Προεδρικό διάταγμα 63/05 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Γενικές διατάξεις για τα Συλλογικά κυβερνητικά όργανα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

άρθρο 8 παράγραφος 1 του νόμου 1558/1985

άρθρο 3 παράγραφος 5 της πράξης υπουργικού συμβουλίου ΠΥΣ 31/2000

 

1. Το Υπουργικό Συμβούλιο και ο Πρωθυπουργός μπορεί να παραπέμπουν για επεξεργασία και λήψη αποφάσεων στα συλλογικά όργανα που προβλέπονται στα άρθρα 17 και 18 κάθε θέμα της κυβερνητικής πολιτικής, του οποίου, κατά την κρίση τους, είναι ανάγκη να επιληφθούν.

 

άρθρο 8 παράγραφος 2 του νόμου 1558/1985

 

2. Το Υπουργικό Συμβούλιο, ύστερα από πρόταση του Πρωθυπουργού, μπορεί να αποφασίζει για οποιοδήποτε θέμα της αρμοδιότητας των άλλων συλλογικών κυβερνητικών οργάνων και να καταργήσει οποιαδήποτε απόφασή τους.

 

άρθρο 8 παράγραφος 3 του νόμου 1558/1985

 

3. Για τη λήψη των αποφάσεων από τα Συλλογικά κυβερνητικά όργανα, ισχύουν οι αρχές της συζήτησης, της φανερής ψηφοφορίας και της πλειοψηφίας. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερτερεί η γνώμη υπέρ της οποίας ψήφισε ο πρόεδρος του οργάνου.

 

άρθρο 7 παράγραφος 1 της πράξης υπουργικού συμβουλίου ΠΥΣ 31/2000

 

4. Τα συλλογικά όργανα συγκαλούνται από τον πρόεδρό τους, ο οποίος και καθορίζει την Ημερήσια διάταξη. Επιτρέπεται κατά περίπτωση να μην προσκαλούνται ορισμένα μέλη του συλλογικού κυβερνητικού οργάνου σε Συνεδριάσεις κατά τις οποίες δεν συζητούνται θέματα της αρμοδιότητάς τους.

 

άρθρο 7 παράγραφος 2 της πράξης υπουργικού συμβουλίου ΠΥΣ 31/2000

 

5. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, οι υπουργοί αναπληρώνονται από τους οριζόμενους από αυτούς υφυπουργούς.

 

άρθρο 7 παράγραφος 3 της πράξης υπουργικού συμβουλίου ΠΥΣ 31/2000

 

6. Στα Συλλογικά κυβερνητικά όργανα μπορεί να προσκαλούνται και άλλοι, πλην των τακτικών μελών, υπουργοί, αναπληρωτές υπουργοί, υφυπουργοί, σύμβουλοι του Πρωθυπουργού, υπηρεσιακοί παράγοντες και εμπειρογνώμονες, εφόσον συζητούνται θέματα της αρμοδιότητάς τους.

 

άρθρο 7 παράγραφος 4 της πράξης υπουργικού συμβουλίου ΠΥΣ 31/2000

 

7. Στα μέλη των συλλογικών κυβερνητικών οργάνων δεν καταβάλλεται οποιαδήποτε αμοιβή ή αποζημίωση. Στα πρόσωπα που παρέχουν τη γραμματειακή εξυπηρέτηση καταβάλλεται η αποζημίωση που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.

 

άρθρο 7 παράγραφος 5 της πράξης υπουργικού συμβουλίου ΠΥΣ 31/2000

 

8. Τα Συλλογικά κυβερνητικά όργανα για τη διευκόλυνση του έργου τους ζητούν πληροφορίες και στοιχεία από τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες, που οφείλουν να τις παρέχουν χωρίς καθυστέρηση.

 

άρθρο 7 παράγραφος 6 της πράξης υπουργικού συμβουλίου ΠΥΣ 31/2000

άρθρο 1 παράγραφος 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 32/2004

 

9. Οι προσκλήσεις και η Ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων των συλλογικών κυβερνητικών οργάνων, στα οποία δεν προεδρεύει ο Πρωθυπουργός, κοινοποιούνται και στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης.

 

άρθρο 7 παράγραφος 7 περίπτωση α' της πράξης υπουργικού συμβουλίου ΠΥΣ 31/2000

άρθρο 1 παράγραφος 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 32/2004

 

10. Στις Συνεδριάσεις των συλλογικών κυβερνητικών οργάνων τηρούνται πρακτικά εις διπλούν. Από αυτά, το ένα παραμένει στο αρχείο που τηρεί η γραμματεία του συλλογικού κυβερνητικού οργάνου και το άλλο κοινοποιείται στο Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης και είναι στη διάθεση του Πρωθυπουργού.

 

άρθρο 7 παράγραφος 7 περίπτωση β' της πράξης υπουργικού συμβουλίου ΠΥΣ 31/2000

 

11. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων των συλλογικών κυβερνητικών οργάνων είναι απόρρητα, το δε απόρρητο διαρκεί για όσο χρόνο ισχύει το απόρρητο των συζητήσεων του Υπουργικού Συμβουλίου. Η διαφύλαξη του απορρήτου των πρακτικών αποτελεί υπηρεσιακή υποχρέωση του γραμματέα του οικείου συλλογικού οργάνου.

 

άρθρο 7 παράγραφος 7 περίπτωση γ' της πράξης υπουργικού συμβουλίου ΠΥΣ 31/2000

 

12. Χορήγηση αποσπασμάτων επιτρέπεται με τους ίδιους όρους, που προβλέπονται για τα πρακτικά του Υπουργικού Συμβουλίου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.