Νομοθετικό διάταγμα 8/73 - Άρθρο 122

Άρθρο 122: Ενστάσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επί των κατά το προηγούμενον άρθρον ενστάσεων αποφαίνεται οριστικώς δι' αιτιολογημένης αποφάσεώς του το τμήμα Νομού του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων και δια τον νομό Αττικής το οικείον Συμβούλιον Δημοσίων Έργων Διαμερίσματος.

 

2. Κατά την συζήτησιν της ενστάσεως δύναται να παρίσταται προς έκθεση των απόψεών του αυτός που υποβάλει την ένσταση, είτε αυτοπροσώπως ή μετά δικηγόρου ή μηχανικού, είτε δι' αντιπροσώπου του δικηγόρου ή μηχανικού. Ούτος αποχωρεί της συνεδριάσεως του Συμβουλίου κατά την λήψη της αποφάσεως.

 

3. Το Συμβούλιον δύναται να αναβάλει μόνον άπαξ την λήψη της αποφάσεώς του προς διενέργειαν τυχόν αυτοψίας υπό οριζομένου προς τούτο μέλους ή μελών του, ανακοινώνει παραχρήμα την νέα ημέραν συζητήσεως.

 

4. Εάν κατά την συζήτησιν της ενστάσεως το αυθαίρετο κτίσμα έχει κατεδαφισθεί, το Συμβούλιον δύναται κατά κρίσιν να μείωση το πρόστιμον.

 

5. Εάν δια της ενστάσεως αμφισβητείται η υπαγωγή του αυθαιρέτου εις την περίπτωσιν της παραγράφου 2 του άρθρου 119 του παρόντος και επιφυλασσομένης της διατάξεως της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, το Συμβούλιον, τη προφορική κατά την συζήτησιν αιτήσει του ενισταμένου, αποφαίνεται οριστικώς περί της συνδρομής ή ου των προϋποθέσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 119 και αναβάλλει την επί του προστίμου λήψη αποφάσεως δια νέα μετά δεκαπενθήμερο τουλάχιστον και ουχί πέραν των τριάκοντα ημερών, ημέραν συζητήσεως που ανακοινώνεται παραχρήμα. Εάν κατά την νέα επί του προστίμου συζήτησιν το αυθαίρετο έχει κατεδαφισθεί εφαρμόζεται η παράγραφος 4 του παρόντος άρθρου.

 

6. Η επί της ενστάσεως απόφασις των Συμβουλίων υπογράφεται υπό του Προέδρου και εκτελούντος χρέη Γραμματέως αυτών και κοινοποιείται εν αντιγράφω σε αυτόν που υποβάλει την ένσταση δια της Αστυνομικής Αρχής ήτις αποστέλλει το οικείον αποδεικτικό εις την Αρχή που επιβάλει το πρόστιμον.

 

7. Δια προεδρικών διαταγμάτων εκδιδομένων με πρόταση του Υπουργού Δημοσίων Έργων δύναται να ρυθμίζεται παν θέμα αναγόμενο εις την επιβολή του προστίμου, την βεβαίωση αυτού και τις σχετικές προς τούτο ενστάσεις. Δια των αυτών προεδρικών διαταγμάτων δύναται να τροποποιούνται οι διατάξεις του παρόντος και του προηγουμένου άρθρου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.