Νομοθετικό διάταγμα 8/73 - Άρθρο 121

Άρθρο 121: Διαδικασία χαρακτηρισμού αυθαιρέτου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο χαρακτηρισμός κατασκευής ως αυθαιρέτου, ο προσδιορισμός της αξίας ταύτης και η επιβολή του προστίμου γίνεται δι' αποφάσεως του Προϊσταμένου της κατά τόπον αρμοδίας Πολεοδομικής Αρχής. Εάν πρόκειται περί αυθαιρέτου κατασκευής που εμπίπτει εις την παράγραφο 2 του άρθρου 119 του παρόντος δια της αποφάσεως τάσσεται και προθεσμία δια την κατεδάφιση ταύτης. Η προθεσμία αυτή δεν δύναται να είναι μικροτέρα των 15 ημερών, άρχεται δε από της κοινοποιήσεως της αποφάσεως.

 

2. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο απόφασις εκδίδεται κατόπιν αυτοψίας διενεργούμενης υπό τεχνικού υπαλλήλου της αρμοδίας Πολεοδομικής Υπηρεσίας. Περί της αυτοψίας ταύτης συντάσσεται έκθεσις υπό του υπαλλήλου που διενέργησα ταύτη περιλαμβάνουσα περιγραφή της αυθαιρέτου κατασκευής, προσδιορισμό της αξίας αυτής και μνεία των διατάξεων προς ας τυχόν αυτή αντίκειται.

 

3. Η απόφασις μετ' αντιγράφου της εκθέσεως αυτοψίας κοινοποιείται δια του οικείου αστυνομικού τμήματος προς τον κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 120 υπόχρεων.

 

4. Κατά της αποφάσεως ταύτης ο καθ' ου δικαιούται όπως εντός ανατρεπτικής προθεσμίας 10 ημερών από της εις αυτόν κοινοποιήσεως υποβάλει ένσταση. Η ένστασις εις ην αναγράφεται η κατοικία του ενισταμένου ως και η τοιαύτη του τυχόν αντικλήτου του και εις ην ενεργούνται όλες οι κοινοποιήσεις επιδίδεται απ' ευθείας εις την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία, εάν δε ο καθ' ου κατοικεί εκτός της έδρας ταύτης δύναται να απευθύνεται προς ταύτη δια του αστυνομικού τμήματος της κατοικίας του. Όταν η ένστασις κατατίθεται απ' ευθείας εις την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία αυτή ανακοινώνει παραχρήμα εις τον καταθέτοντα την ένσταση και σημειώνει παρά πόδας της ενστάσεως την ημέραν, ώραν και τον τόπον της κατά τις διατάξεις του επομένου άρθρου συζητήσεως ταύτης. Όταν η ένστασις περιέρχεται δια της αστυνομικής αρχής εις την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία αυτή προσδιορίζει αμέσως την κατά τα ανωτέρω ημέραν, ώραν και τόπον συζητήσεως και κοινοποιεί ταύτα εις τον ενιστάμενο δια της Αστυνομικής Αρχής υποχρεούμενης εν τη περιπτώσει ταύτη όπως αποστείλει το ταχύτερον τα αποδεικτικά επιδόσεως.

 

5. Η υποβολή ενστάσεως αναστέλλει κατά πάντα την κοινοποιηθείσα απόφαση πλην της διακοπής συνεχίσεως των εργασιών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.