Νομοθετικό διάταγμα 8/73 - Άρθρο 119

Άρθρο 119: Συνέπειες αυθαιρέτου κατασκευής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Διαπιστωθείσης αυθαιρέτου κατά τα ανωτέρω κατασκευής, διατάσσεται η άμεσος διακοπή των τυχόν συνεχιζόμενων εργασιών και επιβάλλεται το κατά τις επόμενες διατάξεις πρόστιμον.

 

2. Ειδικότερα δι' αυθαιρέτους κατασκευές αντικείμενες εις τις κείμενες διατάξεις, ως προς την αρτιότητα του οικοπέδου, το ποσοστόν καλύψεως, τα όρια της δομήσιμου επιφανείας του οικοπέδου,τον συντελεστή δομήσεως αυτού, το επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων και τις προεξοχές πέραν των γραμμών δομήσεως ή προς τα υποχρεωτικώς ή προαιρετικώς αφιέμενα ακάλυπτα τμήματα του οικοπέδου και τις διαστάσεις των περιφραγμάτων, πέραν του προστίμου, διατάσσεται και η κατεδάφισις τούτων. Εις περίπτωσιν εργασιών δι' ων μετατρέπεται χώρος του κτιρίου εις χώρο ανεπίτρεπτου, κατά τις διατάξεις του παρόντος, χρήσεως, διατάσσεται η κατεδάφισις μόνον των έργων τούτων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 65 του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος 205/1974 (ΦΕΚ 363/Α/1974).

 

3. Η διαπίστωσις του αυθαιρέτου της κατασκευής δύναται να γίνει οποτεδήποτε, έστω και μετά την έναρξη της χρήσεως αυτής, ήτις δεν κωλύει την επέλευση των συνεπειών του παρόντος άρθρου.

 

4. Δια πάσαν παράβασιν των διατάξεων του παρόντος, οι τεχνικοί που ανέλαβαν την εποπτεία των εργασιών υπόκεινται εις πειθαρχικές ποινές κατά τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 4 του αναγκαστικού νόμου 410/1968.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.