Προεδρικό διάταγμα 599/78 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συμπληρωματική βεβαίωσις της εισφοράς των άρθρων 1 - 3 του νόμου 720/1977 γίνεται όταν προκύψει μείζον ποσόν οφειλομένης εισφοράς μετά τον έλεγχο της δηλώσεως και την τυχόν εξακρίβωση:

 

α) Διαφοράς μεταξύ του δηλωθέντος εμβαδού και του πραγματικού τοιούτου μέχρι του υπό του νόμου οριζομένου ορίου ανοχής πέντε τοις εκατόν (5%).

 

β) Διαφοράς μεταξύ των εις την δήλωση χρησιμοποιηθέντων δια τον υπολογισμό της εισφοράς κλιμακίων των παραγράφων 2 έως 4 του άρθρου 2 του νόμου 720/1977 και των πράγματι εφαρμοστέων τοιούτων.

 

γ) Του ότι η οικοδομή δεν υπάγεται ως εδηλώθη, εις τις εξαιρούμενες της εισφοράς περιπτώσεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 2 του νόμου 720/1977 και

 

δ) λογιστικών λαθών εις τον υπολογισμό της εισφοράς.

 

2. Ο έλεγχος της ακριβείας των στοιχείων της δηλώσεως γίνεται υπό επιτροπών εκ τριών τεχνικών υπαλλήλων εξ' ων εις τουλάχιστον Κλάδων ΑΤ, που συγκροτούνται δι' εντολής ελέγχου του Προϊσταμένου της αρμοδίας Πολεοδομικής Υπηρεσίας. Ο λογιστικός έλεγχος δύναται να γίνεται και υπό ειδικών συνεργείων ή και μηχανογραφικά, δια να επισημανθούν και τεθούν υπ' όψιν της επιτροπής οι δηλώσεις που εμφανίζουν αποκλίσεις.

 

3. Η Επιτροπή δι' εκάστην δήλωση δια την οποίαν διαπιστώνονται αποκλίσεις ή ανακρίβειες συντάσσει ιδιαιτέρα έκθεση, περιλαμβάνουσα πάντα τα στοιχεία τα οποία συνιστούν και αιτιολογούν την ανακρίβεια της δηλώσεως που επισημαίνεται. Εάν η ανακρίβεια σύγκειται εις τα χρησιμοποιηθέντα εν τη δηλώσει κλιμάκια υπολογισμού του φόρου η έκθεσις περιλαμβάνει και τον υπό τα πράγματι εφαρμοστέα κλιμάκια υπολογισμό της εισφοράς. Εάν εκ του ελέγχου δεν διαπιστωθούν ανακρίβειες εις δηλώσεις η έκθεσις δύναται να συνταχθεί ενιαία δια τις περισσότερους αυτές δηλώσεις.

 

4. Οι εκθέσεις επί δηλώσεων εκ του ελέγχου των οποίων δεν διεπιστώθησαν ανακρίβειες σημειώνονται εις την οικεία στήλη του βιβλίου δηλώσεων και τίθενται εις το αρχείον άνευ ετέρας ενεργείας.

 

5. Επί εκθέσεων ελέγχου δηλώσεων που διαπιστώνουν διαφορές δηλωθέντος εμβαδού μεγαλύτερες του 5% η έκθεσις δέον να περιλαμβάνει και τα στοιχεία της εκθέσεως της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού. Εις τις περιπτώσεις αυτές, αφ' ενός μεν διαβιβάζεται η σχετική δήλωσις μετ' αντιγράφου της εκθέσεως εις τον αρμόδιο Εισαγγελέα δια την άσκηση της σχετικής ποινής διώξεως κατά του δηλούντος, αφ' ετέρου δε άρχεται η διαδικασία χαρακτηρισμού της εν τη δηλώσει οικοδομής ή τμήματος αυτής ως αυθαιρέτου κατά τις διατάξεις του άρθρου 118 και επόμενα του νομοθετικού διατάγματος 8/1973. Η Έκθεσις του παρόντος άρθρου αποτελεί, εις την περίπτωσιν αυτήν την έκθεση τεχνικού υπαλλήλου της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του νομοθετικού διατάγματος 8/1973. Εάν κατά την έκδοση της κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 121 του αυτού νομοθετικού διατάγματος 8/1973 αποφάσεως επιβολής προστίμου έχει βεβαιωθεί ήδη η εισφορά των άρθρων 1 - 3 του νόμου 720/1977 αυτή, εξακολουθεί εισπραττομένη ως βεβαιώθηκε και αφαιρείται στη σχετική απόφαση από του επιβαλλομένου προστίμου, συμψηφιζόμενη προς τούτο. Εάν δεν έχει γίνει η βεβαίωσις το πρόστιμο επιβάλλεται εις το σύνολόν του.

 

6. Επί εκθέσεων ελέγχου που διαπιστώνουν διαφορές στο δηλωθέν εμβαδόν μέχρι του 5% κινείται η κατά το επόμενο άρθρο διαδικασία προς επιβολή της οφειλομένης στις περιπτώσεις αυτές συμπληρωματικής εισφοράς.

 

7. Επί εκθέσεων ελέγχου δηλώσεων που διαπιστώνουν ανακρίβειες των περιπτώσεων β, γ ή δ, της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου αφ' ενός μεν διαβιβάζεται και η σχετική δήλωσις μετ' αντιγράφου της εκθέσεως εις τον αρμόδιο Εισαγγελέα δια να κρίνει δια την ενδεχόμενη άσκηση ποινικής διώξεως κατά του υπαιτίου, αφ' ετέρου δε κινείται η κατά το ενδεχόμενον άρθρον διαδικασία προς επιβολή της οφειλομένης εις τις περιπτώσεις αυτές συμπληρωματικής εισφοράς.

 

8. Η παράγραφος 5 του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται αναλόγως και εις περιπτώσεις ανακριβειών της δηλώσεως, μη εμπιπτουσών εις την προηγούμενη παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.