρι 31-12-1984. Σε αντίθετη περίπτωση αφαιρείται προσωρινά η άδεια λειτουργίας τους και σφραγίζονται οι τυχόν υπάρχουσες αντλίες παροχής υγρών καυσίμων, μέχρι να εγκατασταθεί το σύστημα ανιχνεύσεως εστίας πυρός και του συστήματος καταιονισμού ύδατος υπό πίεση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 11 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος 471/1984 (ΦΕΚ 168/Α/1984).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του προεδρικού διατάγματος 379/1980 (ΦΕΚ 105/Α/1980).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.