Νομοθετικό διάταγμα 8/73 - Άρθρο 118

Άρθρο 118: Άδειες δομικών εργασιών - αυθαίρετες κατασκευές


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Πάσα επιτρεπομένη υπό των κειμένων διατάξεων εργασία δομήσεως εντός οιουδήποτε οικισμού ή εκτός οικισμού εκτελείται βάσει αδείας της αρμοδίας Αρχής. Τοιαύτες εργασίες δομήσεως είναι ιδία εκσκαφές θεμελίων, εγκατάστασις ικριωμάτων, ανέγερσις κτιρίων και παραρτημάτων αυτών, επισκευή και διαρρύθμισις υφισταμένων κτιρίων. Άδεια δεν απαιτείται δι' εσωτερικούς χρωματισμούς, δι' εξωτερικούς χρωματισμούς, όταν δεν γίνεται χρήσις ικριωμάτων, δια μικράς εσωτερικές επισκευές ή διασκευές που δεν θίγουν την φέρουσα κατασκευήν του κτιρίου ή την εμφάνιση αυτού, δι' επισκευές δαπέδου, δι' επισκευές, διασκευές ή συμπληρώσεις των εσωτερικών εγκαταστάσεων και αγωγών των κτιρίων, δια μικράς, άνευ χρήσεως ικριωμάτων, επισκευές θυρών, παραθύρων, στεγών, δωμάτων και εν γένει δια τις μικράς και μεμονωμένες επισκευές δια λόγους χρήσεως, υγιεινής και προστασίας των κτιρίων.

 

Δι' αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίων Έργων καθορίζονται οι περιπτώσεις δομικών εργασιών, ήσσονος σημασίας εις απομεμακρυσμένες της έδρας της οικείας Πολεοδομικής Υπηρεσίας περιοχές, δι' ας δύναται η άδεια να εκδίδεται, κατόπιν εξουσιοδοτήσεως και υπό τη εποπτεία της αρμοδίας Πολεοδομικής Υπηρεσίας, υπό των Δημοτικών ή Κοινοτικών Αρχών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του νόμου 651/1977 (ΦΕΚ 207/Α/1977).

 

2. Πάσα κατασκευή εκτελούμενη: α) είτε άνευ της κατά την προηγούμενη παράγραφο αδείας, β) είτε καθ' υπέρβαση ταύτης, γ) είτε καθ' υπέρβαση των κειμένων διατάξεων, δ) είτε βάσει αδείας κριθείσης μεταγενεστέρως καθ' οιονδήποτε τρόπον ως εν όλω ή εν μέρει ουχί συμφώνου προς τις κείμενες διατάξεις, τυγχάνει αυθαίρετη.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 64 του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος 205/1974 (ΦΕΚ 363/Α/1974).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.